Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/704

Brüssel, 9. juuni 2010

Digitaalareng: volinik Kroes tervitab mobiilsideoperaatorite tööd laste ohutuse tagamisel ja kutsub üles suurendama jõupingutusi lapsevanemate teadlikkuse tõstmisel

Euroopa komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroesi sõnul on tervitatavad edusammud, mida mobiilsideoperaatorid on teinud mobiiltelefone kasutavate laste ohutuse tagamisel, ent samas ärgitab ta operaatoreid tõstma lapsevanemate teadlikkust seoses uute võimalike ohtudega, millega lapsed puutuvad kokku nutitelefone kasutades (näiteks lihtsam juurdepääs täiskasvanutele mõeldud infole Internetis). Mobiilsideoperaatorite ühenduse GSM Association äsja avaldatud aruandest selgub, et 91 äriettevõtet on kehtestamas riigi tasandil meetmeid, mille suhtes jõuti kokkuleppele üleeuroopalise vabatahtliku lepinguga, mida komisjon vahendas 2007. aastal (vt IP/07/139). 25 liikmesriigis on nüüd olemas Euroopa raamistikul põhinevad iseregulatsiooni eeskirjad, mis tähendab, et kõnealusest kokkuleppest saab kasu 96% kõikidest ELi mobiiltelefonikasutajatest.

Euroopa komisjoni digitaalarenguvolinik Neelie Kroes sõnas: „Euroopa digitaalarengu tegevuskava põhikohustus on tagada noorte inimeste veebiohutus ning seepärast on tervitatav tänane aruanne, millest ilmneb, et mobiilsideoperaatorid suhtuvad küsimusse täie vastutustundega. Samas kutsun ma mobiilsidesektorit üles tagama, et igas vanuses inimesed oleksid igati teadlikud ohtudest ja teaksid, kust abi leida, sest sageli on noorem põlvkond palju paremini kursis mobiiltelefonide kõige viimaste uuendustega kui lapsevanemad.”

Uus mobiilsidetööstuse aruanne näitab, et 83 mobiilsideoperaatorit, kes ühinesid komisjoni vahendusel 2007. aasta veebruaris algatatud Euroopa raamkokkuleppega, mis käsitleb mobiiltelefonide turvalisemat kasutamist teismeliste ja laste poolt, on teinud märkimisväärseid edusamme. Need operaatorid teenindavad 96% kõikidest ELi mobiilsideklientidest. Lisaks neile on veel kaheksa äriühingut kokku leppinud siseriiklikus toimimisjuhendis.

Üldiselt võib öelda, et mobiilsideoperaatorid on saavutanud olulist edu 2007. aasta toimimisjuhendis märgitud neljas tegevusvaldkonnas:

  • operaatorid on kehtestanud meetmed, millega piiratakse laste juurdepääsu täiskasvanutele mõeldud infole. Näiteks Lätis kontrollivad mobiilsideoperaatorid telefoni ostmisel inimese vanust ja võimaldavad vanematel tasuta blokeerida oma lapse telefoni juurdepääsu Internetile;

  • samuti püütakse klassifitseerida mobiiltelefonides pakutavat kaubanduslikku infosisu. Itaalia mobiilsideoperaatorid kasutavad eri värvi ikoone näitamaks, kas mingi infosisu on mõeldud kõigi jaoks, suunatud lastele või seda tuleks vaadata koos täiskasvanuga või see on mõeldud üksnes täiskasvanutele;

  • Mitmed erinevad mobiilsideoperaatorid valmistavad õppematerjale ja korraldavad teavituskampaaniaid mobiiltelefonide turvalisema kasutamise kohta. Ühendkuningriigi mobiilsideoperaatorid on välja töötanud vastavad veebisaidid ning jaganud juhiseid, spetsiaalseid lubadusi (pledge cards), DVDsid ja brošüüre. Maltal annavad sideoperaatorid ööpäevaringselt tasuta nõu;

  • Tšehhi ja Slovakkia mobiilsideoperaatorid püüavad võidelda ebaseadusliku infosisu vastu mobiilsidevõrkudes ja blokeerivad juurdepääsu ebaseadusliku infosisuga veebisaitidele.

Samuti selgub aruandest, et mitmes liikmesriigis sisaldab toimimisjuhend nõudeid, mis on ELi raamistikust isegi karmimad. Näiteks Ungaris on välja töötatud eetikakoodeks lastele suunatud turustustegevuse kohta ning Ühendkuningriigis on olemas analoogne tegevusjuhis, millega reguleeritakse passiivsete asukoha määramise teenuste kasutamist. Lastekaitseorganisatsioonid, näiteks Save the Children Taanis, International Children's Safety Service Ungaris ja Protegeles Hispaanias, on andnud tagasisidet, millest samuti nähtub, et liikmesriikide toimimisjuhendid on ka aidanud kaasata mobiilsideoperaatoreid valitsusväliste organisatsioonide tegevusse.

Mõnes ELi liikmesriigis on sidusrühmad teatanud mobiilsidetööstusele, et nende soov oleks näha lapsevanemate ulatuslikumat teavitamist kiiresti areneva mobiilse Internetiga kaasnevatest ohtudest ja võimalustest. Näiteks Läti lastefondi aruandest selgub, et kuigi kõige nooremad mobiiltelefonikasutajad olid teadlikud ja informeeritumad võimalikest ohtudest, otsisid nad tegelike probleemide esilekerkimise korral nõu ja abi oma vanematelt alles päris lõpus.

Laste veebiohutus – olenemata sellest, kas nad surfavad Internetis oma arvuti või mobiiltelefoniga – on üks kõige olulisem prioriteet Euroopa Komisjoni digitaalses tegevuskavas (vt IP/10/581, MEMO/10/199 ja MEMO/10/200). Noorema põlvkonna seas kõige populaarsemate võrguteenuste pakkujatel (nt suhtlusvõrkudel ja mobiilsideoperaatoritel) palutakse 2013. aastaks veelgi täiustada laste veebiohutuse alaseid iseregulatsiooni meetmeid.

Eelkõige tänu turvalisemat Internetti käsitlevale ELi programmile on enamikus liikmesriikides loodud vihjeliinid, kuhu saab teatada sobimatust infosisust, samuti antakse koolides õpetust veebiohutuse alal. Liikmesriike ärgitatakse jätkama jõupingutusi ka edaspidi.

Taustteave

Ajendatuna mobiiltelefonide turvalisema kasutamise avalikul arutelul 2006. aastal tõstatatud paljudest küsimustest töötati välja Euroopa raamkokkulepe, mis käsitleb mobiiltelefonide turvalisemat kasutamist teismeliste ja laste poolt (vt IP/06/1059).

Euroopa raamistikuga liitunud operaatorite loetelu on aadressil:

http://www.gsmeurope.org/documents/List_of_signatories_Dec_09.pdf

Toimimisjuhend on olemas kõikides liikmesriikides, v.a Eesti ja Soome, kus praegu arutatakse küsimust riigi tasandil.

Üksikasjalikumat infot ühenduse GSM Association viimase aruande kohta saab aadressilt: http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/phones/index_en.htm

Turvalisema Interneti programm aastateks 2009–2013 on kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/saferinternet


Side Bar