Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Bryssel den 9 juni 2010

Den digitala agendan: Kommissionär Kroes välkomnar mobiloperatörernas satsning på barnsäkerhet, men efterlyser insatser för att öka medvetenheten hos föräldrarna

De satsningar som gjorts av mobiloperatörerna för att öka säkerheten då barn använder mobiltelefoner välkomnas av kommissionens vice ordförande Neelie Kroes, EU-kommissionär för den digitala agendan. Samtidigt uppmanas operatörerna att förbättra informationen till föräldrar om de eventuella risker som ett barn utsätts för vid användning av smarta telefoner (till exempel lättare åtkomst på Internet av innehåll som inte lämpar sig för barn). Av en rapport som nyligen publicerats av branschorganisationen GSM Association framgår det att 91 företag vidtagit de åtgärder på det nationella planet som överenskommits i ett EU-omfattande frivilligt avtal som utarbetades 2007 med hjälp av EU-kommissionen (se IP/07/139). Nationella självreglerande uppförandekoder baserade på EU-regelverket finns nu i 25 medlemsstater. Detta betyder att 96 % av EU:s mobilabonnenter drar nytta av detta avtal.

”Att skapa en säker online-miljö för barn är en av de viktigaste uppgifterna inom den digitala agendan för Europa. Därför välkomnar jag dagens rapport som visar att mobilföretagen tar sitt ansvar på allvar. Jag uppmanar dock mobiltelefonbranschen att se till att människor i alla åldrar är fullt medvetna om riskerna och vet var de kan få hjälp. Detta är viktigt eftersom de yngre ofta bättre känner till den senaste utvecklingen på mobiltelefonområdet än sina föräldrar”, säger Neelie Kroes.

En ny rapport från mobilbranschen visar att imponerande framsteg gjorts av de 83 mobiloperatörer som undertecknade det avtal om en europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn som förhandlades fram med hjälp av kommissionen i februari 2007. Dessa operatörer omfattar 96 % av alla mobilkunder inom EU. Ytterligare 8 företag har skrivit under en nationell uppförandekod.

Mobiloperatörerna har överlag gjort betydande framsteg inom de fyra åtgärdsområden som fastställdes i uppförandekoden från 2007.

  • Operatörerna har infört åtgärder för att begränsa barns tillgång till innehåll som inte är lämpat för barn. Lettiska mobiloperatörer utför till exempel ålderskontroller på försäljningsställena och erbjuder föräldrar möjlighet att kostnadsfritt spärra Internettillgången på sina barns mobiltelefoner.

  • Operatörerna arbetar också på att klassificera kommersiellt innehåll som finns tillgängligt via mobiltelefoner. Italienska mobiloperatörer använder färgsymboler för att visa om innehållet är lämpat för alla, riktar sig till barn, bör ses tillsammans med en vuxen eller enbart riktar sig till vuxna.

  • Flera mobiloperatörer tillhandahåller informationsmaterial och driver informationskampanjer om säkrare mobilanvändning. Brittiska mobiloperatörer har utarbetat fristående webbplatser om dessa frågor och tagit fram handledning, dvd-er och broschyrer. Maltesiska operatörer tillhandahåller kostnadsfri rådgivning dygnet runt.

  • Tjeckiska och slovakiska mobiloperatörer arbetar på att bekämpa olagligt innehåll på mobiltelefonnät och spärrar tillgången till webbplatser med olagligt innehåll.

Rapporten visar även att ett antal nationella uppförandekoder omfattar krav som till och med går utöver de ramar som EU ställt upp. I Ungern har man till exempel utarbetat etiska regler för marknadsföring som riktar sig till barn och i Storbritannien har man tagit fram liknande regler för passiva lokaliseringstjänster. Den feedback man fått från olika barnskyddsorganisationer som exempelvis Rädda Barnen i Danmark, International Children's Safety Service i Ungern och Protegeles i Spanien visar att nationella uppförandekoder även bidrar till att engagera mobiloperatörer i icke-statliga organisationer.

I vissa EU-länder förväntar sig dock aktörerna att mobiltelefonbranschen bättre ska informera föräldrar om de risker och fördelar som den snabba utvecklingen inom mobilt Internet medför. Den lettiska Children's Fund (barnfonden) rapporterade att samtidigt som de yngsta mobiltelefonanvändarna är väl medvetna om de potentiella riskerna väntar de in i det sista med att söka råd och hjälp hos sina föräldrar om det uppstår verkliga problem.

Att skydda barn när de är ute på nätet – oavsett om de surfar från en dator eller en mobiltelefon – är ett av de främsta målen i EU-kommissionens digitala agenda för Europa (se IP/10/581, MEMO/10/199 och MEMO/10/200). De som tillhandahåller de online-tjänster som är mest populära bland de yngre (till exempel sociala nätverk, mobiltelefonoperatörer) kommer att uppmanas att fram till 2013 utarbeta ytterligare självreglerande åtgärder för att skydda barn som surfar på nätet.

Tack vare framför allt EU:s handlingsplan för ett säkrare Internet har de flesta medlemsstaterna inrättat telejourer för att man ska kunna rapportera in stötande Internetinnehåll samt erbjuda undervisning om säkrare Internetanvändning i skolorna. Intensifierade insatser på dessa områden kommer att uppmuntras under de kommande åren.

Bakgrund

Avtalet om en europeisk ram för säkrare mobilanvändning bland yngre tonåringar och barn utarbetades som ett svar på de många frågor som tagits upp i kommissionens samråd med allmänheten om en säkrare mobilanvändning 2006 (IP/06/1059).

Förteckningen över dem som undertecknat avtalet om en europeisk ram finns på

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Det finns idag uppförandekoder i samtliga medlemsstater utom Estland och Finland där det för närvarande pågår diskussioner på det nationella planet.

Ytterligare information om den senaste GSMA-rapporten kan fås på

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Handlingsplanen 2009-2013 för ett säkrare Internet finns på

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar