Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Bruksela, dnia 11 czerwca 2010 r.

Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje publiczne w sprawie praw dziecka

Dzieci rzadziej niż dorośli mają styczność z sądami lub organami administracji publicznej, jednak ich prawa są równie istotne. Dzieci mają prawo do ochrony przed ubóstwem i przemocą oraz prawo do wyrażenia własnej opinii. Komisja Europejska rozpoczęła dziś publiczne konsultacje w sprawie nowej unijnej strategii na rzecz praw dziecka. Uzyskane odpowiedzi pomogą określić, w jaki sposób unijna polityka może w większym stopniu przyczynić się do wspierania praw dziecka. Konsultacje obejmują kwestie takie jak przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości, przemoc wobec dzieci, ubóstwo oraz aktywne uczestnictwo. Konsultacje potrwają do dnia 20 sierpnia 2010 r.

W dzisiejszym świecie dzieci często zmagają się z trudnymi sytuacjami – czy to jako użytkownicy Internetu, migranci czy też świadkowie na rozprawie sądowej. Należy chronić ich prawa i je wspierać. Czekam na komentarze wszystkich zainteresowanych stron dotyczące tego, jak w najlepszy sposób zabezpieczyć interesy dziecka oraz jego prawa, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa.

Ochrona praw dziecka w życiu codziennym wymaga innego podejścia niż ochrona praw dorosłych: czy to w przypadku dziecka uczestniczącego w rozprawie sądowej, uwikłanego w rodzinny spór, mającego styczność z organami administracji publicznej, czy też znajdującego się w trudnej sytuacji związanej z migracją, użyciem przemocy czy ubóstwem. Ogólnounijna strategia może przyczynić się do poprawy znajomości praw dziecka oraz większego ich poszanowania, dostarczając użytecznych wskazówek w tym zakresie. Unia Europejska oraz państwa członkowskie pragną dołożyć starań, by zapewnić dzieciom należną opiekę i ochronę, a także możliwość bycia wysłuchanym.

W 2006 r. Komisja wdrożyła strategię na rzecz praw dziecka, która miała zagwarantować, że prawa dziecka otrzymają wsparcie w ramach poszczególnych dziedzin polityki unijnej. Zainicjowane dziś konsultacje publiczne mają na celu usprawnienie dotychczasowych oraz wskazanie nowych możliwych działań w tym zakresie, w ramach odnowionej strategii na lata 2011–2014. Jak zazwyczaj, opierać się będą one na doświadczeniu obywateli, organizacji, stowarzyszeń, organów, instytucji oraz ekspertów, zajmujących się ochroną i wspieraniem praw dziecka na poziomach od lokalnego do międzynarodowego.

Konsultacje dotyczą określonych dziedzin – wskazanych w ramach prac Europejskiego forum na rzecz praw dziecka przez osoby zajmujące się tym tematem – w zakresie których dzieci mogą doświadczać problemów, i obejmują między innymi następujące kwestie:

  • przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości oraz uczestnictwo dziecka w wymiarze sprawiedliwości (np. w charakterze świadka);

  • strategie polityczne w zakresie obszaru sprawiedliwości zabezpieczające prawa dziecka, np. w ramach mediacji rodzinnych;

  • ochrona najbardziej narażonych grup dzieci (ofiar przemocy, wykorzystania seksualnego, handlu ludźmi lub ubóstwa);

  • udział najmłodszych w opracowaniu strategii politycznych dotyczących dzieci.

Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące wszystkie komentarze zebrane w ramach konsultacji. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia projektu nowego komunikatu dotyczącego praw dziecka w odniesieniu do okresu 2011–2014.

Równocześnie Komisja prowadzi badanie, w wyniku którego chce uzyskać komentarze od samych dzieci (np. poprzez grupy docelowe), którego wyniki przedstawi w październiku.

Kontekst

W lipcu 2006 r., pragnąc skutecznie wspierać i zabezpieczyć prawa dziecka w ramach poszczególnych obszarów unijnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej, Komisja przyjęła komunikat ustanawiający środki w zakresie praw dziecka obejmujące różne polityki UE (MEMO/06/266).

UE dysponuje wieloma narzędziami wdrożonymi z myślą o ochronie dzieci: począwszy od numeru alarmowego 116 000 do zgłaszania zaginięć dzieci (IP/10/603), a skończywszy na programie Bezpieczny Internet, który w swej najnowszej postaci ma za zadanie zwalczać takie zagrożenia jak prześladowanie i uwodzenie za pomocą sieci (MEMO/09/58).

Dodatkowe informacje

Publiczne konsultacje dotyczące komunikatu Komisji w sprawie praw dziecka (2011–2014) rozpoczęły się w dniu 11 czerwca i potrwają do 20 sierpnia. Dostępne są na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Strona internetowa poświęcona prawom dziecka na stronie poświęconej sprawiedliwości i sprawom wewnętrznym:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Strona internetowa Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji i komisarza ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar