Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Brüssel, 9. juuni 2010

Komisjon kujundab Euroopa välisteenistuse personalimeetmeid

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepaneku eelnõu, millega muudetakse personalieeskirju, et luua Euroopa välisteenistus. Ametiühingutega peetud pingeliste arutelude tulemusena sündinud muudatuste eesmärk on tagada kõigi välisteenistuse töötajate võrdne kohtlemine vaatamata sellele, kas nad on endised nõukogu, komisjoni või liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste töötajad. Ettepanek sillutab teed Euroopa välisteenistuse personalipoliitika alusraamistiku loomiseks, kuid ei hõlma selle organisatsiooni struktuuri ega tulevase personalipoliitika üksikasju.

Muudatusettepaneku peamine eesmärk on tagada Euroopa välisteenistuse loomiseks vajalikud inimressursid, viies komisjoni ja nõukogu ametnikud üle Euroopa välisteenistusse ja värvates sinna liikmesriikide diplomaate. Institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinik ning komisjoni asepresident Maroš Šefčovič: „Uue diplomaatilise teenistuse loomine on ELi jaoks kordumatu võimalus. Meie eesmärk on tagada Euroopa välisteenistuse mehitamine kõige tõhusamal, läbipaistvamal ja ausamal viisil ning kooskõlas aluslepingu eesmärkidega. Tuleb tagada liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest pärit töötajate nõuetekohane esindatus ja geograafiline tasakaal. Selle saavutamiseks oleme teinud ettepanekuid mitmete meetmete võtmiseks”.

Euroopa välisteenistuse koosseis

Kui Euroopa välisteenistuse loomise otsus jõustub, viiakse suur hulk komisjoni ja nõukogu töötajaid kas üksikisikuna või üksuse osana otse üle ELi välisteenistusse. Teave kõigi vabade ametikohtade kohta avaldatakse ja need on avatud ka liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest pärit kandidaatidele. Selleks et tagada liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste töötajate asjakohane esindatus Euroopa välisteenistuses, võib liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsustada, et kuni 30. juunini 2013 on võimalik samaväärse kvalifikatsiooniga kandidaatide korral võtta eelisjärjekorras tööle liikmesriikide diplomaatiliste teenistuste töötajaid. Pärast esimese etapi lõppu tagatakse võrdne juurdepääs Euroopa välisteenistusele ka Euroopa Parlamendi ja muude ELi institutsioonide ametnikele.

Võrdne kohtlemine

Lisaks avatud valikumenetlusele nähakse ettepanekus ette kõigile töötajatele võrdsed töötingimused. Edukad kandidaadid liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest võetakse tööle ajutiste teenistujatena, kellel on ametnikega samaväärsed teenistustingimused. Ajutise teenistuja leping on pikendatav kauemaks kui praegune kuus aastat. Lisaks sellele lihtsustavad institutsioonid selliste ametnike liikuvust, kes on komisjonist või nõukogust Euroopa välisteenistusse üle viidud, kuid kes soovivad naasta oma päritoluinstitutsiooni, koheldes neid samaväärselt institutsioonisiseselt kandideerivate ametnikega.

Taustteave

Lissaboni lepinguga, mis jõustus 1. detsembril 2009, loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni asepresidendi ametikoht. Kõnealuse lepingu kohaselt abistab kõrget esindajat ja asepresidenti Euroopa välisteenistus. Euroopa välisteenistuse loomiseks on vaja asutamisotsust, mis esitati nõukogule 22. aprillil, samuti tuleb muuta finantsmäärust ja personalieeskirju ning võtta vastu paranduseelarve. Euroopa Liidu lepingu artikli 27 lõike 3 kohaselt koosneb Euroopa välisteenistus nõukogu ja komisjoni asjaomaste osakondade ametnikest ning liikmesriikide diplomaatilistest teenistustest lähetatud töötajatest.


Side Bar