Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Briuselis, 2010 m. birželio 10 d.

Komisija diegia tvaraus biokuro sertifikavimo sistemą

(žr. MEMO/10/247)

Šiandien Komisija nusprendė paraginti pramonės įmones, vyriausybes ir nevyriausybines organizacijas diegti visų rūšių biokuro, taip pat ir importuojamo į ES, sertifikavimo schemas. Kad Komisija tas schemas pripažintų, jos turi atitikti tam tikrus kriterijus. Įdiegus tokią sertifikavimo sistemą bus lengviau vykdyti ES reikalavimus, kuriais užtikrinama biokuro nauda mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir pagal kuriuos biokuras nebūtų gaminamas naudojant miškus, šlapynes ir gamtos draustinius. Sertifikavimo schemų taikymo taisyklės yra gairių rinkinio, kuriame aiškinama, kaip turėtų būti įgyvendinama 2010 m. gruodį įsigaliosianti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva, dalis.

Už energetiką atsakingas Komisijos narys Güntheris Oettingeris sakė: „Ateityje biokuras bus pagrindinė alternatyva transporto sektoriuje naudojamam benzinui ir dyzelinui, su kuriais siejama daugiau kaip 20 proc. Europos Sąjungoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Tačiau turime užtikrinti, kad būtų naudojamas tik tvarus biokuras. Mūsų sertifikavimo schema yra griežčiausia pasaulyje, o tai padės užtikrinti, kad naudojamas biokuras atitiktų aukščiausius aplinkosaugos standartus. Ši schema teigiamai paveiks ir kitus regionus, nes ji taikoma ir importuojamam biokurui.“

Šiandien priimtą dokumentų rinkinį sudaro du komunikatai ir sprendimas – jais siekiama padėti verslo įmonėms ir valstybėms narėms įgyvendinti Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą. Didžiausias dėmesys minėtuose dokumentuose skiriamas biokuro tvarumo kriterijams ir priemonėms, kurių reikia imtis siekiant užtikrinti, kad būtų naudojamas tik tvarus biokuras.

  • Tvaraus biokuro sertifikavimas. Komisija ragina pramonės įmones, vyriausybes ir nevyriausybines organizacijas diegti savanoriškas tvaraus biokuro sertifikavimo sistemas ir aiškina, kokius ES pripažinimo reikalavimus jos turi atitikti. Vienas iš pagrindinių reikalavimų – turi būti paskirti nepriklausomi auditoriai, tikrinsiantys visą gamybos grandinę, jungiančią gamintoją (gamyklą), prekybininką ir tiekėją, benziną ar dyzeliną tiekiantį degalinėms. Komunikate nustatyti audito reikalavimai – audito sistema turi būti patikima ir apsaugota nuo klastojimo.

  • Laukinės gamtos išsaugojimas. Komunikate aiškinama, kad biokuras neturėtų būti gaminamas iš žaliavų, kurių šaltinis – atogrąžų miškai ar neseniai iškirsti miškai, nusausinti durpynai, šlapynės ar biologinės įvairovės gausa pasižyminčios vietovės, ir pateikiamos atitinkamos vertinimo gairės. Komunikate aiškiai nurodoma, kad miškus pavertus aliejinių palmių plantacijomis būtų pažeisti tvarumo reikalavimai.

  • Skatinimas naudoti tik tokį biokurą, kuriuo užtikrinamas gerokai mažesnis ŠESD kiekis. Komunikate dar kartą pabrėžiama, kad valstybės narės turi siekti privalomų nacionalinių atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimo tikslų ir kad nacionaliniams planiniams rodikliams įtakos turi tik toks biokuras, kuriuo užtikrinamas gerokai mažesnis ŠESD kiekis, ir paaiškinamas skaičiavimo metodas. Biokuro nauda, palyginti su iškastiniu kuru, – bent 35 proc. mažesnis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis. Tikimasi, kad 2017 m. šis rodiklis padidės iki 50, o 2018 m., kai veiks naujų biokuro gamyklų, – iki 60 proc.

Pagrindiniai faktai

Bendras ES tikslas iki 2020 m. užtikrinti, kad 20 proc. visos suvartojamos energijos sudarytų atsinaujinančiųjų išteklių energija, pagal 2009 m. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą yra valstybėms narėms privalomas nacionalinis planinis rodiklis. Kad būtų pasiektas bendras atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartojimo tikslas, kiekviena valstybė narė turi pasiekti individualų nacionalinį planinį rodiklį. Be to, transporto sektoriuje visos valstybės narės turi pasiekti 10 proc. atsinaujinančiųjų išteklių energijos dalies rodiklį.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai – tai kietoji biomasė, vėjo, saulės ir vandens energija, taip pat biokuras. Direktyvoje nustatyti tikslai gali būti pasiekti tik naudojant ES tvarumo standartus atitinkantį biokurą.

Šie trys dokumentai:

  • Komunikatas dėl savanoriškų schemų ir ES biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo schemos numatytųjų verčių

  • Komunikatas dėl praktinio ES biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo schemos taikymo ir biodegalų apskaitos taisyklių ir

  • Sprendimas dėl anglies sankaupų žemėje apskaičiavimo gairių

pateikiami interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

2009 m. balandžio 23 d. Direktyva 2009/28 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT

Individualūs nacionaliniai planiniai atsinaujinančiųjų išteklių energijos rodikliai (Direktyvos 2009/28 dėl atsinaujinančių išteklių I priedas)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar