Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/733

Брюксел, 15 юни 2010 г.

С маркировката „СЕ“ европейският пазар е ваш!

Често пъти виждаме маркировката „СЕ“ върху някои продукти, които купуваме, но дали знаем какво в действителност означава тя? Под надслов „С маркировката „СЕ“ европейският пазар е ваш!“ Европейската комисия провежда информационна кампания, свързана с маркировката „СЕ“. Маркировката показва, че даден продукт отговаря на всички приложими правни разпоредби на ЕС, поради което той може да бъде предлаган и продаван из целия ЕС. Като поставя маркировка „СЕ“ върху даден продукт производителят декларира на своя собствена отговорност, че продуктът е в съответствие с всички приложими правни изисквания, и по-специално онези, които гарантират здравето, безопасността и опазването на околната среда. Правните и икономическите последици при злоупотреби във връзка със съответствието на изискванията са толкова сериозни, че по-голямата част от законните предприятия няма да бъдат мотивирани да нарушават законите в тази област. Кампанията е насочена основно към стопански субекти, като целта е да се повиши тяхната осведоменост и те да разберат по-добре смисълa на маркировката „СЕ“.

Заместник-председателят Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Трябва да повишим популярността на маркировката „СЕ“, както и общественото доверие у нея. Стремежът на нашата кампания е да се разбере по-добре какво всъщност означава маркировката и защо тя да бъде използвана. Това доверие обаче зависи и от надеждността на системата, на която се основава марката „СЕ“. По този начин ще се повиши доверието у потребителите и ще се увеличат ползите за производителите и дистрибуторите.“

Не всички продукти, продавани в ЕС, трябва да носят маркировка „СЕ“. Тя се отнася за около 23 различни категории продукти като играчки, електроуреди, машини и съоръжения, лични предпазни средства и асансьори.

Маркировката „СЕ“ не е знак за това, че даден продукт е произведен в ЕИП, а просто показва, че продуктът е проверен, преди да бъде пуснат на пазара и следователно отговаря на нормативните изисквания (пр. хармонизирано равнище на безопасност). Това означава, че производителят е проверил дали продуктът съответства на всички основни изисквания, които биха могли да имат отношение към него (пр. изисквания по отношение на здравето и безопасността) на приложимата(ите) директива(и), или продуктът е бил подложен на проверка от нотифициран орган за оценяване на съответствието.

За продукти, произведени в ЕС, извършването на оценка за съответствие, изготвянето на техническата документация, издаването на декларация за съответствие с изискванията на ЕО и поставянето на маркировка „СЕ“ върху продукта е отговорност на производителя. Дистрибуторите трябва да проверят за наличието както на маркировка „СЕ“, така и на необходимите придружителни документи. За продукти, внасяни от трета страна, вносителят трябва да провери дали производителят извън ЕС е предприел необходимите мерки и да се увери, че документацията е налична при поискване. Маркировката „СЕ“ представлява улеснение за предприятията и националните органи.

  • За европейската промишленост: маркировката предоставя на предприятията от ЕС достъп до целия единен пазар, без да е необходимо да получат 27 отделни одобрения от националните органи, като по този начин се съкращават разходите и административната тежест, свързани с удостоверяването на съответствието, и едновременно с това се поддържат високи стандарти.

  • За националните органи: тя позволява на всяка една от агенциите да извършва проверки във време, когато продуктовата гама на пазара на ЕС расте все по-бързо, без да излага на риск стандартите.

Засилването на контрола от страна на нотифицираните органи и подобряването на наблюдението на пазара обаче подобряват репутацията на маркировката „СЕ“ и повишават доверието у потребителите.

С влизането в сила на преразгледания законодателен пакет за вътрешния пазар по отношение на стоките ролята на маркировката „СЕ“ зае по-централно място и доверието у нея се повиши (вж. MEMO/10/257.

Процедурите, мерките и санкциите, които се прилагат при фалшифициране/злоупотреба с маркировката „СЕ“, са установени в националните административно- и наказателноправни разпоредби на съответната държава-членка. В зависимост от сериозността на правонарушението на стопанските субекти може да бъде наложена глоба, а в някои случаи е възможно да бъдат лишени от свобода. Ако обаче не се счита, че продуктът представлява непосредствен риск от гледна точка на безопасността, преди да бъде задължен да го изтегли от пазара, производителят може да получи втори шанс да докаже, че продуктът е в съответствие с приложимите правни разпоредби.

Комуникационната кампания включва тридесет образователни прояви/семинара относно маркировката „СЕ“, насочени към стопански субекти, професионални сдружения, потребителски асоциации и журналисти, както и други инициативи.

Повече информация:

http://www.ec.europa.eu/cemarking


Side Bar