Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

V Bruselu dne 11. června 2010

Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o dětských právech

I když je u dětí daleko nižší pravděpodobnost než u dospělých, že budou mít co do činění se soudy a orgány veřejné správy, jsou jejich práva stejně důležitá. Děti mají právo na ochranu před chudobou a násilím a také právo být vyslyšeny. Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o nové strategii EU v oblasti dětských práv. Odpovědi budou využity ke zjištění toho, co lze učinit více na podporu dětských práv prostřednictvím politik EU. Tato konzultace se bude zabývat otázkami, jako je soudnictví citlivé k dětem, násilí na dětech, chudoba dětí a účast dětí. Trvat bude do 20. srpna 2010.

„Děti se v současném světě často ocitají v obtížných situacích – ať už jako uživatelé internetu, přistěhovalci nebo jako svědci v soudním řízení. Jejich práva je nutno chránit a podporovat. Bude mi potěšením vyslechnout názory všech zúčastněných stran ohledně toho, jak zájmy a práva dětí nejlépe chránit,“ řekla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství.

Chránit práva dětí v každodenním životě vyžaduje jiný přístup než u dospělých bez ohledu na to, zda jde o děti účastnící se soudního řízení, rodinného sporu nebo jednání s orgány veřejné správy nebo děti vystavené náročným situacím, jako je přistěhovalectví, násilí či chudoba. Pro povědomí o tom, jaká jsou jejich práva a jak zajistit dodržování těchto práv, může strategie pro celou EU poskytnout dobré vodítko a užitečný vklad. Evropská unie a její členské státy chtějí zajistit, aby se dětem dostávalo péče a ochrany a aby byly vyslyšeny.

V roce 2006 Komise zahájila strategii týkající se práv dítěte s cílem zajistit, aby politiky EU podporovaly dětská práva. Cílem současné veřejné konzultace je zlepšit a nalézt nové možné kroky pro znovuzahájení této strategie v období 2010–2014. Jako obvykle bude tato konzultace čerpat ze zkušeností občanů a organizací, tedy sdružení, subjektů a institucí, a odborníků, kteří se zabývají ochranou a podporou dětských práv, a to počínaje místní úrovní a mezinárodní úrovní konče.

Konzultace se zabývá specifickými oblastmi – stanovenými lidmi zabývajícími se tímto aspektem v rámci Evropského fóra o právech dítěte – kde by mohly být děti vystaveny problémům, jako je:

  • soudnictví citlivé k dětem a účast dětí v soudním systému (například jako svědci),

  • soudní opatření zajišťující dětská práva, například v rámci mediace rodinných sporů,

  • ochrana zranitelných skupin dětí (jako jsou oběti násilí, pohlavního zneužívání nebo obchodování s lidmi nebo děti žijící v chudobě),

  • účast dětí na vývoji politik, jež mají vliv na děti.

Komise zveřejní zprávu shrnující všechny příspěvky, jež v průběhu konzultace obdrží. Využije těchto výsledků při práci na návrhu nového sdělení o právech dítěte, jež se bude zabývat obdobím 2011–2014.

Souběžně s touto veřejnou konzultací Komise provádí studii zaměřenou na získání zpětné vazby od dětí samotných (například prostřednictvím cílových skupin), která bude zveřejněna v říjnu.

Souvislosti

V červenci 2006 podnítila potřeba účinně podpořit a zaručit práva dítěte v rámci vnitřních i vnějších politik EU Komisi k tomu, aby přijala sdělení, jež vytyčilo opatření týkající se práv dítěte napříč jednotlivými politikami EU (MEMO/06/266).

EU disponuje širokým spektrem politik na ochranu dítěte: počínaje horkou linkou číslo 116000 pro pohřešované děti v EU (IP/10/603) a konče programem „Bezpečnější internet“, jehož nejnovější podoba usiluje o aktivní úlohu dětí při potírání takových nebezpečí na síti, jako je šikana a navazování pochybných kontaktů s nezletilými. (MEMO/09/58)

Další informace

Veřejná konzultace týkající se sdělení Komise o právech dítěte (2011–2014) je otevřena od 11. června do 20. srpna a lze ji nalézt na této adrese:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Internetová stránka věnovaná dětských právům v rámci spravedlnosti a vnitřních věcí:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Internetová stránka Viviane Redingové, místopředsedkyně Evropské komise a komisařky pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar