Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Bruselj, 9. junija 2010

Komisija načrtuje kadrovske ukrepe v zvezi s službo za zunanje delovanje

Evropska komisija je danes sprejela osnutek predloga o spremembi kadrovskih predpisov, da bi ustanovila službo za zunanje delovanje. Spremembe, o katerih se je intenzivno razpravljalo s sindikati, so namenjene zagotovitvi enake obravnave delavcev službe, ki prihajajo s Sveta, Komisije in iz nacionalnih diplomatskih služb. Ti predlogi omogočajo vzpostavitev osnovnega okvira kadrovske politike Evropske službe za zunanje delovanje, ne nanašajo pa se na njeno organizacijsko shemo ali podrobnosti glede njene kadrovske politike v prihodnosti.

Glavni namen predlaganih sprememb je zagotovitev najpomembnejših človeških virov, potrebnih za ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje, z organiziranjem prerazporeditve uradnikov s Komisije in Sveta v Evropsko službo za zunanje delovanje ter zaposlitvijo nacionalnih diplomatov. Podpredsednik za medinstitucionalne odnose in administrativne zadeve Maroš Šefčovič je dejal: „Ustanovitev te nove diplomatske službe je velika priložnost za EU. Zagotoviti želimo, da bo zaposlovanje v Evropski službi za zunanje delovanje kar najbolj učinkovito, pregledno in pravično, v skladu s cilji Pogodbe. Ključno je zagotoviti ustrezno zastopanje in geografsko uravnoteženost osebja iz vseh nacionalnih diplomatskih služb in da bi to dosegli, smo predlagali več ukrepov.“

Sestava Evropske službe za zunanje delovanje

Ko bo začel veljati sklep o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje, bo vanjo neposredno prerazporejeno večje število zaposlenih s Komisije in Sveta, bodisi na individualni podlagi bodisi kot del enote. Vsa prosta delovna mesta bodo objavljena in na voljo kandidatom iz nacionalnih diplomatskih služb. Visoki predstavnik lahko za zagotovitev ustreznega zastopanja zaposlenih iz nacionalnih diplomatskih služb poleg tega odloči, da se do 30. junija 2013 za nekatera delovna mesta v Evropski službi za zunanje delovanje daje prednost kandidatom iz teh služb, kadar se izbira med kandidati z večinoma enakimi kvalifikacijami. Po tej prvi fazi bo enak dostop veljal tudi za uradnike Evropskega parlamenta in drugih institucij EU.

Enaka obravnava

Predlog bo poleg odprtih izbirnih postopkov zagotovil tudi enako obravnavo vseh zaposlenih v zvezi z delovnimi pogoji. Uspešni kandidati iz nacionalnih diplomatskih služb bodo zaposleni kot začasni uslužbenci, kar jim bo omogočilo enake pogoje za zaposlitev, kot jih imajo uradniki. Te pogodbe za začasne uslužbence se bodo lahko obnovile za obdobje, daljše od šest let, kar je zdajšnja meja. Poleg tega bodo institucije uradnikom, ki so bili prerazporejeni s Komisije ali Sveta in se želijo vrniti v institucijo, iz katere prihajajo, olajšali to mobilnost in jih obravnavali enako kot notranje kandidate njihovih institucij.

Ozadje

Z Lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, je bila uvedena funkcija visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednika Komisije, v njej pa je tudi navedeno, da bo tej osebi pomagala Evropska služba za zunanje delovanje. Za ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje so potrebni sklep o ustanovitvi, ki je bil Svetu posredovan 22. aprila, spremembe finančne uredbe in kadrovskih predpisov, pa tudi sprejetje spremembe proračuna. Člen 27 Pogodbe določa, da Evropsko službo za zunanje delovanje sestavljajo uradniki iz ustreznih oddelkov Sveta in Komisije ter napoteno osebje iz nacionalnih diplomatskih služb držav članic.


Side Bar