Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Bruksela, 9 czerwca 2010 r.

Komisja popiera kształcenie i szkolenie zawodowe

Komisja Europejska zaprezentowała dziś swoją wizję przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego. Ścieżkę kształcenia i szkolenia zawodowego wybiera średnio około 50% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Sektor ten wymaga jednak modernizacji, która uczyni go bardziej atrakcyjnym i poprawi jego jakość, tak aby zapewniał on młodym ludziom zdobycie odpowiednich umiejętności, pozwalając im znaleźć odpowiadającą im pracę, a dorosłym zapewnił możliwość uaktualniania ich umiejętności w ciągu całego życia zawodowego. Zamierzeniem Komisji jest zachęcenie większej liczby osób do podejmowania kształcenia zawodowego, poprawa jakości istniejącej oferty szkoleń oraz ułatwienie zmiany zawodu i mobilności geograficznej. Debata nad planem i jego przyjęcie przez ministrów UE spodziewane są w drugiej połowie roku.

Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała: „Chcemy zmienić obraz kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie i w większym stopniu dostosować je do współczesnych realiów. Kształcenie i szkolenie zawodowe są ważnym łącznikiem między światem edukacji i światem pracy. W obecnej sytuacji gospodarczej jeszcze ważniejsze niż zwykle jest połączenie wysiłków i uczynienie z tego rodzaju kształcenia i szkolenia bardziej atrakcyjnego rozwiązania dla osób zdobywających zawód, studentów oraz wszystkich osób pragnących podnieść swoje umiejętności.”

Nowy bodziec do europejskiej współpracy

Plany przyjęte dziś przez Komisję otwierają wiele możliwych dróg nadania nowego impulsu kształceniu i szkoleniu zawodowemu. Są to:

  • zapewnienie elastycznego dostępu do szkoleń i zdobywania nowych kwalifikacji na wszystkich etapach życia;

  • promowanie mobilności ułatwiającej zdobywanie doświadczenia za granicą lub w odmiennym sektorze gospodarki;

  • zagwarantowanie jak najwyższej jakości kształcenia i szkolenia;

  • zapewnienie większych możliwości osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji, takim jak osoby, które przedwcześnie zakończyły naukę, o niskich kwalifikacjach i bezrobotnym, a także pochodzącym ze środowisk migracyjnych i niepełnosprawnym;

  • pobudzanie u uczniów kreatywnego, innowacyjnego i przedsiębiorczego sposobu myślenia.

Plan na nadchodzące dziesięć lat

Plany Komisji opierają się na celach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego oraz sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego i łączą się z nową inicjatywą „Młodzież w drodze” zwiększającą zakres mobilności i możliwości uczenia się dla wszystkich młodych ludzi

To wkład Komisji w nowy, zakrojony na dziesięć lat program reform stanowiących element procesu kopenhaskiego na rzecz wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Komisarz Vassiliou i ministrowie UE odpowiedzialni za kształcenie i szkolenie zawodowe spotkają się w grudniu w belgijskim mieście Brugia z przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, aby opracować ambitny plan modernizacji na najbliższe 10 lat, a także ustalić krótkoterminowe cele, które podlegać będą regularnym przeglądom.

Proces kopenhaski na rzecz wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zapoczątkowany został w 2002 r. i co dwa lata poddawany jest przeglądowi. Zintensyfikował on wypracowywanie wspólnego podejścia do oceny opartej na wynikach, a nie na długości studiów lub rodzaju instytucji edukacyjnej.

Więcej informacji:

Pełny tekst komunikatu: Nowy bodziec do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący wspieraniu strategii Europa 2020:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Streszczenie: http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Więcej informacji na temat polityki Komisji Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

Więcej informacji na temat procesu kopenhaskiego

Zob. również MEMO/10/245.


Side Bar