Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Bryssel 9. kesäkuuta 2010

Digitaalistrategia: komissaari Kroes kiittää matkapuhelinoperaattoreita lasten turvallisuuden parantamisesta ja toivoo vanhempien tietoisuuden lisäämistä

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes on tyytyväinen siitä, että matkapuhelinoperaattorit ovat onnistuneet parantamaan lasten turvallisuutta matkapuhelimia käytettäessä, mutta toivoo operaattorien lisäävän vanhempien tietoisuutta uusista riskeistä, joita lapsille mahdollisesti aiheutuu älypuhelimista (esimerkiksi aikuisille tarkoitetun sisällön helpompi saanti). Matkapuhelinalan keskuselimen, GSM-järjestön, hiljattain julkistamasta raportista käy ilmi, että 91 yhtiötä panee kansallisella tasolla täytäntöön Euroopan komission vuonna 2007 aikaansaamaan Euroopan laajuiseen vapaaehtoissopimukseen (ks. IP/07/139) sisältyviä toimenpiteitä. Tähän puitesopimukseen perustuvat kansalliset itsesääntelykäytänteet ovat nyt käytössä 25 jäsenvaltiossa eli sopimuksesta hyötyy 96 % kaikista matkaviestintilaajista EU:ssa.

Digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission jäsen Neelie Kroes totesi asiasta seuraavaa: "Nuorten online-turvallisuuden varmistaminen kuuluu keskeisenä Euroopan digitaalistrategiaan. Siksi olenkin mielissäni tänään julkaistusta raportista. Se osoittaa, että matkapuhelinyhtiöt ottavat vastuunsa tosissaan. Matkapuhelinalan voidaan kuitenkin vielä toivoa pyrkivän varmistamaan, että kaikenikäiset ihmiset ymmärtävät täysin riskit ja osaavat hakea apua, sillä vanhemmat eivät aina ole yhtä hyvin kuin nuorempi sukupolvi perillä matkapuhelinten viimeisimmistä villityksistä."

Matkapuhelinalan julkistamasta uudesta raportista käy ilmi, että ne 83 operaattoria, jotka ovat allekirjoittaneet komission myötävaikutuksella helmikuussa 2007 tehdyn lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevan eurooppalaisen puitesopimuksen, ovat edistyneet asiassa todella hyvin. Näiden operaattorien asiakkaina on 96 % matkapuhelinasiakkaista EU:ssa. Lisäksi kahdeksan muuta yhtiötä on ottanut käyttöön kansalliset käytännesäännöt.

Matkapuhelinoperaattorit ovat kaiken kaikkiaan edistyneet hyvin vuoden 2007 käytännesäännöissä yksilöidyillä neljällä toiminta-alueella:

  • Operaattorit ovat toteuttaneet toimenpiteitä, joilla rajoitetaan lasten pääsyä aikuisille suunnattuun sisältöön. Esimerkiksi Latviassa matkapuhelinoperaattorit tarkastavat myyntipaikalla asiakkaan iän ja antavat vanhemmille ilmaiseksi mahdollisuuden estää pääsyn internetiin lastensa puhelimista.

  • Operaattorit ovat parhaillaan myös luokittelemassa matkapuhelimilla saatavilla olevaa kaupallista sisältöä. Italialaisilla operaattoreilla on käytössä värikoodit, joilla osoitetaan, soveltuuko sisältö kaikille, onko se tarkoitettu lapsille tai aikuisen seurassa nähtäväksi vai onko se tarkoitettu ainoastaan aikuisille.

  • Useat matkapuhelinoperaattorit tuottavat valistusaineistoa ja järjestävät tietoisuutta lisääviä kampanjoita matkapuhelinten turvallisemmasta käytöstä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa operaattorit ovat perustaneet asiaa käsitteleviä erillisiä www-sivustoja ja tuottaneet opastusta, erityisiä lupauksia (pledge cards), dvd:itä ja esitteitä. Maltalaiset operaattorit tarjoavat ilmaista ja ympärivuorokautista puhelinneuvontaa.

  • Tšekissä ja Slovakiassa matkapuhelinoperaattorit pyrkivät torjumaan lainvastaista sisältöä matkapuhelinverkoissa ja estämään pääsyn lainvastaista sisältöä levittäville www-sivustoille.

Raportista käy lisäksi ilmi, että useisiin kansallisiin käytänteisiin sisältyy vaatimuksia, jotka ovat EU:n puitesopimustakin laajempia. Unkarissa on esimerkiksi laadittu eettiset säännöt lapsille suunnattuun markkinointiin, ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on vastaavanlaiset säännöt passiivisten paikantamispalvelujen käytöstä. Lastensuojelun sidosryhmiltä, kuten Save the children -järjestöltä Tanskassa, International Children's Safety Service -järjestöltä Unkarissa ja Protegeles-järjestöltä Espanjassa, saatu palaute osoittaa, että kansallisten käytännesääntöjen myötä matkapuhelinoperaattorit ovat myös tulleet mukaan kansalaisjärjestötoimintaan.

Samalla sidosryhmät kuitenkin ilmoittivat joissakin EU-maissa toivovansa, että vanhemmille annettaisiin enemmän tietoa nopeasti kehittyvään langattomaan internetiin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi Latviassa Children's Fund raportoi, että nuorimmat matkapuhelinten käyttäjät olivat kyllä tietoisia mahdollisista riskeistä ja tunsivat ne, mutta todellisten ongelmien ilmaannuttua turvautuivat vanhempien apuun ja neuvoihin vasta viimeisenä.

Lasten online-turvallisuus – olipa kyseessä sitten surffailu tietokoneella tai matkapuhelimella – on yksi Euroopan komission laatiman Euroopan digitaalistrategian keskeisistä tavoitteista (ks. IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Nuorempien keskuudessa suosituimpia online-palveluja tarjoavia (mm. sosiaalisia verkostoja ja matkapuhelinoperaattoreita) kehotetaan vielä parantamaan lasten online-turvallisuutta koskevia itsesääntelykäytänteitä vuoteen 2013 mennessä.

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan EU:n Safer Internet -ohjelman ansiosta useimmissa jäsenvaltioissa on perustettu vihjelinjoja, joilla voi ilmoittaa loukkaavasta sisällöstä internetissä. Useimmissa jäsenmaissa järjestetään myös online-turvallisuutta koskevaa opetusta kouluissa. Tulevina vuosina tällaisten toimien suotaisiin lisääntyvän.

Taustaa

Lasten ja varhaisteini-ikäisten turvallisempaa matkapuhelimen käyttöä koskevassa eurooppalaisessa puitesopimuksessa haluttiin käsitellä komission vuonna 2006 järjestämässä matkapuhelinten turvallista käyttöä koskevassa julkisessa kuulemismenettelyssä (ks. IP/06/1059) esiin nousseita lukuisia kysymyksiä.

Eurooppalaisen puitesopimuksen allekirjoittajaluettelo:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Käytännesäännöt ovat nyt käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Viroa ja Suomea, joissa asiasta keskustellaan parhaillaan kansallisesti.

Lisätietoa GSM-järjestön raportista löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Safer Internet -ohjelma 2009–2013:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar