Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Bryssel 10. kesäkuuta 2010

Komissio perustaa biopolttoaineiden sertifiointijärjestelmän

(ks. MEMO/10/247)

Komissio on tänään päättänyt kannustaa teollisuutta, hallituksia ja kansalaisjärjestöjä perustamaan sertifiointijärjestelmiä kaikenlaisille EU:ssa valmistetuille ja sinne tuoduille biopolttoaineille. Se on myös määrittänyt, millaiset järjestelmät se voi hyväksyä. Tarkoituksena on panna täytäntöön kasvihuonekaasujen huomattavaan vähentämiseen tähtäävät EU:n vaatimukset, joiden mukaan biopolttoaineisiin raaka-aineena ei saa käyttää metsistä, kosteikoilta ja luonnonsuojelualueilta saatavia raaka-aineita. Sertifiointijärjestelmiä koskevat säännöt kuuluvat suuntaviivoihin, joissa selvitetään, kuinka joulukuussa 2010 voimaan tuleva uusiutuvan energian direktiivi olisi pantava täytäntöön.

EU:n energiakomissaari Günther Oettinger totesi: ”Biopolttoaineet ovat tulevaisuudessa tärkein vaihtoehto liikenteessä käytettävälle bensiinille ja dieselille, jotka aiheuttavat yli 20 prosenttia EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän on varmistettava, että käytettävät biopolttoaineet ovat kestäviä. Muualla maailmassa ei ole näin tiukkaa sertifiointijärjestelmää. Sen avulla voidaan varmistaa, että biopolttoaineemme täyttävät vaativimmatkin ympäristönormit. Järjestelmällä on myönteinen vaikutus muihinkin alueisiin, koska sen piiriin kuuluvat myös EU:hun tuotavat biopolttoaineet.”

Tänään hyväksyttyyn pakettiin kuuluu kaksi tiedonantoa ja yksi päätös, jotka helpottavat uusiutuvan energian direktiivin täytäntöönpanoa yrityksissä ja jäsenvaltioissa. Niissä keskitytään ennen kaikkea biopolttoaineiden kestävyysvaatimuksiin ja siihen, miten voidaan varmistaa, että ainoastaan kestäviä biopolttoaineita käytetään.

  • Kestävien biopolttoaineiden todistukset: Komissio kannustaa teollisuutta, hallituksia ja kansalaisjärjestöjä perustamaan vapaaehtoiset järjestelmät biopolttoaineiden kestävyyden sertifioimiseksi. Jotta EU voisi hyväksyä tällaiset järjestelmät, niiden on täytettävä tietyt vaatimukset. Yksi tärkeimmistä vaatimuksista on, että riippumattomat tarkastajat tarkastavat koko tuotantoketjun viljelijältä tuotantolaitokseen ja sieltä edelleen kaupan alan toimijan kautta polttoaineen toimittajalle, joka toimittaa bensiinin tai dieselin huoltoasemalle. Tiedonannossa vahvistetaan vaatimukset, joiden mukaan tällaisten tarkastusten on oltava luotettavia ja vaikeasti väärennettäviä.

  • Koskemattoman luonnon suojeleminen: Tiedonannon mukaan biopolttoaineita ei tulisi valmistaa raaka-aineista, jotka on saatu trooppisista metsistä, hiljattain paljaaksi hakatuista metsistä, kuivatuilta soilta, kosteikoilta tai biologisesti erittäin monimuotoisilta alueilta. Siinä esitetään, miten tämän kiellon noudattamista olisi arvioitava. Tiedonannossa todetaan yksiselitteisesti, että metsän muuntaminen öljypalmuviljelmäksi ei täyttäisi kestävyysvaatimuksia.

  • Suositaan biopolttoaineita, joista saadaan suurimmat kasvinhuonekaasusäästöt: Tiedonannossa todetaan, että jäsenvaltioiden on saavutettava sitovat uudistuvaa energiaa koskevat kansalliset tavoitteensa ja että ainoastaan sellaiset biopolttoaineet luetaan mukaan kansallisiin tavoitteisiin, joista saadaan suurimmat kasvihuonekaasusäästöt. Lisäksi tiedonannossa ilmoitetaan, miten tämä lasketaan. Biopolttoaineiden käytöstä saatavien vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 35 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Vuonna 2017 tämä vaatimus nousee 50 prosenttiin. Uusista tehtaista saatavien biopolttoaineiden osalta tämä luku nousee 60 prosenttiin vuonna 2018.

Taustaa:

Vuonna 2009 annetussa uusiutuvan energian direktiivissä vahvistetaan EU:n kokonaistavoite, jonka mukaan uusiutuvan energian osuuden on oltava 20 prosenttia koko energiankulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioille vahvistettiin sitovat kansalliset tavoitteet. Kunkin jäsenvaltion on saavutettava uusiutuvan energian osuutta koskevat kansalliset tavoitteensa. Lisäksi jäsenvaltioiden on saavutettava tavoite, jonka mukaan 10 prosenttia koko liikennealan energiankulutuksesta on tuotettava uusiutuvalla energialla.

Uusiutuvia energianlähteitä ovat kiinteä biomassa, tuuli, aurinkoenergia, vesivoima ja biopolttoaineet. Ainoastaan EU:n kestävyysvaatimukset täyttävät biopolttoaineet voidaan laskea mukaan direktiivissä säädettyihin tavoitteisiin.

Seuraavat kolme asiakirjaa:

  • Tiedonanto vapaaehtoisista järjestelmistä ja oletusarvoista EU:n biopolttoaineiden ja bionesteiden EU:n kestävyysjärjestelmässä

  • Tiedonanto EU:n biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyysjärjestelmän täytäntöönpanosta käytännössä sekä biopolttoaineiden laskentasäännöistä

  • Päätös maaperän hiilivarantojen laskentaa koskevista suuntaviivoista

on julkaistu verkkosivustolla

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:FI:NOT

Uusiutuvien energialähteiden kansalliset tavoitteet: uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin 2009/28/EY liite I

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:FI:NOT


Side Bar