Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Briuselis, 2010 m. birželio 9 d.

Komisija parengė Išorės veiksmų tarnybos darbuotojų įdarbinimo priemones

Atsižvelgdama į tai, kad steigiama Išorės veiksmų tarnyba, Europos Komisija šiandien priėmė pasiūlymo iš dalies keisti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus projektą. Pakeitimais, dėl kurių įtemptai tartasi su profesinėmis sąjungomis, siekiama užtikrinti vienodas sąlygas tarnyboje dirbsiantiems Tarybos, Komisijos ir nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojams. Pasiūlymais, nesusijusiais su tarnybos organizacine struktūra ar konkrečiais būsimos personalo politikos klausimais, suformuluoti pagrindiniai Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) personalo politikos principai.

Pagrindinis siūlomų dalinių pakeitimų tikslas – užtikrinti, kad būtų tenkinami pagrindiniai žmogiškųjų išteklių, reikalingų EIVT įsteigti, poreikiai perkeliant Komisijos ir Tarybos pareigūnus į EIVT ir įdarbinant diplomatus iš valstybių narių. Už institucijų ryšius ir administravimą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Steigiama nauja diplomatinė tarnyba Europos Sąjungai atveria dideles galimybes. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad EIVT darbuotojai būtų įdarbinami kuo veiksmingiau, skaidriau ir sąžiningiau, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytus tikslus. Taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą darbuotojų iš valstybių narių diplomatinių tarnybų skaičių ir geografinę pusiausvyrą. Tam pasiūlėme įvairių priemonių.“

EIVT sudėtis

Įsigaliojus sprendimui dėl EIVT steigimo daug Komisijos ir Tarybos darbuotojų atskirai arba kaip skyrių nariai bus tiesiogiai perkelti į tarnybą. Tačiau apie laisvas darbo vietas bus skelbiama, tad į jas galės pretenduoti nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai. Be to, kad būtų užtikrintas tinkamas darbuotojų iš nacionalinių diplomatinių tarnybų skaičius, vyriausioji įgaliotinė gali nuspręsti, kad iki 2013 m. birželio 30 d. pirmenybė priimant į kai kurias pareigas gali būti teikiama kandidatams iš valstybių narių diplomatinių tarnybų, kai kandidatų kvalifikacija iš esmės vienoda. Pasibaigus pradiniam etapui vienodos sąlygos pretenduoti į laisvas darbo vietas EIVT taip pat bus sudarytos Europos Parlamento ir kitų ES institucijų pareigūnams.

Vienodų sąlygų taikymas

Be atviros atrankos procedūros, pasiūlymais taip pat būtų užtikrinamos visiems darbuotojams vienodos darbo sąlygos. Sėkmingai atranką praėję nacionalinių diplomatinių tarnybų darbuotojai būtų įdarbinti kaip laikinieji darbuotojai tokiomis pačiomis darbo sąlygomis, kaip pareigūnai. Tokios laikinųjų darbuotojų sutartys galėtų būti pratęsiamos ilgesniam negu šiuo metu nustatytam šešerių metų laikotarpiui. Be to, jeigu iš Komisijos arba Tarybos perkelti pareigūnai pageidauja grįžti į savo ankstesnę instituciją, šiems asmenims institucijos sudaro palankias mobilumo sąlygas, taikydamos jiems tokias pačias sąlygas kaip ir vidaus kandidatams.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi sukurta Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai, kartu einančio Komisijos pirmininko pavaduotojo pareigas, pareigybė ir nurodyta, kad vyriausiajam įgaliotiniui padeda Europos išorės veiksmų tarnyba. EIVT steigti reikia steigimo sprendimo – jis balandžio 22 d. buvo pateiktas Tarybai. Steigiant tarnybą taip pat būtina priimti dalinius Finansinio reglamento bei Tarnybos nuostatų pakeitimus ir taisomąjį biudžetą. Pagal Sutarties 27 straipsnį EIVT sudaro Tarybos ir Komisijos atitinkamų padalinių pareigūnai bei valstybių narių nacionalinių diplomatinių tarnybų deleguotas personalas.


Side Bar