Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

V Bruseli, 9. júna 2010

Digitálna agenda: Komisárka Neelie Kroes uvítala prácu mobilných operátorov vzhľadom na bezpečnosť detí a požaduje väčšie úsilie pri informovaní rodičov

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroes, zodpovedná za digitálnu agendu, uvítala pokrok, ktorý operátori mobilných sietí dosiahli vo svojom úsilí o ochranu detí používajúcich mobilné telefóny, ale zároveň nalieha na operátorov, aby intenzívnejšie informovali rodičov o nových potenciálnych hrozbách, ktorým sú deti vystavené, keď používajú inteligentné telefóny (napríklad jednoduchší prístup k internetovému obsahu určenému pre dospelých). Zo správy, ktorú nedávno zverejnilo Združenie GSM, obchodná organizácia odvetvia mobilnej telefónie, vyplýva, že 91 spoločností zavádza na vnútroštátnej úrovni opatrenia odsúhlasené v dobrovoľnej dohode s celoeurópskou platnosťou, ktorú sprostredkovala Európska komisia v roku 2007 (pozri IP/07/139). Vnútroštátne kódexy samoregulácie založené na európskom rámci už existujú v 25 členských štátoch, čo znamená, že 96 % všetkých predplatiteľov služieb mobilných operátorov v EÚ už využíva výhody vyplývajúce z tejto dohody.

Neelie Kroes, komisárka EÚ pre digitálnu agendu, uviedla: „Zaručiť bezpečnosť mladých ľudí v online prostredí je jedným z kľúčových záväzkov digitálnej agendy pre Európu, a preto som uvítala túto správu, z ktorej jasne vyplýva, že spoločnosti mobilnej telefónie neberú svoju zodpovednosť na ľahkú váhu. Napriek tomu by som odvetvie mobilnej telefónie chcela vyzvať, aby zaistilo, že ľudia každého veku plne pochopia, aké nástrahy existujú, a kde môžu hľadať pomoc, pretože rodičia často nemajú taký dobrý prehľad o najnovšom vývoji vo svete mobilnej telefónie, ako mladšie ročníky.“

Nová správa o odvetví mobilnej telefónie dokumentuje výrazný pokrok 83 mobilných operátorov, ktorí sa zapojili do „rámca EÚ bezpečnejšieho používania mobilných telefónov v skupine mladistvých a detí“, ktorý sprostredkovala Komisia vo februári 2007. Títo operátori zabezpečujú služby pre 96 % všetkých zákazníkov v EÚ. Ďalších 8 spoločností takisto zaviedlo vnútroštátny kódex správania.

Z celkového hľadiska mobilní operátori zaznamenali viditeľný pokrok v štyroch oblastiach opatrení určených v kódexe z roku 2007:

  • Zaviedli opatrenia na kontrolu prístupu detí k obsahu určeného pre dospelých. Napríklad lotyšskí operátori pri predaji mobilných zariadení preverujú vek budúceho používateľa mobilného telefónu a rodičom ponúkajú možnosť bezplatne zablokovať na telefónoch ich detí prístup na internet.

  • Takisto pracujú na klasifikácii komerčného obsahu dostupného na mobilných telefónoch. Napríklad v Taliansku používajú rozličné farebné ikonky na označenie obsahu vhodného pre všetkých, obsahu zameraného na deti, obsahu, ktorý by deťom mal byť prístupný v prítomnosti dospelej osoby, či obsahu, ktorý je určený len pre dospelých.

  • Mnohí mobilní operátori vydávajú osvetové materiály a organizujú informačné kampane o bezpečnom používaní mobilných telefónov. Napríklad v Spojenom kráľovstve vytvorili nezávislé webové stránky venované tejto tematike, vypracovali a dali k dispozícii usmernenia, tzv. záväzkové karty, DVD a brožúry. Na Malte prevádzkujú bezplatnú dvadsaťštyrihodinovú linku pomoci a poradenstva.

  • Českí a slovenskí operátori bojujú proti nelegálnemu obsahu v mobilných sieťach a blokujú prístup k webovým stránkam s nelegálnym obsahom.

Ďalej sa v správe konštatuje, že celý rad vnútroštátnych kódexov obsahuje požiadavky nad rozsah pôsobnosti rámca EÚ. Napríklad v Maďarsku zostavili etický kódex marketingu zameraného na deti. Podobný je aj v Spojenom kráľovstve a upravuje využívanie služieb pasívneho určovania polohy. Z reakcií zainteresovaných strán zaoberajúcich sa ochranou detí, ako napríklad organizácie Save the Children v Dánsku, služby International Children's Safety Service v Maďarsku a Protegeles v Španielsku sa dá usúdiť, že vnútroštátne kódexy správania takisto pomohli mobilným operátorom nadviazať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami.

Napriek tomu zainteresované strany v niektorých krajinách EÚ odvetviu mobilnej telefónie odkazujú, že očakávajú väčšie úsilie o informovanie rodičov o nástrahách a možnostiach rýchlo sa rozvíjajúceho mobilného internetu. Napríklad lotyšský Detský fond uviedol, že najmladší používatelia mobilných telefónov si síce uvedomujú možné riziká a sú o nich dobre informovaní, ale v prípadoch, keď sú konfrontovaní so skutočným problémom, radu a pomoc u rodičov hľadajú len ako posledné východisko.

Ochraňovať deti v online prostredí – či už v ňom surfujú pomocou počítačov alebo mobilných telefónov – je jednou z kľúčových priorít Digitálnej agendy pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Prevádzkovateľom online služieb, ktoré sa tešia najväčšiemu záujmu mladšej generácie (napr. sociálne siete, mobilní operátori) sa adresuje žiadosť do roku 2013 ďalej rozvinúť samoregulačné opatrenia týkajúce sa bezpečnosti detí v online prostredí.

Predovšetkým vďaka Programu bezpečnejší internet EÚ väčšina členských štátov zriadila horúcu linku na oznamovanie urážlivého online obsahu a ponúka vyučovanie o bezpečnosti v online prostredí na školách. Vystupňovanie ich úsilia v nasledujúcich rokoch sa očakáva a uvíta.

Kontext

Európsky rámec bezpečnejšieho používania mobilných telefónov v skupine mladistvých a detí“ sa vypracoval ako reakcia na mnohé otázky, ktoré vyplynuli z verejných konzultácií Komisie v roku 2006 o bezpečnejšom využívaní mobilných komunikácií (pozri IP/06/1059).

Zoznam signatárov tohto rámca EÚ:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Vo všetkých členských štátoch už existujú kódexy správania, výnimkou je Estónsko a Fínsko, kde zatiaľ prebiehajú diskusie na vnútroštátnej úrovni.

Podrobnosti k najnovšej správe Združenia GSM nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Program bezpečnejší internet na roky 2009 – 2013:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar