Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Bryssel den 11 juni 2010

Europeiska kommissionen startar offentligt samråd om barnens rättigheter

Barn kommer visserligen mer sällan i kontakt med domstolar eller offentliga förvaltningar än vuxna, men deras rättigheter ändå lika viktiga. Barn har rätt att skyddas mot fattigdom och våld, och de har också rätt att få sin stämma hörd. I dag har Europeiska kommissionen inlett ett offentligt samråd om EU:s nya strategi kring barns rättigheter. Svaren ska ge insikter om hur EU:s politiska åtgärder ännu mer kan främja barns rättigheter. Samrådet ska täcka in frågor som t.ex. barnperspektivet i rättsprocessen, våld mot barn, barnfattigdom och barns delaktighet. Det ska pågå fram till den 20 augusti 2010.

”Barn hamnar ofta i svåra situationer i dagens värld – som Internetanvändare, som invandrare eller som rättegångsvittnen. Deras rättigheter måste skyddas och främjas. Jag ser fram emot att få ta del av åsikter från alla berörda parter om hur vi bäst vakar över barnens intressen och rättigheter," säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som också är den kommissionär som ansvarar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Barns rättigheter i det dagliga livet behöver att annat slags skydd än de vuxnas. Det kan gälla när barn deltar i rättgångar, är inblandade i familjetvister, är i kontakt med offentliga förvaltningar eller befinner sig i svåra situationer, t.ex. migration, våld eller fattigdom. För att belysa deras rättigheter och trygga respekten av dessa kan en EU- strategi ge god vägledning och användbara idéer. EU vill tillsammans med sina medlemsländer se till att barn får skydd och omvårdnad och att de själva får komma till tals.

Från och med 2006 har kommissionen använt sig av en strategi för barnets rättigheter för att se till att EU:s åtgärder verkligen främjar barnens rättigheter. Samrådet syftar till att förbättra och hitta nya möjliga insatser för att förnya strategin för perioden 2011–2014. Som vanligt kommer den att stödja sig på erfarenheter från allmänhet och organisationer, föreningar, organ, institutioner och experter som sysslar med att skydda och främja barns rättigheter, ända från lokal upp till internationell nivå.

Medarbetare på Forum för barnets rättigheter har valt ut de områden som samrådet är inriktat på, t.ex.:

  • Barnperspektivet i rättsprocessen och barns medverkan i rättssystemet (t.ex. som vittnen).

  • Rättsliga strategier som garanterar barns rättigheter, t.ex. i samband med familjemedling.

  • Skydd av utsatta grupper av barn (offer för våld, sexuellt exploatering eller människosmuggling, eller barn som lever i fattigdom).

  • Barns delaktighet i utformningen av politiska åtgärder som påverkar dem.

Kommissionen kommer att publicera en rapport med en sammanfattning av alla bidrag som kommit in under samrådet. Resultaten kommer att användas för det nya meddelandet om barnets rättigheter som kommer att täcka perioden 2011–2014.

Kommissionen gör parallellt med samrådet en studie främst för att få feedback från barnen själva (t.ex. genom fokusgrupper) och som ska publiceras i oktober.

Bakgrund

I juli 2006 antog kommissionen ett meddelande med om barns rättigheter inom EU:s olika politikområden (MEMO/06/266). Det föranleddes av behovet av att främja och garantera barns rättigheter på ett effektivt sätt i EU:s interna och externa politiska åtgärder.

EU har vidtagit en mängd åtgärder som gäller skyddet av barn, bl.a. genom att införa jourtelefonnumret 11 60 00 för försvunna barn. (IP/10/603) och programmet Safer Internet, som i sin senaste form syftar till att stärka barns förmåga att handskas med faror på nätet såsom mobbning och gromning (MEMO/09/58).

Ytterligare information

Det offentliga samrådet om kommissionens meddelande om barnens rättigheter (20112014) pågår mellan den 11 juni och den 20 augusti och nås på följande länk:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Generaldirektoratets hemsida om barnets rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap, har sin hemsida på följande adress:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar