Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Bruksela, 10 czerwca 2010 r.

Nowy system certyfikowania biopaliw dziełem Komisji

(zob. MEMO/10/247)

Komisja Europejska postanowiła dziś zachęcić przemysł, władze państwowe i organizacje pozarządowe do ustanawiania nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Określono warunki, na jakich systemy te będą uznawane przez Komisję. Ma to umożliwić wprowadzenie w życie obowiązujących w UE wymogów, wedle których biopaliwo powinno przynosić znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, i nie mogą być pozyskiwane z roślin rosnących w lasach, bagnach i obszarach ochrony przyrody. Zasady prawidłowej certyfikacji zawarto w zbiorze wytycznych, które mają objaśnić, w jaki sposób należy wdrażać przepisy wchodzącej w życie już w grudniu 2010 r. dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Günther Oettinger, komisarz UE ds. energii, zapowiada: „W nadchodzących latach biopaliwa będą najpoważniejszą alternatywą dla benzyny i ropy stosowanych w transporcie, odpowiadających za ponad 20% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w skali Unii Europejskiej. Niezbędne jest zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju przy produkcji i stosowaniu biopaliw. Zaproponowany przez nas system certyfikacji przewiduje najbardziej rygorystyczne normy na świecie. Ma to zapewnić spełnianie przez biopaliwa najwyższych standardów w sferze ochrony środowiska. Jego korzystny wpływ nie zatrzyma się na granicach Unii, ponieważ zasady te mają obowiązywać również w przypadku biopaliw importowanych."

Na przyjęty dziś przez Komisję pakiet składają się dwa komunikaty oraz decyzja, mające ułatwić państwom członkowskim i przedsiębiorstwom zainteresowanej branży wdrażanie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Główny nacisk położono na kryteria zrównoważonego rozwoju, jakie muszą spełniać biopaliwa, a także na sposoby zagwarantowania, by stosowane były tylko rzeczywiście zrównoważone ekologicznie biopaliwa.

  • Świadectwa biopaliw pochodzących ze zrównoważonej produkcji: Komisja kieruje do całej branży paliwowej, rządów i organizacji pozarządowych apel o wprowadzanie dobrowolnych systemów certyfikowania biopaliw pod kątem zrównoważonego rozwoju – objaśniając jednocześnie normy, jakie muszą one spełniać, jeśli mają uzyskać zatwierdzenie na szczeblu unijnym. Jednym z głównych kryteriów jest wymóg wyznaczenia niezależnych kontrolerów, którzy mogliby nadzorować cały łańcuch produkcyjny, od rolnika i młyna, poprzez wszystkich pośredników aż do hurtownika paliwa, który dostarcza swój towar na stację benzynową. Komunikat określa normy, wedle których należy zapewnić wiarygodność takiego systemu kontroli i jego odporność na korupcję.

  • Ochrona dziewiczej przyrody: Komunikat wyjaśnia, że biopaliw nie wolno wytwarzać z surowców pochodzących z lasów tropikalnych ani z terenów świeżo wylesionych, odwodnionych torfowisk, mokradeł ani obszarów o wysokiej różnorodności biologicznej, dostarczając jednocześnie narzędzi oceny spełnienia takich warunków. Nie pozostawia żadnych wątpliwości, że na przykład przekształcenie lasu w plantację palmy olejowej jest absolutnie sprzeczne ze spełnianiem kryteriów zrównoważonego rozwoju.

  • Wspieranie wyłącznie biopaliw przynoszących realne oszczędności emisji gazów cieplarnianych: w komunikacie Komisja raz jeszcze apeluje do państw członkowskich o spełnianie wiążących je docelowych poziomów energii ze źródeł odnawialnych, podkreślając, że w realizacji krajowych celów należy uwzględniać jedynie biopaliwa o wysokim wskaźniku redukcji emisji gazów cieplarnianych, i podając wzory do wyliczania ich wartości. Biopaliwa muszą zapewniać redukcję emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 35% w stosunku do paliw kopalnych. Wskaźnik ten wzrośnie do 50% od roku 2017, a w roku 2018 nawet do 60% - w odniesieniu do biopaliw pochodzących z nowych roślin.

Szerszy kontekst

Na mocy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii z 2009 r. ustalono 20% docelowy udział energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całkowitego zużycia energii, który ma zostać osiągnięty do 2020 r. Próg ten został przeliczony na wiążące cele krajowe dla każdego z państw członkowskich. Każde z państw musi zrealizować swój własny cel, wyrażony w poziomie udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Ponadto, w odniesieniu do sektora transportu, wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do osiągnięcia jednego poziomu 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Do źródeł odnawialnych zalicza się: biomasę stałą, wiatr, energię słoneczną i wodną oraz biopaliwa. Jeśli chodzi o realizację celów wytyczonych w dyrektywie, uznane mogą być wyłącznie biopaliwa spełniające unijne kryteria zrównoważonego rozwoju.

Tekst trzech wspomnianych dokumentów:

  • Komunikatu w sprawie dobrowolnych systemów i wartości standardowych w systemie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów UE,

  • Komunikatu w sprawie praktycznego wdrożenia unijnego systemu kryteriów zrównoważonego rozwoju biopaliw i biopłynów oraz obowiązujących zasad obliczeń w odniesieniu do biopaliw, a także

  • Decyzji Komisji, zawierającej wytyczne dotyczące obliczania zasobów węgla w ziemi,

są dostępne na następującej stronie internetowej (w języku angielskim):

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Tekst dyrektywy 2009/28 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:PL:NOT

Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. (załącznik I do dyrektywy 2009/28 o odnawialnych źródłach energii)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar