Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/711

Брюксел, 10 юни 2010 г.

Комисията създава система за сертифициране на биогоривата, които отговарят на критериите за устойчивост

(вж. MEMO/10/247)

Днес Комисията реши да насърчи предприятията, правителствата и неправителствените организации да създадат схеми за сертифициране на всички видове биогорива, в т.ч. на внасяните в ЕС. Тя определи какви трябва да бъдат схемите, за да бъдат признати от нея. Това ще допринесе за изпълнението на изискванията на ЕС биогоривата да осигурят съществени намаления на емисиите на парникови газове и да не произхождат от гори, влажни зони и защитени природни територии. Правилата за схемите за сертифициране са част от насоките за прилагане на Директивата за енергията от възобновяеми източници, която трябва да бъде транспонирана до декември 2010 г.

Европейският комисар по въпросите на енергетиката, Гюнтер Йотингер, заяви: „През следващите години биогоривата ще бъдат главната алтернатива на бензина и дизела в сектора на транспорта, който генерира над 20 % от емисиите на парникови газове в Европейския съюз. Трябва да гарантираме, че използваните биогорива също отговарят на критериите за устойчивост. Нашата схема за сертифициране е най-строгата в света и ще гарантира, че нашите биогорива съответстват на най-високите екологични стандарти. Въвеждането ѝ ще окаже положително въздействие и върху други региони, защото обхваща и внасяните биогорива.“

Приетият днес пакет от мерки се състои от две съобщения и едно решение, които би трябвало да помогнат на предприятията и държавите-членки да прилагат Директивата за енергията от възобновяеми източници. Те са съсредоточени специално върху критериите за устойчивост за биогоривата и върху необходимите мерки, чрез които да се контролира дали се използват само отговарящи на тези критерии биогорива.

  • Сертификати за биогорива, които отговарят на критериите за устойчивост: Комисията насърчава предприятията, правителствата и неправителствените организации да създадат „доброволни схеми“ за сертифициране на биогоривата, които отговарят на критериите за устойчивост, и разяснява изискванията за признаване на тези схеми от страна на ЕС. Един от главните критерии за признаване на схемите е да има независими одитори, които проверяват цялата производствена верига — от земеделския производител и мелницата, през търговеца, до доставчика на горива, който снабдява дадена бензиностанция с бензин и дизел. Със съобщението се установява изискване този одитен процес да бъде надежден и да не се поддава на манипулации.

  • Опазване на девствената природа: В съобщението се обяснява, че биогоривата не трябва да се произвеждат от суровини от тропическите гори или от наскоро обезлесени райони, пресушени торфища, влажни зони или територии с голямо биологично разнообразие, и се посочва как трябва да се определя това. Ясно се заявява, че превръщането на една гора в плантация с палми за производство на палмово масло представлява неспазване на критериите за устойчивост.

  • Насърчаване на производството само на биогорива, които водят до голямо намаление на емисиите на парникови газове: В съобщението се напомня, че държавите-членки трябва да постигнат задължителните национални цели по отношение на енергията от възобновяеми източници, както и че в тази връзка се отчитат само биогоривата, които водят до големи намаления на емисиите на парникови газове; обяснено е и как се изчислява това. Биогоривата трябва да водят до намаление на емисиите на парникови газове с поне 35 % в сравнение с изкопаемите горива; това намаление трябва да достигне 50 % през 2017 г. и 60 % (за биогоривата от нови инсталации) през 2018 г.

История на досието:

С Директивата за енергията от възобновяеми източници от 2009 г. се определя обща за целия ЕС цел за постигане на 20 % дял на възобновяемата енергия в общото енергопотребление до 2020 г., като тази обща цел е изразена чрез задължителни национални цели за държавите-членки. Всяка държава-членка трябва да изпълни индивидуалните си национални цели за общия дял на енергията от възобновяеми източници. Освен това всички държави-членки трябва да изпълнят целта за постигане на 10 % дял на възобновяемата енергия в сектора на транспорта.

Възобновяемата енергия включва енергията от твърда биомаса, вятърната енергия, слънчевата енергия и водната енергия, както и биогоривата. Само горивата, които отговарят на критериите на ЕС за устойчивост, може да се отчитат при изпълнението на установените в директивата цели.

Трите посочени по-долу документа:

  • Съобщението относно доброволните схеми и приетите стойности в рамките на Схемата на ЕС за устойчивост по отношение на транспортните биогорива и другите течни горива от биомаса,

  • Съобщението относно практическото прилагане на схемата на ЕС за устойчивост на биогорива и течни горива от биомаса и относно правила за отчитане на биогорива и

  • Решението относно указания за изчисляване на земните запаси от въглерод

може да бъдат намерени на следния уебсайт:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm

Директива 2009/28 от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT

Индивидуални национални цели за енергията от възобновяеми източници: Приложение І към Директива 2009/28 за енергията от възобновяеми източници:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0028:EN:NOT


Side Bar