Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Bruksela, 9 czerwca 2010 r.

Agenda cyfrowa: Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy operatorów komórkowych dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci i apeluje o dalsze działania informacyjne skierowane do rodziców

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. agendy cyfrowej, wyraziła zadowolenie z postępów, jakie poczynili operatorzy telefonii komórkowej w staraniach na rzecz zabezpieczenia dzieci korzystających z telefonów komórkowych; jednocześnie zachęciła usługodawców do uświadamiania rodzicom nowych zagrożeń, z którymi stykają się dzieci używające najnowszych „smartfonów”, umożliwiających bezpośredni dostęp do stron internetowych, również tych przeznaczonych tylko dla dorosłych. Stowarzyszenie przedsiębiorstw działających w branży telefonii komórkowej GSM Association opublikowało niedawno swój najnowszy raport, z którego wynika, że już 91 przedsiębiorstw wprowadziło - w skali rynków krajowych – środki uzgodnione na poziomie europejskim w ramach dobrowolnego porozumienia, wynegocjowanego z udziałem Komisji Europejskiej w 2007 r. (zob. komunikat prasowy: IP/07/139). Już w 25 spośród 27 państw członkowskich istnieją krajowe kodeksy samoregulacyjne opracowane w oparciu o ramy europejskie, co oznacza, że 96% ogółu abonentów telefonii komórkowej w UE korzysta z dobrodziejstw tego porozumienia.

Komisarz UE ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes, nie ma wątpliwości: „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami, jakie niesie sieć internetowa, należy do fundamentalnych zobowiązań zawartych w agendzie cyfrowej dla Europy, toteż z wielką satysfakcją przyjmuję dzisiejsze sprawozdanie, które świadczy dobitnie, że operatorzy sieci komórkowych podchodzą do swoich obowiązków nad wyraz odpowiedzialnie. Tym niemniej niniejszym wzywam całą branżę telefonii komórkowej: nie ustawajcie w waszych staraniach, by uświadamiać wszystkim, bez względu na wiek, powagę stojących przed nimi zagrożeń, i wskazywać im, gdzie mogą szukać pomocy, jako że rodzice dość często nie nadążają za błyskawicznym postępem technicznym i nie posługują się najnowszymi telefonami komórkowymi tak biegle, jak ich dzieci.”

Wedle nowego badania branżowego, 83 operatorów, którzy przystąpili do europejskiego porozumienia na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież, wynegocjowanego przez Komisję w lutym 2007 r., poczyniło od tego czasu poważne postępy. Klienci wszystkich sygnatariuszy porozumienia reprezentują 96% ogółu klientów telefonii komórkowej w całej UE. Kolejnych osiem przedsiębiorstw podpisało również krajowe kodeksy postępowania.

Ogólnie rzecz biorąc operatorzy sieci komórkowych odnotowali istotne postępy w czterech obszarach działań określonych w kodeksie z 2007 r.:

  • Operatorzy wdrożyli środki mające na celu kontrolę dostępu dzieci do treści przeznaczonych dla dorosłych. Na przykład na Łotwie wprowadzono kontrolę wieku klientów w punktach sprzedaży, umożliwiając rodzicom bezpłatne blokowanie dostępu do sieci internetowej w komórkach swoich dzieci.

  • Celem starań operatorów jest również opracowanie klasyfikacji komercyjnych treści udostępnianych za pośrednictwem telefonów komórkowych. Włoskie sieci komórkowe stosują już odpowiednie kolorowe symbole, oznaczając treści dostępne bez ograniczeń, przeznaczone dla dzieci i takie, których odtwarzanie wymaga obecności osób pełnoletnich, a także zastrzeżonych wyłącznie dla dorosłych.

  • Różni operatorzy sieci komórkowych opracowują materiały szkoleniowe, prowadząc jednocześnie kampanie rozpowszechniające wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z telefonów komórkowych. Brytyjscy operatorzy sieci komórkowych uruchomili wyspecjalizowane portale internetowe poświęcone tej tematyce oraz opracowali przewodniki, karty zobowiązań, materiały na płytach DVD i broszurki. Operatorzy na Malcie zapewniają opiekę i porady za pomocą darmowego, całodobowego telefonu zaufania.

  • Czescy i słowaccy operatorzy zwalczają usilnie nielegalne treści dostępne w sieci komórkowej, blokując dostęp do stron o nielegalnej zawartości.

Jak wykazuje raport, w szeregu krajowych kodeksów w tej materii zawarto nawet jeszcze bardziej rygorystyczne od wymaganych przez ramy UE rozwiązania. Przykładowo, na Węgrzech wprowadzono kodeks etyczny w dziedzinie marketingu skierowanego do dzieci, a w Wielkiej Brytanii powstał podobny kodeks właściwych praktyk, który reguluje sposób udostępniania usług polegających na lokalizowaniu posiadacza telefonu bez jego wiedzy. Jak wskazuje również odzew ze strony organizacji działających na rzecz ochrony dzieci – jak na przykład duński oddział organizacji Save the Children czy węgierska międzynarodowa służba na rzecz bezpieczeństwa dzieci, czy hiszpańska sieć Protegeles – krajowe kodeksy postępowania były pomocne w zaangażowaniu operatorów komórkowych w działalność organizacji pozarządowych.

Wśród głosów zainteresowanych stron w niektórych państwach UE padały jednak opinie, że oczekiwane byłoby nasilenie działań informacyjnych ze strony branży komórkowej, prowadzących do uświadomienia rodzicom zagrożeń i możliwości, jakie niesie żywiołowy rozwój technologii przenośnego dostępu do Internetu. Na przykład łotewski Fundusz na rzecz Dzieci podaje, że podczas gdy najmłodsi z użytkowników telefonów komórkowych wykazywali się wiedzą o zagrożeniach i znaczną świadomością w tej dziedzinie, to jednak postawione w naprawdę trudnych sytuacjach dzieci zwlekały ze zwróceniem się o pomoc rodziców, dopóki problem nie przybrał poważnych rozmiarów.

Bezpieczeństwo dzieci w sieci – bądź to surfujących po internecie za pomocą komputera, bądź też używających w tym celu komórki – należy do najistotniejszych priorytetów Europejskiej agendy cyfrowej (zob.: IP/10/581, teksty w jęz. angielskim MEMO/10/199 oraz MEMO/10/200). Dostawców usług internetowych, które są szczególnie popularne wśród młodszej klienteli (portale społecznościowe, usługi operatorów telefonii komórkowych) należy dopingować do dalszego doskonalenia narzędzi samoregulacji służących zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci w internecie w następnych latach, aż do roku 2013.

W szczególności za sprawą unijnego programu „Bezpieczniejszy Internet” w większości państw członkowskich UE powstały gorące linie, gdzie można zgłaszać nielegalne treści i oferuje się program szkoleń na te tematy prowadzonych w szkołach. W nadchodzących latach trzeba nieustannie zachęcać państwa członkowskie do dalszych wysiłków i wzmożonej czujności w tej materii.

Kontekst

Europejskie porozumienie ramowe na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież powstało w odpowiedzi na szereg kwestii, które poruszono podczas przeprowadzonych przez Komisję w 2006 r. konsultacji społecznych dotyczących bezpieczniejszego korzystania z telefonów komórkowych (IP/06/1059).

Lista sygnatariuszy porozumienia ramowego w Europie:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Estonii i Finlandii, gdzie trwa obecnie debata na ten temat na szczeblu krajowym, wprowadziły już stosowne kodeksy postępowania.

Więcej informacji na temat ostatniego sprawozdania GSM Association:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Program na rzecz bezpieczniejszego internetu w latach 2009-2013:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar