Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

V Bruseli, 10. júna 2010

Komisia vytvorila systém certifikácie udržateľných biopalív

(pozri MEMO/10/247)

Komisia dnes rozhodla, že podporí priemyselné odvetvie, vlády a mimovládne organizácie v tom, aby vytvorili certifikačné schémy pre všetky druhy biopalív vrátane biopalív dovážaných do EÚ. Ustanovila, aké podmienky tieto schémy musia spĺňať, aby ich samotná Komisia uznala. Túto iniciatívu vyvíja s cieľom pomôcť realizovať požiadavku EÚ, že využívanie biopalív musí mať za následok podstatné zníženie objemu emisií skleníkových plynov a biopalivá nesmú pochádzať z lesov, mokradí a chránených prírodných oblastí. Pravidlá certifikačných schém sú súčasťou súboru usmernení, ktoré slúžia na vysvetlenie toho, akým spôsobom by sa mala implementovať smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, ktorá nadobudne účinnosť v decembri 2010.

Günther Oettinger, komisár zodpovedný za oblasť energetiky, vyhlásil: „V nadchádzajúcich rokoch sa v oblasti dopravy biopalivá stanú hlavnou alternatívou k benzínu a nafte, z ktorých pochádza vyše 20 % emisií skleníkových plynov Európskej únie. Musíme urobiť všetko pre to, aby používané biopalivá pochádzali z udržateľných zdrojov. Naša certifikačná schéma je najprísnejšia na svete a vďaka nej budeme môcť zaručiť, že naše biopalivá budú spĺňať najvyššie environmentálne normy. Jej pozitívny vplyv zasiahne aj iné regióny, pretože sa vzťahuje aj na biopalivá z dovozu.“

Balík, ktorý sa dnes prijal, pozostáva z dvoch oznámení a rozhodnutia, ktoré by podnikom a členským štátom mali pomôcť realizovať smernicu o energii z obnoviteľných zdrojov. Sú zamerané konkrétne na kritériá udržateľnosti biopalív a na kroky, ktoré treba podniknúť, aby sa mohlo kontrolovať, či sa používajú výlučne udržateľné biopalivá.

  • Certifikát udržateľných biopalív: Komisia podporuje priemyselné odvetvie, vlády a mimovládne organizácie, aby vytvorili „dobrovoľné schémy“ osvedčovania udržateľnosti biopalív – a vysvetľuje normy, ktoré tieto schémy musia spĺňať na to, aby ich EÚ uznala. Jedným z hlavných kritérií je, že musia mať nezávislých audítorov, ktorí kontrolujú celý výrobný reťazec od poľnohospodárskeho podniku a mlynu, cez obchodníka až po dodávateľa benzínu alebo nafty čerpacím staniciam. V oznámení sa určili normy, ktoré sa musia dodržiavať, aby audity boli spoľahlivé a aby sa znemožnili podvody.

  • Ochrana nedotknutej prírody: V oznámení sa vysvetľuje, že biopalivá by sa nemali vyrábať zo surovín z dažďových pralesov, nedávno odlesnených oblastí, odvodnených rašelinísk, mokradí ani oblastí s veľkou mierou biologickej rozmanitosti - a uvádza sa aj spôsob posudzovania pôvodu surovín. Jasne sa v ňom formuluje, že premena lesa na plantáže palmy olejovej by bola v priamom protiklade k požiadavkám udržateľnosti.

  • Podporovať len biopalivá s veľkou úsporou emisií skleníkových plynov: V oznámení sa zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty musia splniť záväzné vnútroštátne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a že na tento účel môžu využívať výlučne biopalivá s veľkou úsporou emisií skleníkových plynov, a uvádza sa aj spôsob príslušného výpočtu. Používanie biopalív musí mať za následok minimálne 35 % úsporu emisií skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami, pričom v roku 2017 to už musí byť 50 % a v roku 2018 až 60 % v prípade biopalív z nových zariadení.

Kontext:

V smernici o energii z obnoviteľných zdrojov z roku 2009 sa ustanovil celkový cieľ dosiahnuť, aby do roku 2020 až 20 % celkovej spotreby energie v EÚ pochádzalo z obnoviteľných zdrojov, ktorý sa mal premietnuť do záväzných vnútroštátnych cieľov. Každý členský štát musí naplniť svoj individuálny cieľ, aby sa dospelo k celkovému podielu energie z obnoviteľných zdrojov. K tomu v oblasti dopravy musia všetky členské štáty dosiahnuť rovnaký cieľ, teda 10 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov.

Obnoviteľné zdroje energie sú napríklad pevná biomasa, veterná, slnečná a vodná energia, ako aj biopalivá. Len biopalivá, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ na udržateľnosť, sa môžu pripísať naplneniu cieľa smernice.

Tieto tri dokumenty:

  • Oznámenie o dobrovoľných schémach a určených hodnotách v rámci schémy EÚ týkajúcej sa udržateľnosti biopalív a biokvapalín

  • Oznámenie o uplatňovaní systému trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín v EÚ v praxi a o pravidlách započítavania pre biopalivá

  • Rozhodnutie o usmerneniach na výpočet zásob uhlíka v pôde

sú k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Smernica 2009/28 z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT

Jednotlivé vnútroštátne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov: Príloha I k smernici 2009/28 o energii z obnoviteľných zdrojov

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar