Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/717

Bruksela, dnia 10 czerwca 2010 r.

Jakość wody w unijnych kąpieliskach w dalszym ciągu dobra

Czysta woda w kąpieliskach ma kluczowe znaczenie dla sektora turystyki oraz dla życia roślin i zwierząt. Coroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach przedstawione przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska pokazuje, że w 2009 r. 96 proc. nadmorskich terenów kąpielowych i 90 proc. kąpielisk nad rzekami i jeziorami spełniało minimalne wymogi. W sprawozdaniu określono również, gdzie można uzyskać szczegółowe i aktualne informacje na temat kąpielisk.

Komisarz ds. ochrony środowiska, Janez Potočnik powiedział: „Dzięki unijnym i krajowym przepisom jakość wody w europejskich kąpieliskach znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Nasze zadanie nie kończy się jednak na tym. Mimo dobrych wyników w zakresie jakości wody, osiąganych w ostatnim dziesięcioleciu, musimy w dalszym ciągu podejmować wysiłki, by stan ten utrzymać i poprawić.”

Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, profesor Jacqueline McGlade, dodała: „Osiągnięcie dalszej poprawy jakości wody w europejskich kąpieliskach wymaga zaangażowania ze strony obywateli. Oznacza to przede wszystkim zanalizowanie aktualnego stanu środowiska, a następnie domaganie się zapewnienia czystszej wody przez odpowiednie organy. Nasze internetowe narzędzia zapewniają obywatelom łatwy dostęp do informacji na temat środowiska oraz służą jako platforma do wymiany uwag.”

Wysiłki podejmowane w celu poprawy jakości wody w kąpieliskach należy rozpatrywać w kontekście europejskich działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu środowiska zgodnie z ramową dyrektywą wodną i ramową dyrektywą w sprawie środowiska morskiego.

Wyniki z 2009 r. potwierdzają długofalową pozytywną tendencję

Spośród 20 tys. kąpielisk monitorowanych w całej Unii Europejskiej w 2009 r. dwie trzecie znajduje się na terenach nadmorskich, a pozostałe nad rzekami i jeziorami. Zgodność z wartościami obowiązkowymi (minimalnymi wymogami jakości) w kąpieliskach nadmorskich wzrosła z 80 proc. w 1990 r. do 96 proc. w 2009 r. W przypadku wód śródlądowych wzrost ten był nawet większy i wyniósł z 52 proc. do 90 proc.

W latach 2008-2009 odnotowano nieznaczny spadek liczby kąpielisk spełniających minimalne wymogi, przy czym wyniósł on poniżej 1 punktu procentowego w przypadku kąpielisk nadmorskich i 3 punkty procentowe w przypadku kąpielisk śródlądowych. W tym samym okresie zgodność z bardziej rygorystycznymi „wartościami zalecanymi” wzrosła o niewiele poniżej 1 punktu procentowego w przypadku kąpielisk nadmorskich, osiągając wartość 89 proc, lecz jednocześnie zmniejszyła się o niewiele poniżej 3 punktów procentowych w przypadku kąpielisk śródlądowych, osiągając wartość 71 proc. Takie wahania roczne nie są niczym nadzwyczajnym w kontekście ostatnich lat.

Prawie wszystkie kąpieliska nadmorskie na Cyprze, we Francji, Grecji i Portugalii spełniały bardziej rygorystyczne wartości zalecane1. Tylko 2 proc. nadmorskich kąpielisk w UE objęto zakazem w 2009 r. Dotyczyło to głównie Włoch. Mimo że jakość wody w kąpieliskach śródlądowych jest bardziej zróżnicowana, znaczna większość tych kąpielisk w Finlandii, we Francji, w Niemczech i Szwecji również spełniała wartości zalecane.

Czternaście państw członkowskich monitoruje jakość wody zgodnie z nową dyrektywą dotyczącą wody w kąpieliskach

By określić jakość wody w kąpieliskach, jest ona badana pod kątem szeregu wskaźników fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych. Państwa członkowskie muszą przestrzegać wartości obowiązkowych określonych w dyrektywie dotyczącej wody w kąpieliskach2 przy czym mogą zamiast tego zdecydować się na przestrzeganie bardziej rygorystycznych (niewiążących) wartości zalecanych. W 2006 r. weszła w życie nowa dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach3, w której uaktualniono wskaźniki i przepisy dotyczące monitorowania zgodnie z najnowszym stanem wiedzy naukowej. W nowej dyrektywie położono większy nacisk na potrzebę informowania społeczeństwa o jakości wody w kąpieliskach. Państwa członkowskie mają czas na pełne wdrożenie nowej dyrektywy do 2015 r., ale czternaście państw członkowskich (Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Słowacja, Szwecja i Węgry) już w sezonie kąpielowym w 2009 r. monitorowało jakość wody w kąpieliskach zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w nowej dyrektywie.

Dalsze informacje:

Sprawozdanie z 2010 r.:

http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water-1/state-of-bathing-water

http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/report_2010.html

MEMO/10/248

1 :

Opóźnienia w zleceniu wykonania programu monitorowania w Grecji sprawiły, że 830 kąpielisk objętych monitorowaniem w 2008 r. nie było w odpowiedni sposób monitorowanych w 2009 r. i nie zostało uwzględnionych w ogólnych wynikach dotyczących Europy.

2 :

Dyrektywa 76/160/EWG dotycząca jakości wody w kąpieliskach

3 :

Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach


Side Bar