Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Brüssel, 11. juuni 2010

Euroopa Komisjon algatab avaliku arutelu lapse õiguste üle

Kuigi lapsed puutuvad kohtute ja muude avaliku halduse asutustega kokku tõenäoliselt harvem kui täiskasvanud, on nende õigused sama olulised. Lastel on õigus kaitsele vaesuse ja vägivalla eest ning õigus olla ära kuulatud. Euroopa Komisjon algatas täna lapse õigusi käsitleva ELi strateegia üle avaliku arutelu, mille käigus saadavate ettepanekute alusel kohandatakse ELi poliitikavaldkondi nii, et need aitaksid senisest enam kaasa lapse õiguste edendamisele. Arutelu toimub selliste küsimuste üle nagu lapsesõbralik õigusemõistmine, laste vastu suunatud vägivald, laste vaesus ja laste kaasamine. Arutelus saab osaleda kuni 20. augustini 2010.

Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi sõnul on tänapäeva lapsed sattunud Interneti-kasutajate, rändajate või kohtutunnistajatena keerulisse olukorda. „Lapse õigused peavad olema kaitstud ja neid tuleb edendada. Ootan väga kõikide huvitatud isikute ettepanekuid selle kohta, kuidas oleks kõige parem tagada lapse huvid ja õigused.”

Lapse õiguste kaitse igapäevaelus eeldab täiskasvanute õiguste kaitsest erinevat lähenemisviisi, hoolimata sellest, kas laps osaleb kohtumenetluses, on kaasatud perekondlikusse vaidlusse, puutub kokku avaliku halduse asutustega või peab lahendama sellisest keerulisest olukorrast nagu ränne, vägivald või vaesus tulenevaid probleeme. ELi strateegiaga saab anda häid ja kasulikke juhiseid selleks, et teadvustada lapse õigusi ja tagada nende järgimine. EL ja tema liikmesriigid soovivad tagada lastele hoolitsuse ja kaitse ning lastega arvestamise.

2006. aastal algatas komisjon lapse õigusi käsitleva strateegia, et tagada lapse õiguste edendamine kõikides ELi poliitikavaldkondades. Täna algatatud aruteluga soovitakse nimetatud strateegiat täiustada ja leida uusi meetmeid strateegia (2011–2014) taaskäivitamiseks. Tavakohaselt võetakse strateegia aluseks selliste kodanike, organisatsioonide, ühenduste, asutuste, institutsioonide ja ekspertide kogemused, kes tegelevad lapse õiguste kaitse ja edendamisega kohalikust tasandist rahvusvahelise tasandini.

Arutelus keskendutakse konkreetsetele, lapse õiguste seisukohalt tõenäoliselt probleemsetele valdkondadele, mille on kindlaks määranud lapse õiguste Euroopa foorumi töötajad:

  • lapsesõbralik õigusemõistmine ja lapse kaasamine õigussüsteemi (näiteks tunnistajana);

  • õiguspoliitika, millega tagatakse lapse õigused (näiteks lepitusmenetlus perekonnaasjades);

  • haavatavate laste rühmade (vägivalla-, seksuaalse ärakasutamise või inimkaubanduse ohvrid või vaesuses elavad lapsed) kaitse;

  • laste kaasamine neid mõjutavate poliitikasuundade väljatöötamisse.

Komisjon avaldab aruande, milles esitatakse kokkuvõte arutelu käigus saadud tagasisidest. Saadud tulemusi arvestades koostab komisjon perioodiks 2011–2014 uue teatise lapse õiguste kohta.

Aruteluga samal ajal koostab komisjon 2010. aasta oktoobris avaldatava uuringu, mille raames kogutakse lastelt tagasisidet (näiteks sihtrühmade kaudu).

Taustteave

Arvestades vajadust edendada lapse õigusi ja tagada need nii ELi sise- kui ka välispoliitikas, võttis komisjon 2006. aasta juulis vastu teatise, milles tutvustati ELi eri poliitikavaldkondades võetud lapse õiguste meetmeid (MEMO/06/266).

EL on välja töötanud suure hulga lastekaitsealaseid meetmeid, mis ulatuvad alates kadunud lastest teatamise abitelefoniliinist (nr 116 000, IP/10/603) turvalisema Interneti programmini. Hiljuti võetud meetmete eesmärk on tagada lastele võimalused tulla toime selliste Internetis valitsevate ohtudega nagu kiusamine ja peibutamine (MEMO/09/58).

Lisateave

Avalik arutelu komisjoni teatise üle lapse õiguste kohta (2011–2014) on avatud 11. juunist 20. augustini ja selle leiab veebisaidilt:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi lapse õiguste alane veebisait:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar