Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Bryssel, den 10 juni 2010

EU-kommissionen inför system för att certifiera hållbara biobränslen

(se MEMO/10/278)

EU-kommissionen beslutade i dag att uppmuntra industrin, regeringar och icke-statliga organisationer att införa certifieringssystem för alla typer av biobränslen, även de som importeras till EU. Den fastställde också vilka krav systemen måste uppfylla för att erkännas av kommissionen. Detta är ett led i genomförandet av EU:s krav att biobränslen måste leda till avsevärda minskningar av växthusgasutsläppen och inte bör härstamma från skogar, våtmarker och naturskyddsområden. Reglerna för certifieringssystem ingår i riktlinjerna för hur direktivet om förnybar energi, som börjar tillämpas i december 2010, ska genomföras.

”Under kommande år utgör biobränslen huvudalternativet till bensin och diesel för transport, som står för mer än 20 % av växthusgasutsläppen i EU”, säger Günther Oettinger, EU-kommissionär med ansvar för energi. ”Vi måste se till att de biobränslen som används också är hållbara. Vårt certifieringssystem är världens strängaste och garanterar att våra biobränslen uppfyller de högsta miljönormerna. Systemet kommer att få positiva effekter även för andra regioner, eftersom det omfattar importerade biobränslen.”

Det paket som antas i dag utgörs av två meddelanden och ett beslut, och bör hjälpa företagen och medlemsstaterna att genomföra direktivet om förnybar energi. Fokus sätts särskilt på hållbarhetskriterier för biobränslen och åtgärder för att kontrollera att enbart hållbara biobränslen används.

  • Certifikat för hållbara biobränslen: Kommissionen uppmuntrar industrin, regeringar och icke-statliga organisationer att inrätta ”frivilliga system” för certifiering av hållbara biobränslen – och redogör för de standarder som dessa måste motsvara för att bli erkända i EU. Ett av huvudkriterierna är att systemen kontrolleras av oberoende granskare som ser över hela produktionskedjan, från jordbrukaren och kvarnen, via handlaren, till den som levererar bensin eller diesel till bensinstationen. I meddelandet anges standarder för hur denna granskning ska bli tillförlitlig och fri från otillbörlig påverkan.

  • Att skydda orörd natur: I meddelandet förklaras att biobränslen inte bör tillverkas av råmaterial från tropiska skogar eller nyligen avskogade områden, dränerade torvmarker, våtmarker eller områden med stor biologisk mångfald, och hur detta ska bedömas. Det klargörs att en omvandling av en skog till en palmoljeplantage inte motsvarar hållbarhetskraven.

  • Att enbart främja biobränslen som innebär stora minskningar av växthusgasutsläpp: I meddelandet upprepas att medlemsstaterna måste uppnå bindande, nationella mål för förnybar energi och att enbart sådana biobränslen som innebär stora minskningar av växthusgasutsläpp kan räknas in i de nationella målen. Det förklaras också hur detta ska beräknas. Biobränslen måste minska växthusgasutsläppen med minst 35 % jämfört med fossila bränslen, och denna andel ska stiga till 50 % 2017 och, i fråga om biobränslen från nya anläggningar, 60 % 2018.

Bakgrund:

I direktivet från 2009 om förnybar energi anges ett övergripande mål för EU om att förnybar energi ska ha en andel på 20 % av den totala energiförbrukningen senast 2020, vilket omsätts i bindande nationella mål för medlemsstaterna. Varje medlemsstat måste uppnå ett individuellt nationellt mål för den totala andelen förnybar energi. Inom transportsektorn måste dessutom samtliga medlemsstater uppnå samma mål på en andel förnybar energi på 10 %.

Bland de förnybara energikällorna räknas fast biomassa, vindkraft, solenergi, vattenkraft och biobränslen. Enbart biobränslen som motsvarar EU:s hållbarhetskrav får beaktas för direktivets mål.

De tre dokumenten

  • meddelande om frivilliga system och normalvärden i EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen,

  • meddelande om det praktiska genomförandet av EU:s hållbarhetssystem för biodrivmedel och flytande biobränslen och om beräkningsregler för biodrivmedel, och

  • beslut om riktlinjer för beräkning av kollager i mark,

återfinns på

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT

Individuella nationella mål för förnybar energi: bilaga I till direktiv 2009/28/EG om förnybara energikällor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar