Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Bryssel 11. kesäkuuta 2010

Euroopan komissio aloittaa julkisen kuulemisen lasten oikeuksista

Vaikka lasten on aikuisia epätodennäköisempää joutua tekemisiin tuomioistuinten tai julkishallinnon kanssa, heidän oikeutensa ovat silti yhtä tärkeitä. Lapsilla on oikeus suojeluun köyhyydeltä ja väkivallalta sekä oikeus saada äänensä kuuluviin. Euroopan komissio käynnisti tänään julkisen kuulemisen EU:n uudesta lasten oikeuksien strategiasta. Vastauksilla pyritään kartoittamaan, miten EU:n politiikoilla voitaisiin paremmin edistää lasten oikeuksia. Käsiteltäviä aiheita ovat lapsiystävällinen oikeudenkäyttö, lapsiin kohdistuva väkivalta, lasten köyhyys ja lasten osallistuminen. Kyselyyn voi vastata 20. elokuuta 2010 saakka.

Lapset joutuvat nykymaailmassa usein vaikeisiin tilanteisiin esimerkiksi internetin käyttäjinä, todistajina oikeudenkäynneissä tai maahanmuuttajina. Komission varapuheenjohtaja sekä oikeus- ja kansalaisasioista ja perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding korosti lasten oikeuksien suojelua ja edistämistä ja sanoi odottavansa kaikilta sidosryhmiltä ajatuksia siitä, miten lasten eduista ja oikeuksista voidaan parhaiten pitää huolta.

Lasten oikeuksia on suojeltava arkielämässä eri tavalla kuin aikuisten oikeuksia. Lapsi voi joutua osallistumaan oikeudenkäyntiin, olla osallisena perheriidassa, joutua tekemisiin julkishallinnon kanssa tai kohdata maahanmuuttoon, väkivaltaan tai köyhyyteen liittyviä haasteita. Koko EU:n laajuisesta strategiasta voi olla hyötyä, jotta lapset oppivat tuntemaan oikeutensa ja jotta näitä oikeuksia kunnioitetaan. EU ja sen jäsenvaltiot haluavat varmistaa, että lapset saavat hoivaa ja suojelua ja että heitä kuullaan.

Komissio otti vuonna 2006 käyttöön lasten oikeuksia koskevan strategian varmistaakseen, että EU:n politiikat edistävät lasten oikeuksia. Nyt käynnistetyllä julkisella kuulemisella strategiaa pyritään parantamaan ja kartoittamaan mahdollisia uusia toimia vuosiksi 2011–2014. Kuten tavallista, kuulemiskierroksella toivotaan kokemuksia kansalaisilta ja järjestöiltä, erilaisilta elimiltä ja instituutioilta sekä asiantuntijoilta, jotka ovat tekemisissä lasten oikeuksien suojelun ja edistämisen kanssa paikallistasolta kansainväliselle tasolle.

Kuulemisessa käsitellään tiettyjä, lasten oikeuksia käsittelevällä foorumilla kenttätyötä tekevien henkilöiden keskeisiksi määrittelemiä aloja:

  • lapsiystävällinen oikeudenkäyttö ja lasten osallistuminen oikeusjärjestelmään (esim. todistajina)

  • lapsen oikeudet turvaava oikeudellinen toimintatapa (esim. perheasioiden sovittelun yhteydessä)

  • haavoittuvassa asemassa olevien lapsiryhmien suojelu (väkivallan, seksuaalisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan uhrit, köyhyydessä elävät lapset)

  • lasten osallistuminen lapsiin vaikuttavien politiikkojen suunnitteluun.

Komissio julkaisee tiivistelmän kaikista tässä kuulemisessa saatavista vastauksista. Se käyttää kuulemisen tuloksia laatiessaan uutta tiedonantoa lasten oikeuksista vuosille 2011–2014.

Komissio laatii yhtä aikaa tämän julkisen kuulemisen kanssa tutkimuksen, jossa pyritään erityisesti saamaan palautetta lapsilta itseltään (esimerkiksi kohderyhmien välityksellä). Tutkimus julkaistaan lokakuussa.

Tausta

Komissio antoi heinäkuussa 2006 tiedonannon, jolla pyrittiin käytännössä edistämään ja suojelemaan lasten oikeuksia EU:n sisäisissä ja ulkosuhteisiin liittyvissä politiikoissa eri politiikanaloihin liittyvillä toimenpiteillä (MEMO/06/266).

EU:lla on monenlaisia toimintamalleja lasten suojelemiseksi. On esimerkiksi olemassa kadonneiden lasten löytämiseksi perustettu 116 000-numero (IP/10/603) ja internetin käyttöturvallisuutta koskeva Safer Internet -ohjelma, joka pyrkii antamaan lapsille keinoja torjua verkossa esiintyviä vaaroja, kuten kiusaamista tai houkuttelua seksikontakteihin (MEMO/09/58).

Lisätietoja

Komission tulevaan, lasten oikeuksia koskevaan tiedonantoon (2011–2014) liittyvään julkiseen kuulemiseen voi osallistua 11. päivästä kesäkuuta 20. päivään elokuuta seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Oikeus- ja sisäasioiden sivusto lasten oikeuksista:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Komissaari Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar