Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

V Bruselu dne 9. června 2010

Komise představuje pravidla zaměstnávání v rámci služby pro vnější činnost

Evropská komise dnes přijala předlohu návrhu, kterým se mění služební řád s ohledem na zřízení Evropské služby pro vnější činnost. Cílem změn, které byly intenzivně konzultovány se zaměstnaneckými odborovými organizacemi, je zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci ESVČ, kteří jsou do služby vysíláni ze tří různých míst – Rady, Komise a vnitrostátních diplomatických služeb. Tyto návrhy představují podklad pro základní rámec personální politiky ESVČ, avšak nijak se netýkají její organizační struktury ani neobsahují podrobnosti k její personální politice v budoucnu.

Hlavním účelem navrhovaných změn je stanovit pravidla pro přeřazování úředníků Komise a Rady do ESVČ a pro nábor diplomatů z členských států, a zajistit tak personál, jenž je pro zřízení ESVČ potřeba. Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič prohlásil: „Zřízení této nové diplomatické služby představuje pro EU obrovskou příležitost. Naším cílem je zajistit, aby zaměstnávání v rámci ESVČ probíhalo co nejúčinněji, nejtransparentněji a nejspravedlivěji – v souladu s cíli Smlouvy. Usilujeme o odpovídající a zeměpisně vyvážené zastoupení zaměstnanců vnitrostátních diplomatických služeb a navrhli jsme řadu opatření, jak toho dosáhnout.“

Složení ESVČ

Po vstupu rozhodnutí o zřízení ESVČ v platnost bude k této službě přímo převeden velký počet zaměstnanců Komise a Rady – ať individuálně nebo v rámci oddělení. Všechna volná pracovní místa budou zveřejněna a otevřena pro uchazeče z diplomatických služeb členských států. V zájmu zajištění patřičného zastoupení zaměstnanců vnitrostátních diplomatických služeb může kromě toho vysoký představitel rozhodnout, že do 30. června 2013 lze při obsazování určitých pozic v ESVČ upřednostňovat uchazeče z těchto služeb, za předpokladu, že budou mít v zásadě rovnocennou kvalifikaci jako ostatní kandidáti. Po této první fázi by byl rovný přístup rozšířen na úředníky Evropského parlamentu a ostatních institucí EU.

Rovné zacházení

Rovné zacházení by podle návrhů bylo pro všechny zaměstnance zajištěno nejen v případě účasti v otevřených výběrových řízeních, ale také pokud jde o pracovní podmínky. Úspěšní uchazeči z vnitrostátních diplomatických služeb by byli zaměstnáni jako dočasní zaměstnanci se stejnými podmínkami zaměstnávání jako úředníci. Smlouvy s dočasnými zaměstnanci by mohly být po uplynutí současného limitu 6 let prodlouženy. Kromě toho bude usnadněna mobilita úředníků, kteří byli přeřazeni z Komise a Rady a kteří se chtějí do své původní instituce vrátit. S těmito osobami bude zacházeno stejně jako s interními kandidáty příslušného orgánu.

Souvislosti

Lisabonskou smlouvou, jež vstoupila v platnost dnem 1. prosince 2009, byl vytvořen úřad vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedy Komise. Smlouva dále uvádí, že se vysoký představitel při výkonu své funkce opírá o Evropskou službu pro vnější činnost. Ke zřízení ESVČ je třeba zřizovací rozhodnutí, jež bylo Radě předloženo dne 22. dubna, změny finančního nařízení a služebního řádu, jakož i přijetí opravného rozpočtu. Podle článku 27 Smlouvy se ESVČ skládá z úředníků příslušných oddělení Rady a Komise a z vyslaného personálu vnitrostátních diplomatických služeb.


Side Bar