Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/701

V Bruseli 8. jún 2010

Podpora pre kľúčové európske projekty v oblasti dopravy na „Dňoch TEN – T“

Dnešné podpísanie troch memoránd o porozumení je novým impulzom pre tri kľúčové európske projekty v oblasti dopravy siahajúce od pobaltských krajín až po pyrenejský polostrov. Zúčastnené členské štáty na jednej strane a podpredseda Európskej komisie Siim Kallas a európski koordinátori pre oblasť transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) na druhej strane svojím podpisom potvrdili svoj záväzok zrealizovať tieto projekty čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Týmito projektmi sú železničná os rail Baltica, smerujúca z Estónska do Poľska, vysokorýchlostné trate spájajúce Francúzsko, Španielsko a Portugalsko a kľúčová východo - západná železničná os Lyon–Turín–Terst–Ľubľana–Budapešť.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, ktorý zodpovedá za oblasť dopravy, uviedol: „Účinná realizácia a fungovanie prioritných projektov TEN – T má zásadný význam pre posilnenie voľného pohybu občanov EÚ, územnú súdržnosť EÚ a vnútorný trh. Ak si chceme tieto výhody zachovať a rozšíriť ich, musíme tieto projekty považovať v rámci politickej agendy za prioritné a zakotviť koordináciu medzi členskými štátmi a Komisiou v oficiálnych vyhláseniach. Dnešný podpis týchto dôležitých aktov je prejavom nášho odhodlania zrealizovať tieto významné projekty TEN-T, ktoré siahajú od územia pobaltských krajín po pyrenejský polostrov.“

Tri memorandá o porozumení podpísali zástupcovia ministerstiev dopravy v príslušných členských štátoch a schválil ich podpredseda Európskej komisie Kallas a traja európski koordinátori projektov TEN – T:

  • Prioritný projekt 3 – vysokorýchlostná železničná os juhozápadnej Európy – má zásadný význam pre premostenie dlhodobej priepasti medzi pyrenejskou sieťou a zvyškom Európy, ktoré sa doposiaľ odkladalo kvôli rozdielnemu rozchodu koľajníc a prírodným prekážkam. Akt podpísali José Blanco Lopez za Španielsko, Antonio Mendonça za Portugalsko, Dominique Bussereau za Francúzsko, Siim Kallas a európsky koordinátor Carlo Secchi.

  • Prioritný projekt 6železničná os Lyon–Terst–Divača/Koper–Divača–Ľubľana–Budapešť–Ukrajinská hranica – predstavuje spojenie východu so západom, ktoré zohráva významnú úlohu v európskej integrácii po rozšírení v roku 2004. Akt podpísali Bussereau za Francúzsko, Altero Matteoli za Taliansko, Patrick Vlačič za Slovinsko, Tamás Fellegi za Maďarsko, Siim Kallas a európsky koordinátor Laurens Jan Brinkhorst

  • Prioritný projekt 27 - železničná os rail Baltica - nielen že zbližuje pobaltské krajiny, ale zároveň zlepšuje spojenie so strednou Európou a Škandináviou. Akt podpísali Cezary Grabarczyk za Poľsko, Arūnas Štaras za Litvu, Aivita Lublina-Golmane za Lotyšsko, Eero Pärgmäe za Estónsko, Mikael Nyberg za Fínsko, Siim Kallas a európsky koordinátor Pavel Telička.

Viac informácií o prioritných projektoch TEN-T nájdete na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm


Side Bar