Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/722

Брюксел, 11 юни 2010 г.

Европейската комисия започва публична консултация за правата на децата

Независимо че е по-малко вероятно деца да участват в разглеждането на дела пред съдилища или в процедури на публичната администрация, отколкото възрастни, техните права са също толкова важни. Децата имат правото да бъдат закриляни от бедността и насилието, както и правото да бъдат чути. Европейската комисия стартира днес публична консултация относно нова стратегия на ЕС за правата на децата. Отговорите ще бъдат използвани, за да се определи как политиките на ЕС могат да спомогнат в по-голяма степен за насърчаване на зачитането на правата на децата. Консултацията обхваща въпроси като правосъдие, съобразено с правата на децата, насилие срещу деца, детска бедност и участие на деца. Тя ще продължи до 20 август 2010 г.

„В съвременния свят децата често се оказват в трудна ситуация било то като ползватели на интернет, като мигранти или като свидетели по съдебно дело. Техните права трябва да се зачитат и насърчават. С нетърпение очаквам да чуя становищата на всички заинтересовани страни за това как най-добре могат да бъдат защитени техните интереси и права“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдие, основни права и гражданство.

При защитата на правата на децата във всекидневния живот е необходим различен подход от този по отношение на възрастните независимо дали детето участва в съдебно дело, в семеен спор, в процедура, свързана с публична администрация, или е изправено пред трудни ситуации като миграция, насилие или бедност. Изготвянето на стратегия за целия ЕС може да предостави добри насоки и полезна информация, за да могат децата да познават правата си и да ги предявяват. ЕС и неговите държави-членки се стремят да гарантират, че децата получават грижа и закрила и че мнението им бива чуто.

През 2006 г. Комисията стартира стратегия относно правата на детето, за да гарантира, че политиките на ЕС насърчават зачитането на правата на децата. Настоящата обществена консултация има за цел да подобри стратегията и да набележи нови потенциални действия за подновяването ѝ за периода 2011—2014 г. Както обикновено, стратегията ще използва опита на гражданите и организациите, асоциациите, органите, институциите и експертите, които работят в областта на закрилата на децата и насърчаването на зачитането на техните права от местно до международно равнище.

В консултацията са включени въпроси от конкретни области, в които децата могат да срещнат проблеми и които са определени от хора, работещи във Форума за правата на детето, а именно:

  • правосъдие, съобразено с правата на децата, и участие на децата в съдебната система (например като свидетели);

  • политики в областта на правосъдието, които защитават правата на децата, като например тези в рамките на семейната консултация;

  • защита на уязвими групи деца (жертви на насилие, сексуална експлоатация или трафик или деца, живеещи в бедност);

  • участие на децата при разработването на политики, засягащи правата им.

Комисията ще публикува доклад, в който ще бъдат обобщени всички отговори, получени посредством консултацията. Тя ще използва резултатите за изготвянето на ново съобщение относно правата на детето, което ще обхване периода 2011—2014 г.

Едновременно с обществената консултация Комисията провежда и проучване, насочено към събирането на обратна информация от самите деца (посредством целеви групи), което ще бъде публикувано през октомври.

Контекст

През юли 2006 г. нуждата от ефективно насърчаване и защита на правата на детето във вътрешните и външните политики на ЕС накара Комисията да приеме съобщение за създаването на мерки за зачитане на правата на децата в рамките на различните политики на ЕС (MEMO/06/266).

ЕС разполага с широк набор от политики за закрила на децата: от горещата телефонна линия 116 000 за съобщаване за изчезнали деца (IP/10/603) до програмата за по-безопасен интернет, която в най-новата си версия има за цел да предостави права на децата за справяне с опасности онлайн като сексуален тормоз и склоняване към сексуални действия (MEMO/09/58).

За повече информация:

Обществената консултация във връзка със Съобщението на Комисията относно правата на детето (2011—2014 г.) продължава от 11 юни до 20 август и можете да я намерите на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm"

Уебстраница за правата на децата на сайта за правосъдие и вътрешни работи:

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

Уебстраница на Вивиан Рединг, заместник-председател и комисар по правосъдие, основни права и гражданство:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar