Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Briuselis, 2010 m. birželio 11 d.

Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl vaikų teisių

Mažai tikėtina, kad vaikai turėtų tiek reikalų su teismais ar valdžios institucijomis, kiek jų turi suaugusieji, tačiau vaikų teisės ne mažiau svarbios. Vaikai turi teisę būti apsaugoti nuo skurdo ir smurto, taip pat jie turi teisę būti išklausyti. Šiandien Europos Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl naujos ES vaikų teisių strategijos. Iš atsakymų siekiama išsiaiškinti, kaip ES politikos priemonėmis galima stiprinti vaikų teises. Į konsultacijas įtraukti tokie klausimai kaip vaikams palankus teisingumas, smurtas prieš vaikus, vaikų skurdas ir vaikų dalyvavimas. Konsultacijos vyks iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.

„Šiandieniniame pasaulyje vaikai dažnai patenka į sudėtingą padėtį, pavyzdžiui, kaip interneto vartotojai, migrantai ar liudytojai teisme. Jų teisės turi būti saugomos ir stiprinamos. Tikiuosi išgirsti visų suinteresuotųjų šalių nuomonę apie tai, kaip geriausiai užtikrinti vaikų interesus ir teises,“ – sakė už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė, Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding.

Ginant vaikų teises kasdieniame gyvenime reikia taikyti kitokias priemones, nei suaugusiesiems, nesvarbu, ar vaikas dalyvauja teismo procese, yra įtrauktas į šeimos konfliktą, turi reikalų su valdžios institucijomis, yra patekęs į sudėtingą padėtį, susijusią su migracija, smurtu ar skurdu. Vaikų teisės ir jų užtikrinimo priemonės turi būti žinomos. ES masto strategija galima nustatyti atitinkamas gaires ir suteikti svarbios informacijos. ES ir jos valstybės narės nori užtikrinti, kad vaikais būtų rūpinamasi ir jie būtų apsaugoti, taip pat kad būtų išklausoma jų nuomonė.

2006 m. Komisija pradėjo įgyvendinti vaiko teisių strategiją, siekdama užtikrinti, kad ES politikos priemonėmis būtų stiprinamos vaikų teisės. Šių viešų konsultacijų tikslas – tobulinti veiksmus, kurių imtasi, ir nustatyti tuos, kurių būrų galima imtis, kad strategija būtų iš naujo pradėta įgyvendinti 2011–2014 m. laikotarpiu. Kaip įprasta, strategija bus paremta piliečių, organizacijų, asociacijų, įstaigų, institucijų ir ekspertų, kurie sprendžia vaikų teisių apsaugos ir stiprinimo klausimus vietos ir (arba) tarptautiniu lygmenimis, patirtimi.

Konsultacijose nagrinėjamos konkrečios sritys (jas Vaiko teisių forume nurodė vaikų teisių srities specialistai), kuriose vaikai gali susidurti su sunkumais, pavyzdžiui:

  • vaikams palankus teisingumas ir vaikų dalyvavimas teisingumo sistemoje (pavyzdžiui, būnant liudytojais);

  • teisingumo politika, kuria apsaugomos vaikų teisės, pavyzdžiui, pagal tarpininkavimo šeimos teisėje sistemą;

  • pažeidžiamų vaikų grupių (smurto aukų, seksualinio išnaudojimo ar prekybos žmonėmis aukų arba skurdą patiriančių vaikų) apsauga;

  • vaikų dalyvavimas kuriant su vaikais susijusias politikos priemones.

Komisija paskelbs ataskaitą, kurioje bus pateikta visų per šias konsultacijas gautų atsakymų santrauka. Ji atsižvelgs į gautus rezultatus rengdama naujo komunikato dėl vaiko teisių, skirto 2011–2014 m. laikotarpiui, projektą.

Kartu su šiomis viešomis konsultacijomis Komisija atlieka tyrimą, kuriuo konkrečiai siekia sužinoti pačių vaikų nuomonę (pavyzdžiui, per tikslines grupes); šis tyrimas bus paskelbtas spalį.

Pagrindiniai faktai

Būtinybė veiksmingai stiprinti ir apsaugoti vaiko teises ES vidaus ir išorės politikos srityse paskatino Komisiją 2006 m. liepos mėn. priimti komunikatą, kuriame išdėstytos su vaikų teisėmis susijusios priemonės, nustatytos įvairiose ES politikos srityse (MEMO/06/266).

Europos Sąjungoje įgyvendinama daug su vaikų apsauga susijusių politikos priemonių: nuo pranešimų apie dingusius vaikus linijos 116 000 (IP/10/603) iki Saugesnio interneto programos, pagal kurios naujausią redakciją vaikams siekiama suteikti galių kovoti su grėsmėmis virtualioje erdvėje, pavyzdžiui, priekabiavimu ir viliojimu (MEMO/09/58).

Daugiau informacijos

Viešos konsultacijos dėl Komisijos komunikato dėl vaiko teisių (2011–2014 m.) vyks nuo birželio 11 d. iki rugpjūčio 20 d., o su jomis susijusi informacija teikiama šiuo adresu

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm.

Teisingumas ir vidaus reikalai. Vaikų teisėms skirtas tinklalapis:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm.

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm.


Side Bar