Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Bryssel 9. kesäkuuta 2010

Komissio linjaa Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstöpolitiikkaa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt luonnoksen ehdotukseksi, jolla henkilöstösääntöihin tehdään Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) perustamisen edellyttämiä muutoksia. Muutoksilla pyritään varmistamaan neuvostosta, komissiosta ja jäsenvaltioiden diplomaattikunnasta tulevan henkilöstön yhtäläinen kohtelu, ja niistä on keskusteltu intensiivisesti henkilöstöjärjestöjen kanssa. Muutosehdotukset luovat pohjaa EUH:n henkilöstöpolitiikalle, mutta niissä ei kuitenkaan käsitellä sen organisaatiokaaviota tai sen tulevan henkilöstöpolitiikan yksityiskohtia.

Ehdotetuilla muutoksilla pyritään siihen, että EUH saa tarvitsemansa henkilöresurssit. Muutokset koskevat lähinnä komission ja neuvoston virkamiesten siirtämistä ulkosuhdehallintoon ja jäsenvaltioiden diplomaattien rekrytointia. Institutionaalisista suhteista ja hallinnosta vastaava komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič toteaa uuden diplomaattikunnan perustamisen olevan EU:lle valtava mahdollisuus. ”Tavoitteemme on varmistaa, että EUH:n virat täytetään mahdollisimman tehokkaasti, läpinäkyvästi ja tasapuolisesti perussopimuksen päämääriä vastaavasti. Jäsenvaltioiden diplomaattikunnasta tulevan henkilöstön edustuksen on oltava asianmukainen ja maantieteellisesti tasapainossa, ja siksi olemmekin esittäneet monia toimenpiteitä, joilla tähän päästään”, komissaari jatkaa.

Ulkosuhdehallinnon kokoonpano

Kun EUH:n perustamista koskeva päätös tulee voimaan, komissiosta ja neuvostosta siirretään suuri määrä henkilöstöä joko yksittäin tai yksiköittäin suoraan ulkosuhdehallintoon. Kaikki avoimet virat julkaistaan, ja ne ovat myös jäsenvaltioiden diplomaattien haettavissa. Jotta jäsenvaltioiden diplomaattikunnan asianmukainen edustus voidaan taata, korkea edustaja voi päättää, että 30. kesäkuuta 2013 asti tietyissä EUH:n viroissa jäsenvaltioiden diplomaatit voidaan asettaa etusijalle, jos hakijat ovat olennaisilta osin yhtä päteviä. Tämän alkuvaiheen jälkeen myös Euroopan parlamentin ja muiden EU:n toimielimien virkamiehet voivat yhtä lailla hakea ulkosuhdehallintoon.

Yhdenvertainen kohtelu

Avoimien valintamenettelyjen lisäksi ehdotuksiin sisältyy myös koko henkilöstön yhdenvertainen kohtelu työehtojen suhteen. Kansallisesta diplomaattikunnasta valituksi tulevat työskentelevät väliaikaisina toimihenkilöinä, jolloin heillä on samat työehdot kuin virkamiehillä. Nämä väliaikaisten toimihenkilöiden sopimukset voidaan uusia nykyisen kuuden vuoden enimmäisajan jälkeenkin. Jos komissiosta tai neuvostosta siirretyt virkamiehet haluavat palata entiseen toimielimeensä, toimielimet helpottavat siirtymistä kohtelemalla heitä samalla tavoin kuin kyseisten toimielimien omia hakijoita.

Taustaa

Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009, ja sillä perustettiin unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan toimi. Sopimuksessa todetaan, että toimeen valittavaa henkilöä avustaa Euroopan ulkosuhdehallinto. Ulkosuhdehallinnon perustaminen edellyttää perustamispäätöstä, joka esitettiin neuvostolle 22. huhtikuuta, varainhoitoasetuksen ja henkilöstösääntöjen muuttamista sekä lisätalousarvion hyväksymistä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 27 artiklan mukaan ulkosuhdehallinto koostuu neuvoston ja komission toimivaltaisten yksiköiden virkamiehistä sekä jäsenvaltioiden lähettämästä ulkoasiainhallinnon henkilöstöstä.


Side Bar