Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

V Bruseli 9. júna 2010

Komisia prijíma personálne opatrenia v súvislosti so službou pre vonkajšiu činnosť

Európska komisia dnes prijala návrh, ktorým sa mení a dopĺňa služobný poriadok vzhľadom na vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Tieto zmeny, o ktorých sa intenzívne diskutovalo s odborovými zväzmi, by mali zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami ESVČ, ktorí pochádzajú z troch rôznych útvarov – Rady, Komisie a diplomatických služieb členských štátov. Uvedený návrh je predpokladom pre stanovenie základného rámca personálnej politiky ESVČ, netýka sa však jej organizačnej štruktúry ani jej budúceho smerovania v tejto oblasti.

Hlavným cieľom navrhovaných zmien je naplniť základné požiadavky v oblasti ľudských zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie ESVČ, a to presunom úradníkov z Komisie a Rady a náborom diplomatov z členských štátov. Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu uviedol: „Vytvorenie tejto novej diplomatickej služby predstavuje pre EÚ obrovskú príležitosť. Našim zámerom je zabezpečiť, aby personálne obsadzovanie ESVČ prebehlo účinným, transparentným a spravodlivým spôsobom v súlade s cieľmi stanovenými v zmluve. Je mimoriadne dôležité, aby sme zabezpečili primerané a geograficky vyvážené personálne zastúpenie diplomatických služieb členských štátov a v tejto súvislosti sme navrhli sériu opatrení, ktoré nám pomôžu tento cieľ splniť.“

Zloženie ESVČ

Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o vytvorení ESVČ dôjde k priamemu presunu veľkého počtu zamestnancov Komisie a Rady do ESVČ, a to na úrovni jednotlivcov alebo v rámci oddelenia. Všetky voľné pracovné miesta budú uverejnené a prístupné pre uchádzačov z diplomatických služieb členských štátov. V záujme zabezpečenia primeraného personálneho zastúpenia diplomatických služieb môže vysoký predstaviteľ rozhodnúť, aby bolo v prípade určitých pozícií možné do 30. júna 2013 uprednostniť uchádzačov z diplomatických služieb členských štátov za predpokladu, že majú v zásade rovnocennú kvalifikáciu. Po úvodnej fáze bude rovnaký prístup k voľným pracovným miestam rozšírený aj na úradníkov Európskeho parlamentu a ostatných inštitúcií EÚ.

Rovnaké zaobchádzanie

Návrh okrem otvoreného výberového konania zabezpečuje všetkým zamestnancom rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o pracovné podmienky. Navrhuje sa, aby boli úspešní uchádzači z diplomatických služieb členských štátov zamestnávaní ako dočasní zamestnanci za rovnakých pracovných podmienok ako úradníci. Zmluvy týchto dočasných zamestnancov bude možné predĺžiť na viac ako v súčasnosti povolených šesť rokov. Navyše, ak sa budú presunutí úradníci z Komisie alebo Rady chcieť vrátiť do svojej pôvodnej inštitúcie, inštitúcie týmto jednotlivcom uľahčia mobilitu a budú s nimi zaobchádzať rovnako ako so svojimi internými uchádzačmi.

Kontext

Lisabonskou zmluvou, ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009, sa vytvoril úrad vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorý je zároveň jedným z podpredsedov Komisie. Zmluva rovnako stanovuje, že vysokému predstaviteľovi pri výkone jeho funkcie pomáha Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). Vytvorenie ESVČ si vyžaduje ustanovujúce rozhodnutie, ktoré bolo predložené Rade 22. apríla, ďalej zmenu a doplnenie nariadenia o rozpočtových pravidlách a služobného poriadku, ako aj prijatie opravného rozpočtu. Článok 27 zmluvy stanovuje, že ESVČ pozostáva z úradníkov z príslušných útvarov Rady a Komisie, ako aj z personálu dočasne vyslaného diplomatickými službami členských štátov.


Side Bar