Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/707

Брюксел, 9 юни 2010 г.

Комисията насърчава професионалното образование и обучение

Днес Европейската комисия представи своята нова идея за бъдещето на професионалното образование и обучение. Средно около 50 % от всички ученици в последните класове от среднообразователния курс на обучение избират професионалното образование и обучение. Независимо от това, този сектор се нуждае от модернизиране, за да стане по-привлекателен и висококачествен вариант, така че да предоставя на младите хора добри умения, за да намерят подходящо работно място, а на възрастните — възможност да актуализират уменията си през целия си професионален живот. Поради това Комисията желае да насърчи повече хора да започнат професионално образование, да се подобри качеството на предлаганото обучение и да се улесни смяната на работното място и преместването от една страна в друга. Очаква се министрите на държавите-членки на ЕС да обсъдят и приемат плана през втората половина на тази година.

Андрула Василиу, европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта, отбеляза: „Ние искаме да преобразим облика на професионалното образование и обучение в цяла Европа и да го направим по-значимо за съвременната действителност. Професионалното образование и обучение са жизненоважно свързващо звено между света на образованието и трудовата сфера. В настоящата икономическа обстановка е по-важно от всякога да съсредоточим усилията си и да го направим привлекателен вариант за стажанти, учащи се и всички останали, които искат да подобрят уменията си.“

Нов тласък за европейско сътрудничество

В приетите днес от Комисията планове са набелязани няколко възможни начина, за да се даде нов тласък на професионалното образование и обучение. Сред тях са:

  • гъвкаво и отворено през всички етапи от живота осигуряване на достъп до обучение и квалификация,

  • насърчаване на мобилността, за да се направи по-лесно придобиването на опит в чужбина или в друг сектор на икономиката,

  • осигуряване на възможно най-високо качество на образование и обучение,

  • предоставяне на повече възможности за групи в неравностойно положение, като отпадналите от училище, нискоквалифицираните и безработните, хората с мигрантски произход и лицата с увреждания.

  • насърчаването на креативно, иновационно и предприемчиво мислене при учащите.

10-годишен план

Плановете на Комисията се основават на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен и приобщаващ растеж и ще са свързани с предстоящата инициатива „Младежта в движение“, която ще разшири обхвата на схемите на ЕС за мобилност в образованието.

Те съставляват участието на Комисията в нова десетгодишна програма за реформи по линията на Копенхагенския процес за засилено европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение. През декември комисар Василиу и министрите по въпросите на професионалното образование и обучение на държавите-членки на ЕС ще се срещнат с представители на работодатели и профсъюзи в Брюж, Белгия, за да набележат амбициозен план за модернизиране през следващите 10 години, както и по-краткосрочни цели, които ще бъдат редовно подлагани на преглед.

Копенхагенският процес за засилено европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение стартира през 2002 г. и е подлаган на преглед всеки две години. Той ускори разработването на общ подход за оценка, основана на резултатите, а не на продължителността на образованието или на вида на институцията.

За повече информация:

Пълен текст на съобщението:

„Нов тласък за европейското сътрудничество в професионалното образование и обучение: за подкрепа на стратегията „Европа 2020“:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/com296_en.pdf

Резюме за гражданите:

http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/cs_en.pdf

Допълнителна информация за политиките на Европейската комисия относно професионалното образование и обучение

Допълнителна информация за Копенхагенския процес.

Виж също MEMO/10/245.


Side Bar