Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/705

Брюксел, 9 юни 2010 г.

Комисията изготвя мерки за наемане на служители за Службата за външна дейност

Европейската комисия прие днес проект на предложение за изменение на Правилника за длъжностните лица с оглед на създаването на Службата за външна дейност. Целта на промените, които бяха обширно обсъждани със синдикатите, е да има равноправно отношение към трите източника на персонал за службата — Съвета, Комисията и националните дипломатически служби. Предложението създава условия за установяването на основната рамка за политиката на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) по отношение на персонала, но не засяга нейната органиграма, нито подробностите, свързани с бъдещата политика в тази област.

Основната цел на предложените изменения е да се осигурят основните човешки ресурси, необходими, за да бъде създадена ЕСВД, чрез организиране на прехвърлянето на длъжностни лица от Комисията и Съвета към ЕСВД и наемането на национални дипломати. Заместник-председателят на Комисията и комисар по междуинституционални отношения и администрация Марош Шефчович заяви: „Създаването на тази нова дипломатическа служба е огромна възможност за ЕС. Целта ни е персоналът на ЕСВД да бъде нает по възможно най-ефикасния, най-прозрачния и най-справедливия начин в съответствие с целите на Договора. От основно значение е да имаме целесъобразно представителство и географски баланс на персонала от националните дипломатически служби, поради което предложихме редица мерки за постигането на тази цел.“

Състав на ЕСВД

След като решението за създаването на ЕСВД влезе в сила, голям брой служители ще бъдат директно прехвърлени от Комисията и Съвета към службата самостоятелно или като част от отдел. Всички свободни постове ще бъдат публикувани и отворени за кандидати от националните дипломатически служби. Освен това, за да се постигне подходящо представляване на персонала от националните дипломатически служби, Върховният представител може да вземе решение до 30 юни 2013 г. да се даде приоритет за някои постове в ЕСВД на кандидати от тези служби при значително изравнени квалификации. След тази първа фаза с равен достъп ще се ползват и длъжностните лица от Европейския парламент и други институции на ЕС.

Равнопоставено отношение

Освен открити процедури за подбор, чрез предложението ще се постигне равнопоставено отношение към целия персонал и по отношение на условията на работа. Кандидатите от националните дипломатически служби, които са преминали успешно подбора, ще бъдат назначавани като срочно наети служители и ще имат същите условия на работа като длъжностните лица. Тези договори на срочно наети служители могат да бъдат подновявани и след изтичане на настоящия срок от шест години. Освен това, ако длъжностни лица, прехвърлени от Комисията или Съвета, желаят да се върнат в институцията, от която са дошли, институциите трябва да улеснят тази мобилност, като третират тези лица като вътрешни кандидати от своите институции.

Контекст

С Договора от Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г., бе създаден постът Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията, и се уточнява, че това лице ще бъде подпомагано в работата си от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). За създаването на ЕСВД са необходими решение за създаване, което бе представено на Съвета на 22 април, изменения на Финансовия регламент и Правилника за длъжностните лица, както и приемането на коригиращ бюджет. В член 27 от Договора се посочва, че ЕСВД включва длъжностни лица от съответните отдели на Съвета и Комисията и командирован персонал от националните дипломатически служби на държавите-членки.


Side Bar