Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Briselē, 2010. gada 9. jūnijā

Komisija ierosina Eiropas Ārējās darbības dienesta personāla komplektēšanas pasākumus

Saistībā ar Eiropas Ārējās darbības dienesta izveidi Eiropas Komisija šodien pieņēma priekšlikuma projektu, ar ko groza Civildienesta noteikumus. Šīs izmaiņas, kuras tika intensīvi apspriestas ar arodbiedrībām, ir paredzētas, lai nodrošinātu vienādu attieksmi pret dienesta darbiniekiem no visām trim struktūrām – Padomes, Komisijas un valstu diplomātiskajiem dienestiem. Šie priekšlikumi ļauj izveidot EĀDD personāla politikas pamatsistēmu, tomēr tie neskar dienesta organizācijas shēmu vai turpmākās personāla politikas elementus.

Ierosināto grozījumu galvenais mērķis ir nodrošināt svarīgākās cilvēkresursu vajadzības EĀDD izveidei, Komisijas un Padomes ierēdņus pārceļot darbā EĀDD, kā arī pieņemot darbā valstu diplomātus. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks iestāžu attiecību un administratīvajos jautājumos Marošs Šefčovičs teica: „Šī jaunā diplomātiskā dienesta izveide ir liela iespēja ES. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka EĀDD personāls tiek nokomplektēts pēc iespējas efektīvāk, pārredzamāk un taisnīgāk, ievērojot Līguma mērķus. Ļoti svarīgi ir nodrošināt pienācīgu pārstāvību un ģeogrāfisko līdzsvaru attiecībā uz valstu diplomātisko dienestu personālu, un šim nolūkam mēs esam ierosinājuši vairākus pasākumus.”

EĀDD sastāvs

Tiklīdz stāsies spēkā lēmums par EĀDD izveidi, lielu skaitu darbinieku – vai nu atsevišķas personas, vai arī veselu nodaļu darbiniekus – no Komisijas un Padomes tieši pārcels darbā dienestā. Visas vakances tiks publicētas, un tām varēs pieteikties kandidāti no valstu diplomātiskajiem dienestiem. Turklāt, lai nodrošinātu valstu diplomātisko dienestu personāla pienācīgu pārstāvību, Augstā pārstāve var izlemt, ka līdz 2013. gada 30. jūnijam attiecībā uz atsevišķiem EĀDD amatiem būtībā vienādu kvalifikāciju gadījumā priekšroku var piešķirt kandidātiem no minētajiem dienestiem. Pēc šā pirmā posma vienlīdzīgas piekļuves iespējas attiecinās arī uz Eiropas Parlamenta un citu ES iestāžu ierēdņiem.

Vienlīdzīga attieksme

Papildus atklātas atlases procedūrām ar šiem priekšlikumiem tiek nodrošināti vienlīdzīgi darba apstākļi visiem darbiniekiem. Izraudzītos kandidātus no valstu diplomātiskajiem dienestiem pieņems darbā kā pagaidu darbiniekus, un uz tiem attieksies tie paši nodarbināšanas nosacījumi, kas attiecas uz ierēdņiem. Šos pagaidu darbinieku līgumus varēs pagarināt uz laiku, kas pārsniedz pašreiz noteikto maksimālo sešu gadu periodu. Turklāt, ja ierēdņi, kuri no Komisijas vai Padomes ir pārcelti darbā EĀDD, vēlēsies atgriezties sākotnējā iestādē, iestādes sekmēs šo mobilitāti, pret minētajām personām attiecoties tāpat kā pret to iekšējiem kandidātiem.

Pamatinformācija

Ar Lisabonas līgumu, kas stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, tika izveidots Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amats, kā arī precizēts, ka šai personai palīdzēs Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD). Lai izveidotu EĀDD, ir jāpieņem attiecīgs lēmums par dienesta izveidi, kas Padomei tika iesniegts 22. aprīlī, kā arī jāveic grozījumi Finanšu regulā un Civildienesta noteikumos un jāpieņem budžeta grozījumi. Līguma 27. pantā ir noteikts, ka EĀDD strādā Padomes un Komisijas attiecīgo struktūrvienību ierēdņi, kā arī darbinieki, kurus ir norīkojuši dalībvalstu diplomātiskie dienesti.


Side Bar