Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Brüssel, 10. juuni 2010

Komisjon loob säästlike biokütuste sertifitseerimissüsteemi

(vt MEMO/10/247)

Komisjon võttis täna vastu otsuse, milles julgustatakse tööstust, valitsusi ja vabaühendusi looma sertifitseerimissüsteeme iga liiki biokütuste, sealhulgas ELi imporditud biokütuste jaoks. Komisjon on sätestanud, mida tuleb teha, et komisjon neid süsteeme tunnustaks. See aitab rakendada ELi nõudeid, mille kohaselt tuleb biokütuste kasutamisega saavutada oluline kasvuhoonegaaside heite vähenemine ja mille järgi ei või biokütuseid saada metsast, märgaladelt ega looduskaitsealadelt. Sertifitseerimissüsteemide eeskirjad moodustavad osa juhistest, millega selgitatakse, kuidas tuleks rakendada taastuvenergia direktiivi, mis jõustub 2010. aasta detsembris.

Energiavolinik Günther Oettinger teatas: „Lähiaastatel on biokütused peamiseks alternatiiviks bensiinile ja diislile, mida kasutatakse transpordisektoris ja mis tekitab enam kui 20% ELi kasvuhoonegaaside heitest. Meil tuleb tagada, et biokütused oleksid ka säästvad. Meie sertifitseerimissüsteem on maailma rangeim ja seda järgides on kindel, et meie biokütused vastavad kõige kõrgematele keskkonnastandarditele. See avaldab positiivset mõju ka muis paigus, sest hõlmab imporditud biokütuseid.”

Täna vastu võetud õigusaktide pakett koosneb kahest komisjoni teatisest ja ühest otsusest, mis peaksid aitama ettevõtetel ja liikmesriikidel rakendada taastuvenergia direktiivi. Nendes keskendutakse eelkõige biokütuste säästlikkuskriteeriumidele ja sellele, mida tuleb teha, et tagada üksnes säästlike biokütuste kasutamine.

  • Säästlike biokütuste sertifikaadid. Komisjon julgustab tööstust, valitsusi ja vabaühendusi looma vabatahtlikke süsteeme biokütuste säästlikkuse sertifitseerimiseks ning selgitab, milliseid standardeid need süsteemid peavad ELi tunnustuse pälvimiseks täitma. Üks peamisi kriteeriume on sõltumatute audiitorite kaasamine, kes kontrollivad kogu tootmisahelat talupidajast ja veskist alates vahendaja kaudu kütusetarnijani, kes viib bensiini või diisli bensiinijaama. Teatises esitatakse standardid, mille järgi see auditeerimine peab olema usaldusväärne ja pettust välistav.

  • Puutumatu looduse kaitse. Teatises on selgitatud, et biokütusi ei tohi valmistada toorainest, mis pärineb troopilistest metsadest või hiljaaegu raadatud aladelt, kuivendatud rabadest ja soodest või liigirikastelt aladelt, ning kuidas seda hinnata. Teatises on selgelt väljendatud, et metsa muutmine õlipalmiistandikuks ei vasta säästlikkuse kriteeriumidele.

  • Soosida tuleb üksnes selliseid biokütuseid, mille tootmisega vähendatakse oluliselt kasvuhoonegaase. Teatises rõhutatakse, et liikmesriikidel tuleb täita kohustuslikke taastuvenergia osakaalu eesmärke ning nende eesmärkide täitmisel võetakse arvesse üksnes selliseid biokütuseid, mille tootmine vähendab kasvuhoonegaase olulisel määral, ning selgitatakse selle väljaarvutamist. Biokütuste tootmisega tuleb saavutada kasvuhoonegaaside vähenemine vähemalt 35% võrreldes fossiilkütustega, 2017. aastal aga juba 50%. Uutes tehastes toodetud biokütuse puhul tõuseb see arv 2018. aastaks 60%ni.

Taust:

2009. aasta taastuvenergia direktiivis on sätestatud ELi üldeesmärk saavutada 2020. aastaks taastuvatest energiaallikatest toodetud energia 20% osakaal energia kogutarbimises. Üldeesmärk on jaotatud liikmesriikide kohustuslikeks riiklikeks eesmärkideks. Iga liikmesriik peab saavutama eraldi riikliku eesmärgi suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu üldises energiatarbimises. Lisaks sellele peavad liikmesriigid saavutama transpordisektoris eesmärgi, et taastuvenergia osakaal oleks 10%.

Taastuvad energiaallikad on järgmised: tahke biomass, tuuleenergia, päikeseenergia ja vee-energia ning biokütused. Direktiivi eesmärkide saavutamisel tulevad arvesse üksnes ELi säästlikkuskriteeriumidele vastavad biokütused.

Järgmised kolm dokumenti:

  • Komisjoni teatis vabatahtlike kavade ja vaikeväärtuste kohta vedelaid jm biokütuseid käsitlevas ELi säästlikkuskavas

  • Komisjoni teatis ELi biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuskava ja biokütuste arvestuseeskirjade praktilise rakendamise kohta

  • Komisjoni otsus juhendi kohta maa süsinikuvarude arvutamiseks

on kättesaadavad järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Direktiiv 2009/28/EÜ, 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT

Riikide taastuvenergia eesmärgid: taastuvate energiaallikate direktiivi 2009/28 I lisa

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar