Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Brussel, 9 juni 2010

Commissie stelt personeelsmaatregelen voor de dienst voor extern optreden vast

De Europese Commissie heeft vandaag een ontwerpvoorstel goedgekeurd betreffende de wijziging van het Statuut in verband met de oprichting van de Europese dienst voor extern optreden (EDEO). De wijzigingen zijn uitgebreid besproken met de vakbonden en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de personeelsleden van de instellingen die het personeel voor de dienst zullen leveren – de Raad, de Commissie en de nationale diplomatieke diensten – gelijk worden behandeld. Met deze voorstellen wordt de basis gelegd voor het personeelsbeleid van de EDEO, maar ze hebben geen betrekking op het organigram of de details van het toekomstige personeelsbeleid.

De voorgestelde wijzigingen betreffen de belangrijkste aspecten in verband met de personeelsbezetting van de EDEO en omvatten regels voor de overplaatsing van ambtenaren van de Commissie en de Raad en de aanwerving van nationale diplomaten. Maroš Šefčovič, Europees commissaris voor Interinstitutionele betrekkingen en administratie en vicevoorzitter van de Commissie zei: "De oprichting van deze nieuwe diplomatieke dienst betekent een grote kans voor de EU. Wij willen ervoor zorgen dat de personeelsbezetting van de EDEO zo efficiënt, transparant en eerlijk mogelijk verloopt, overeenkomstig de doelstellingen van het Verdrag. De nationale diplomatieke diensten moeten goed en geografisch evenwichtig worden vertegenwoordigd en we hebben daartoe een aantal maatregelen voorgesteld."

Samenstelling van de EDEO

Zodra het besluit inzake de oprichting van de EDEO in werking is getreden, wordt een groot aantal personeelsleden individueel of met hun volledige eenheid rechtstreeks overgeplaatst van de Commissie en de Raad naar de nieuwe dienst. Alle vacatures zullen ook worden gepubliceerd en openstaan voor kandidaten van de nationale diplomatieke diensten. Om ervoor te zorgen dat de nationale diplomatieke diensten evenwichtig vertegenwoordigd zijn kan de hoge vertegenwoordiger tot 30 juni 2013 beslissen om voor bepaalde posten bij gelijke geschiktheid voorrang te geven aan kandidaten van de nationale diplomatieke diensten. Daarna krijgen ook ambtenaren van het Europees Parlement en de andere Europese instellingen gelijke toegang.

Gelijke behandeling

Naast de open selectieprocedures betreffen de voorstellen gelijke behandeling in arbeidsvoorwaarden voor alle personeelsleden. Kandidaten van de nationale diplomatieke diensten worden aangesteld als tijdelijke personeelsleden, met dezelfde arbeidsvoorwaarden als ambtenaren. Deze contracten kunnen ook na het huidige maximum van zes jaar worden verlengd. De Commissie en de Raad geven ambtenaren die naar de EDEO worden overgeplaatst de mogelijkheid om terug te keren naar hun instelling van oorsprong door hen op dezelfde wijze te behandelen als interne kandidaten.

Achtergrond

Met het Verdrag van Lissabon, dat op 1 december 2009 is werking is getreden, werd de functie van hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid gecreëerd. Deze persoon is tevens vicevoorzitter van de Commissie. De hoge vertegenwoordiger wordt bijgestaan door de Europese dienst voor extern optreden (EDEO). Voor de oprichting van de EDEO moet een oprichtingsbesluit worden goedgekeurd, dat op 22 april bij de Raad is ingediend. Daarnaast moeten het Financieel Reglement, het Statuut en de begroting worden gewijzigd. Overeenkomstig artikel 27 van het Verdrag wordt de EDEO samengesteld uit ambtenaren uit de bevoegde diensten van de Raad en van de Commissie en uit door de diplomatieke diensten van de lidstaten gedetacheerde personeelsleden.


Side Bar