Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

V Bruseli 11. júna 2010

Európska komisia začína verejné konzultácie o právach detí

Hoci deti majú menej často do činenia so súdmi alebo verejnou správou ako dospelí, ich práva sú rovnako dôležité. Deti majú právo byť chránené pred chudobou a násilím, ako aj právo na vypočutie. Európska komisia začala dnes verejné konzultácie o novej stratégii EÚ v oblasti práv detí. Odpovede sa použijú na nájdenie riešení, ako vo väčšej miere podporovať práva detí v rámci politík EÚ. Konzultácie budú zahŕňať otázky, ako je napríklad súdnictvo priaznivo naklonené deťom, násilie na deťoch, chudoba detí a účasť detí. Konzultácie budú prebiehať do 20. augusta 2010.

„Deti sa v dnešnom svete často ocitajú v ťažkých situáciách − či už ako používatelia internetu, migranti alebo svedkovia na súde. Ich práva je potrebné chrániť a podporovať. Teším sa na návrhy od všetkých zainteresovaných strán, ako sa čo najlepšie starať o záujmy a práva detí“, povedala podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo.

Chrániť práva detí v každodennom živote si vyžaduje rozdielny prístup ako v prípade dospelých: môže ísť o dieťa, ktoré sa zúčastňuje na súdnom konaní, je vtiahnuté do rodinného sporu, má do činenia s verejnou správou alebo čelí náročným situáciám, ako je migrácia, násilie alebo chudoba. Aby vedeli, aké sú ich práva, a aby dosiahli dodržiavanie týchto práv, stratégia EÚ pre celú EÚ poskytuje v tomto smere dobrý návod a užitočné vstupné informácie. EÚ a jej členské štáty chcú zabezpečiť, aby sa deťom venovala pozornosť a poskytovala ochrana a aby ich hlas bol vypočutý.

V roku 2006 Komisia prišla so stratégiou o právach dieťaťa, aby zaistila, že politiky EÚ budú podporovať práva detí. Cieľom dnes začatých verejných konzultácií je zlepšiť už existujúce opatrenia a nájsť nové potenciálne opatrenia na oživenie tejto stratégie na obdobie 2011 − 2014. Konzultácie sa budú ako zvyčajne opierať o skúsenosti občanov a organizácií, združení, orgánov, inštitúcií a odborníkov, ktorí sa zaoberajú ochranou a presadzovaním práv detí od miestnej až po medzinárodnú úroveň.

Konzultácie sa sústreďujú na určité oblasti, ktoré určili ľudia pracujúci v predmetnej oblasti v rámci fóra o právach dieťaťa a v ktorých sa deti môžu stretávať s problémami, ako sú:

  • súdnictvo priaznivo naklonené deťom a účasť detí v súdnom systéme (napr. v úlohe svedkov),

  • politiky v oblasti spravodlivosti zabezpečujúce práva detí, napr. v rámci mediačných služieb pre rodiny,

  • ochrana zraniteľných skupín detí (obete násilia, pohlavného zneužívania alebo obchodovania, deti žijúce v chudobe),

  • účasť detí na rozvoji politík, ktoré sa ich týkajú.

Komisia zverejní správu so všetkými príspevkami získanými počas týchto konzultácií. Tieto výsledky zohľadní pri návrhu nového oznámenia o právach dieťaťa na obdobie 2011 2014.

Súčasne s týmito verejnými konzultáciami Komisia realizuje štúdiu osobitne zameranú na získanie spätnej väzby od detí (napríklad prostredníctvom cielených skupín), ktorá sa uverejní v októbri.

Kontext

Potreba účinného presadzovania a zabezpečovania práv dieťaťa vo vnútorných a vonkajších politikách EÚ viedla k tomu, že Komisia v júli 2006 prijala oznámenie stanovujúce opatrenia na ochranu práv detí vo viacerých politikách EÚ (MEMO/06/266).

EÚ disponuje širokou škálou politík v oblasti ochrany dieťaťa: od horúcej linky pre nezvestné deti „116000“ (IP/10/603) až po program pre bezpečnejší internet, ktorý vo svojej najnovšej verzii ukazuje deťom, ako sa majú správať pri takých nebezpečenstvách na internete, ako je napríklad šikanovanie a pochybné nadväzovanie kontaktov (MEMO/09/58).

Ďalšie informácie

Verejné konzultácie o oznámení Komisie o právach dieťaťa (2011 − 2014) prebiehajú od 11. júna do 20. augusta a sú dostupné na:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm

Webová stránka spravodlivosť a vnútorné veci, práva dieťaťa:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky a komisárky pre spravodlivosť, základné právo a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar