Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Bryssel den 9 juni 2010

Kommissionen presenterar personalpolitik för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder

Europeiska kommissionen har idag antagit ett utkast till förslag om ändring av tjänsteföreskrifterna inför inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Avsikten med ändringarna, som har diskuterats intensivt tillsammans med fackföreningarna, är att avdelningens anställda ska behandlas lika oavsett om de kommer från rådet, kommissionen eller de nationella diplomattjänsterna. Dessa förslag bereder vägen för fastställandet av den grundläggande ramen för avdelningens personalpolitik, men rör inte avdelningens organisationsplan eller detaljerna i den framtida personalpolitiken.

Det huvudsakliga syftet med de förslagna ändringarna är att säkra att avdelningen för yttre åtgärder får de personalresurser som behövs, genom att till avdelningen överföra tjänstemän från kommissionen och rådet samt rekrytera diplomater från medlemsstaterna. Inrättandet av denna nya diplomattjänst utgör en enorm möjlighet för EU, anser Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och administration. ”Vårt mål är att se till att avdelningen bemannas på ett så effektivt, öppet och rättvist sätt som möjligt, i enlighet med EU-fördragets syften. Det är av avgörande betydelse att medlemsstaternas diplomattjänster är företrädda i personalen på ett korrekt och geografiskt balanserat sätt, och vi har föreslagit en rad åtgärder för att åstadkomma detta.”

Avdelningens sammansättning

I och med att beslutet om inrättande av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder träder i kraft kommer ett stort antal anställda att överföras till avdelningen direkt från kommissionen och rådet, antingen enskilt eller som en del av en enhet. Alla lediga tjänster kommer att anslås och kommer att kunna sökas av kandidater från de nationella diplomattjänsterna. För att garantera att personalen från de nationella diplomattjänsterna är företrädd i tillräckligt stor utsträckning får dessutom EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik besluta att kandidater från dessa tjänster fram till den 30 juni 2013 ges företräde till vissa tjänster inom avdelningen, om sökandena har i huvudsak likvärdiga kvalifikationer. Efter denna första fas kommer principen om lika tillträde att utvidgas till tjänstemän i Europaparlamentet och andra EU-institutioner.

Lika behandling

Utöver öppna urvalsförfaranden går förslagen ut på lika behandling av all personal när det gäller arbetsvillkor. De kandidater från de nationella diplomattjänsterna som valts ut kommer att få anställning som tillfälligt anställda, vilket ger dem samma anställningsvillkor som tjänstemän. Dessa avtal om tillfällig anställning kan förnyas även efter det att den nu gällande maximala anställningstiden på sex år har löpt ut. Om tjänstemän som har överförts från kommissionen eller rådet önskar återvända till sina ursprungliga institutioner kommer detta att underlättas genom att dessa tjänstemän behandlas som interna kandidater från institutionerna.

Bakgrund

Genom Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, inrättades ämbetet som EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och vice ordförande för kommissionen, och det angavs i fördraget att denna person skulle stödja sig på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Inrättandet av avdelningen förutsätter ett beslut om inrättande, vilket förelades rådet den 22 april, ändringar av budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna samt antagande av en ändringsbudget. Enligt artikel 27 ska avdelningen för yttre åtgärder bestå av tjänstemän från berörda avdelningar inom rådet, kommissionen och utsänd personal från medlemsstaternas nationella diplomattjänster.


Side Bar