Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/715

V Bruseli 10. júna 2010

Štátna pomoc: Komisia uskutočňuje konzultácie so zainteresovanými stranami o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Európska komisia dnes začína verejné konzultácie o uplatňovaní balíka z roku 2005 na služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ). Balík obsahuje usmernenia určujúce, kedy je štátne financovanie SVHZ zlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Balík bol prijatý v júli 2005 v nadväznosti na prelomové rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) vo veci Altmark.

„Verejné služby zohrávajú v európskom modeli spoločnosti kľúčovú úlohu. Niektoré oblasti činnosti rozhodne nemôžu byť ponechané výlučne trhovým mechanizmom a členské štáty majú z veľkej časti slobodu rozhodnúť, ktoré služby sa budú považovať za služby všeobecného záujmu. V kontexte jednotného trhu však musíme zaručiť, že poskytovanie takýchto služieb bude prebiehať v súlade s pravidlami stanovenými zmluvou na účely predchádzania porušovaniu hospodárskej súťaže. Toto je ešte dôležitejšie v období, ako je to súčasné, v ktorom je na prekonanie krízy, podporu rastu a zlepšenie sociálnej kohézie základnou podmienkou rozpočtová konsolidácia,“ uviedol Joaquín Almunia, podpredseda Európskej komisie a komisár pre hospodársku súťaž, a zároveň dodal: „Komisia vypracuje nezaujaté hodnotenie, aby sa čo najkonkrétnejším spôsobom zistili výhody, ktoré priniesol balík právnych predpisov z roku 2005, a prirodzene aj prípadné problémy, s ktorými sa členské štáty a záujmové skupiny pri jeho využívaní mohli stretnúť“.

Európska komisia dnes začína verejné konzultácie s cieľom zhodnotiť používanie balíka týkajúceho sa SVHZ z roku 2005. Balík má za cieľ ozrejmiť, za akých podmienok môže byť štátne financovanie SVHZ považované za zlučiteľnú štátnu pomoc.

Politika hospodárskej súťaže sa nevzťahuje na všetky služby všeobecného záujmu, ale len na služby „hospodárskeho“ rázu, tzn. na služby všeobecného hospodárskeho záujmu. Právo EÚ definuje „hospodársku“ činnosť ako akúkoľvek činnosť spočívajúcu v poskytovaní tovaru a/alebo služieb na určenom trhu, ako sú napríklad vysielanie, energetika, doprava a poštové služby.

Európsky súdny dvor sa v rozsudku vo veci Altmark1 vyjadril, že kompenzácia za SVHZ predstavuje štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 zmluvy, a teda podlieha kontrole Komisie, pokiaľ nie sú splnené štyri kumulatívne podmienky:

  • príjemca musel byť poverený jasne stanovenou úlohou v oblasti verejných služieb,

  • parametre pre výpočet kompenzačných platieb musia byť stanovené vopred a to objektívnym a transparentným spôsobom,

  • kompenzácia nesmie presiahnuť sumu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení verejných služieb a od ktorých sa odpočítajú príjmy získané poskytovaním služby (kompenzácia však môže zahŕňať primeraný zisk),

  • o príjemcovi sa rozhodne v rámci verejnej súťaže alebo náhrada je vypočítaná na základe nákladov dobre fungujúceho podniku s primeraným vybavením na poskytovanie verejných služieb.

Komisia prijala2 v júli 2005 na základe rozhodnutia vo veci Altmark „balík o SVHZ“, ktorý pozostáva z:

– rozhodnutia Komisie (vychádzajúceho z článku 106 ods. 3 Zmluvy o EÚ) určujúceho podmienky, na základe ktorých sú kompenzácie spoločnostiam za poskytovanie verejných služieb zlučiteľné s pravidlami o štátnej pomoci a nemusia byť vopred oznámené Komisii. Rozhodnutie sa vzťahuje na nemocnice a sociálne bývanie bez ohľadu na kapacitu, ako aj na ďalšie sektory, v ktorých kompenzácia nepresiahne 30 miliónov eur za rok a pokiaľ ročný obrat prijímateľa nepresiahne 100 miliónov eur. Rozhodnutie zahŕňa aj leteckú a námornú dopravu na ostrovy v rámci EÚ, ako aj letiská a prístavy pod určitými hraničnými počtami prepravených pasažierov3;

– rámca určujúceho podmienky, na základe ktorých kompenzácia, na ktorú sa nevzťahuje rozhodnutie, môže byť po oznámení Komisii a jej následnom preskúmaní považovaná za zlučiteľnú s pravidlami o štátnej pomoci. Kompenzácia, ktorá presiahne náklady na verejné služby alebo je využívaná spoločnosťami na iných trhoch, ktoré sú otvorené hospodárskej súťaži, nie je oprávnená a nie je zlučiteľná s pravidlami zmluvy o štátnej pomoci.

Rozhodnutie a rámec obsahujú ustanovenia o tom, že Komisia vypracuje hodnotiacu správu založenú na jej poznatkoch o fungovaní balíka, ako aj na výsledkoch širokých konzultácií, ktoré Komisia uskutoční, pričom základom budú najmä údaje poskytnuté členskými štátmi v správach o vykonávaní rozhodnutia.

Európska komisia dnes uverejnila správy členských štátov o uplatňovaní pravidiel, ako aj dotazník určený poskytovateľom verejných služieb, používateľom verejných služieb, zainteresovaným stranám, občanom a iným zainteresovaným subjektom. Výsledky verejných konzultácii poslúžia ako odrazový mostík pre hodnotenie balíka právnych predpisov z roku 2005 a pre prípadné návrhy na jeho zlepšenie.

Verejné konzultácie sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

1 :

Vec C-280/00, Altmark, spor o službách miestnej dopravy predložený Európskemu súdnemu dvoru nemeckým súdom; 2003 Zb. s. I- 7747.

2 :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/937&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=fr

3 :

Pre spojenia leteckej a námornej dopravy na ostrovy, ktorých priemerná ročná preprava nepresiahne 300 000 pasažierov, ako aj letiská a prístavy, ktorých priemerná ročná preprava nepresiahne 1 000 000 pasažierov v prípade letísk a 300 000 pasažierov v prípade prístavov.


Side Bar