Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Brusel 9. júna 2010

Komisia podporuje odborné vzdelávanie a prípravu

Európska komisia dnes predstavila svoju novú víziu budúcnosti odborného vzdelávania a prípravy. Pre odborné vzdelávanie a prípravu sa rozhodne v priemere približne 50 % všetkých študentov vo vyššom sekundárnom vzdelávaní. Tento sektor však potrebuje zmodernizovať, aby sa z odborného vzdelávania a prípravy vytvorila atraktívnejšia a kvalitná alternatíva, ktorá by mladým ľuďom poskytla tie správne zručnosti potrebné na získanie vhodného pracovného miesta a dospelým možnosť zdokonaľovať svoje zručnosti počas celého aktívneho pracovného života. Komisia chce preto dosiahnuť, aby sa do odborného vzdelávania zapojilo viac ľudí, aby sa zlepšila kvalita ponúkanej odbornej prípravy a aby sa ľuďom umožnilo ľahšie meniť zamestnanie a sťahovať sa do iných krajín. Očakáva sa, že ministri EÚ túto záležitosť prerokujú a prijmú plán v druhej polovici tohto roka.

Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, uviedla: „Chceme pretvoriť podobu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe a lepšie ju prispôsobiť dnešným podmienkam. Odborné vzdelávanie a príprava predstavujú základné spojivo medzi vzdelávaním a prácou. V súčasnej hospodárskej situácii je dôležité viac ako kedykoľvek predtým, aby sme spojili svoje snahy a urobili z odbornej prípravy a vzdelávania lákavejšiu alternatívu pre učňov, študentov a každého, kto si chce zvýšiť úroveň svojej kvalifikácie.

Nový impulz pre európsku spoluprácu

Plány, ktoré dnes prijala Komisia, naznačujú niekoľko spôsobov, ktorými možno dodať odbornému vzdelávaniu a príprave nový impulz. Medzi ne patria:

  • zabezpečiť, aby bol prístup k vzdelávaniu a kvalifikáciám pružný a otvorený v každom období života

  • podporovať mobilitu, aby sa uľahčil prístup k získavaniu skúseností v zahraničí alebo v inom odvetví hospodárstva

  • zabezpečiť najvyššiu možnú kvalitu vzdelávania a odbornej prípravy

  • poskytovať viac príležitostí znevýhodneným skupinám, ako sú ľudia s neukončeným vzdelaním, ľudia s nízkou kvalifikáciou a nezamestnaní, ľudia z prisťahovaleckého prostredia a ľudia so zdravotným postihnutím

  • pestovanie kreatívneho, inovatívneho a podnikavého myslenia študentov.

10-ročný plán

Plány Komisie sú založené na cieľoch stratégie Európa 2020, stratégie na zabezpečenie inteligentného a inkluzívneho rastu, a tiež súvisia s novou iniciatívou s názvom „Mládež v pohybe“, ktorá bude podporovať rozšírenie možností pre mladých ľudí v rámci vzdelávania a mobility.

Uvedené plány sú príspevkom Komisie do nového desaťročného programu reforiem v rámci kodanského procesu posilnenej európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Komisárka Vassiliouová a ministri EÚ zodpovední za odborné vzdelávanie a prípravu sa stretnú v decembri v belgických Bruggách so zástupcami zamestnávateľov a odborových organizácií, aby stanovili ambiciózny plán modernizácie na nasledujúcich 10 rokov, ako aj krátkodobejšie ciele, ktoré sa budú pravidelne revidovať.

Kodanský proces posilnenej európskej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy začal v roku 2002 a reviduje sa každé dva roky. Posilnil rozvoj spoločného prístupu k hodnoteniu, ktorý skôr ako na dĺžku štúdia alebo typ inštitúcie kladie dôraz na výsledky.

Ďalšie informácie:

Úplné znenie oznámenia: Nový impulz pre európsku spoluprácu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy s cieľom podporiť stratégiu Európa 2020:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Zhrnutie pre verejnosť:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Viac informácií o politikách Európskej komisie v súvislosti s odborným vzdelávaním a prípravou na internetovej stránke vocational education and training

Viac informácií o kodanskom procese na internetovej stránke Copenhagen Process

Pozri tiež MEMO/10/245.


Side Bar