Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Bruxelles, den 9. juni 2010

Kommissionen opstiller retningslinjer for den nye udenrigstjenestes personale

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et udkast til et forslag om ændring af personalevedtægterne med henblik på den nye Tjeneste for Optræden Udadtil ("EU's udenrigstjeneste"). Ændringerne, som er blevet intensivt drøftet med personalefagforeningerne, har til formål at sikre ligebehandling mellem alle tjenestens medarbejdere, uanset om det kommer fra Rådet, fra Kommissionen eller fra nationale diplomatiske tjenester. Forslagene tager sigte på at opstille de grundlæggende rammer om udenrigstjenestens personalepolitik, men berører ikke tjenestens organisation eller dens mere detaljerede fremtidige personalepolitik.

Hovedformålet med de foreslåede ændringer er at få tilvejebragt de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at etablere udenrigstjenesten, hvilket skal ske gennem overførsel af tjenestemænd fra Kommissionen og Rådet og rekruttering af diplomater fra medlemsstaterne. Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser og administration, Maroš Šefčovič, udtalte, at "oprettelsen af denne nye diplomatiske tjeneste er en stor chance for EU. Vort mål er at sikre, at udenrigstjenesten får tilført personale på den mest effektive, gennemsigtige og fair måde, i overensstemmelse med målene i traktaten. Det er uhyre vigtigt at sørge for, at medlemsstaternes diplomatiske tjenester bliver repræsenteret i EU's udenrigstjeneste på en geografisk afbalanceret måde, og vi har foreslået en række foranstaltninger, der skal sikre dette."

Udenrigstjenestens sammensætning

Når først afgørelsen om udenrigstjenestens oprettelse er trådt i kraft, vil der blive overført et stort antal medarbejdere eller hele kontorer fra Kommissionen og Rådet til tjenesten. Men alle ledige stillinger vil også kunne søges af kandidater fra medlemsstaternes diplomatiske tjenester. Og for at sikre en ligelig repræsentation af personale fra de nationale diplomatiske tjenester vil den Højtstående Repræsentant kunne bestemme, at visse stillinger i tjenesten frem til den 30. juni 2013 fortrinsvis skal besættes med ansøgere fra disse tjenester, hvis ansøgerne har stort set lige gode kvalifikationer. Efter denne fase vil også tjenestemænd i Europa-Parlamentet og andre EU-institutioner få lige adgang til at søge disse stillinger.

Ligebehandling

Princippet om ligebehandling gælder ikke blot for udvælgelsesprocessen, men også for alle medarbejdernes arbejdsvilkår. Medarbejdere, der kommer fra de nationale diplomatiske tjenester, vil blive ansat som midlertidigt ansatte med de samme ansættelsesvilkår som tjenestemænd. Disse midlertidige ansættelseskontrakter vil kunne forlænges ud over den nugældende grænse på seks år. Og hvis nogle af de tjenestemænd, der er blevet overført fra Kommissionen eller Rådet, ønsker at vende tilbage til den institution, de kom fra, vil institutionerne lette denne mobilitet ved at behandle dem på lige fod med interne ansøgere inden for institutionen, når der skal besættes stillinger.

Baggrund

Embedet som EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Kommissionens næstformand blev oprettet med Lissabontraktaten, der trådte i kraft den 1. december 2009, og hvori det fastsættes, at denne højtstående repræsentant skal bistås af en "tjeneste for EU's optræden udadtil". Oprettelsen af denne udenrigstjeneste kræver en afgørelse herom, som Rådet fik forelagt den 22. april, ændringer i finansforordningen og personalevedtægterne samt vedtagelsen af et ændringsbudget. I traktatens artikel 27 fastsættes det, at udenrigstjenesten skal omfatte tjenestemænd fra relevante tjenestegrene i Rådet og Kommissionen samt udstationeret personale fra medlemsstaternes nationale diplomatiske tjenester.


Side Bar