Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Bruksela, dnia 9 czerwca 2010 r.

Komisja określa warunki zatrudniania pracowników do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj projekt wniosku zmieniającego regulamin pracowniczy, który ma umożliwić ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ). Zmiany, które zostały dogłębnie omówione z przedstawicielami związków zawodowych, mają zagwarantować równe traktowanie wszystkich służb, z których rekrutowani będą pracownicy do ESDZ: Rady, Komisji i krajowych służb dyplomatycznych. Propozycje dotyczą ogólnych warunków pracy pracowników ESDZ, a nie jej struktury organizacyjnej czy przyszłej polityki kadrowej.

Głównym celem proponowanych zmian jest uregulowanie kwestii przeniesienia urzędników Komisji i Rady oraz rekrutowania dyplomatów z krajowych służb dyplomatycznych do Europejskiej Służby Działań Dyplomatycznych, aby zapewnić tej służbie potrzebny personel. Wiceprzewodniczący Komisji ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji Maroš Šefčovič stwierdził: „Tworzenie nowej służby dyplomatycznej stanowi ogromną szansę dla UE. Naszym celem jest zadbanie o to, aby obsadzanie stanowisk w ESDZ przebiegało w możliwie skuteczny, przejrzysty i sprawiedliwy sposób, zgodnie z celami Traktatu. Dążymy do zapewnienia odpowiedniej i wyważonej pod względem geograficznym reprezentacji pracowników z krajowych służb dyplomatycznych i przedłożyliśmy kilka propozycji, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu”.

Skład ESDZ

Po wejściu w życie decyzji w sprawie ustanowienia ESDZ wielu pracowników zostanie bezpośrednio przeniesionych do ESDZ z Komisji i Rady, pojedynczo lub w ramach działu. Wszystkie wolne stanowiska będą również publikowane i otwarte dla kandydatów z krajowych służb dyplomatycznych. Ponadto, aby zagwarantować odpowiednią reprezentację pracowników z krajowych służb dyplomatycznych, wysoki przedstawiciel może postanowić, aby do dnia 30 czerwca 2013 r. istniała możliwość przyznawana pierwszeństwa kandydatom z krajowych służb dyplomatycznych w przypadku zasadniczo równych kwalifikacji. Po zakończeniu tej pierwszej fazy, równy dostęp zostanie także rozszerzony na urzędników Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Równe traktowanie

Oprócz otwartych procedur naboru, propozycje przewidują równe traktowanie wszystkich pracowników w zakresie warunków pracy. Proponuje się także, aby kandydaci z krajowych służb dyplomatycznych, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji, byli zatrudniani jako członkowie personelu tymczasowego, co zapewni im takie same warunki zatrudnienia co urzędnikom. Umowy tych pracowników kontraktowych mogą być odnawiane poza obecnie obowiązujący limit sześciu lat. Ponadto, jeśli urzędnicy, którzy zostali przeniesieni z Komisji lub Rady, pragną powrócić do swojej instytucji macierzystej, instytucje te mają ułatwić taką mobilność, zapewniając tym osobom traktowanie na takich samych warunkach, jak wewnętrznym kandydatom tych instytucji.

Kontekst

Traktat lizboński, który wszedł w życie z dniem 1 grudnia 2009 r., stworzył urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącego Komisji i określił, że osobę tę ma wspomagać Europejska Służba Działań Zewnętrznych. Ustanowienie ESDZ wymaga decyzji ustanawiającej, która została przedłożona Radzie w dniu 22 kwietnia, zmian w rozporządzeniu finansowym i regulaminie pracowniczym, a także przyjęcia budżetu korygującego. Artykuł 27 Traktatu stanowi, że ESDZ składa się z urzędników właściwych służb Rady i Komisji oraz personelu delegowanego przez krajowe służby dyplomatyczne państw członkowskich.


Side Bar