Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Bryssel den 7 juni 2010

En konferens där framtiden för transportnäten i Europa presenteras

Vid konferensen TEN-T-dagar 2010 om det transeuropeiska transportnätet, i Zaragoza i Spanien den 89 juni, kommer kommissionen att visa hur den tänker förnya sin transportpolitik för att möta det 21:a århundradets utmaningar. Konferensen arrangeras tillsammans med spanska ordförandeskapet och kommer att sammanföra kommissionen, medlemmar av Europaparlamentet samt ministrar och andra höga beslutsfattare i medlemsstaterna.

Konferensen är ett viktigt steg i processen med att omarbeta TEN-T-politiken i syfte att förverkliga den inre marknaden, förbättra de öst-västliga förbindelserna och hjälpa till att säkerställa Europas internationella konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt,” säger Siim Kallas, kommissionens vice ordförande med ansvar för transportfrågor.

Under konferensen kommer kommissionen att presentera sitt senaste arbetsdokument om en ändrad planeringsmetod för TEN-T. Arbetsdokumentet är ytterligare ett steg i den revidering av TEN-T-politiken som inleddes med grönboken om transporter 2009. I dokumentet sammanställs resultaten av ett omfattande offentligt samråd och de slutsatser som sex expertgrupper har kommit fram till. I enlighet med dessa slutsatser föreslår kommissionen en struktur med två nivåer som består av ett stamnät som förbinder de viktigaste europeiska transportknutpunkterna och -naven och ett tätare och mer omfattande nät som inkluderar mindre infrastrukturlänkar och som skulle tjäna som en bredare referensbas för infrastrukturplaneringen i medlemsstaterna. Detta alternativ fick brett stöd från de berörda parterna och medlemsstaterna efter dess ursprungliga offentliggörande i grönboken 2009. Andra frågor, som definitionen av de viktigaste knutpunkterna, återstår att besvaras. Kommissionen avser att intensifiera dialogen med medlemsstaterna och de berörda parterna under TEN-T-dagarna.

Kommissionen kommer även att presentera sin lägesrapport 2010, i vilken utvecklingen av de 30 prioriterade TEN-T-projekten utvärderas. Det är den första lägesrapport som är baserad på den nya TENtec-databasen, vilken är en ny applikation med online-gränssnitt som möjliggör överföring av uppgifter i realtid mellan kommissionen och medlemsstaterna. Detta nya verktyg bidrar till ökad öppenhet när det gäller utvärderingen och övervakningen av de framsteg som görs i TEN-T-projekten och tilldelningen av finansiella medel. I årets rapport drar man slutsatsen att det, trots de svåra ekonomiska förhållanden som rått, har varit möjligt att färdigställa några viktiga avsnitt av det europeiska transportnätet. I rapporten tar man även upp några av de återstående utmaningar som måste övervinnas för att bygga ett effektivt transportnät.

Vid konferensen kommer tre nya europeiska samordnare för de prioriterade TEN-T-projekten att utses. Alla kandidater har haft höga positioner i Europa och i sina medlemsstater och kommer att ha utmärkta förutsättningar för att bistå de samordningsinsatser som är nödvändiga för samarbetet mellan medlemsstaterna vid genomförandet av de prioriterade projekten. Före detta kommissionsledamot Péter Balázs kommer tillbaka som europeisk samordnare för järnvägsförbindelsen mellan Paris och Budapest efter att ha avslutat sin tjänst som ungersk utrikesminister. Pat Cox, Europaparlamentets före detta talman, kommer att vara ansvarig för järnvägsförbindelsen Berlin–Palermo och Gilles Savary, före detta ledamot av Europaparlamentet, kommer att vara ansvarig för järnvägsförbindelsen Athen–Dresden.

Tre samförståndsavtal förväntas bli undertecknade i Zaragoza. Ett samförståndsavtal kommer att handla om ”Höghastighetsförbindelsen för sydvästra Europa” som sträcker sig genom Frankrike, Spanien och Portugal, inklusive en komplicerad sträcka genom Pyrenéerna. Ett annat samförståndsavtal kommer att handla om järnvägsförbindelsen från Lyon till den ukrainska gränsen och ett tredje som handlar om Rail Baltica-projektet från Warszawa till Helsingfors kommer att undertecknas. I samförståndsavtalen kommer behovet av politiskt samarbete för dessa komplicerade infrastrukturprojekt att betonas och avtalen kommer att återspegla de berörda medlemsstaternas politiska vilja att göra ytterligare framsteg för dessa projekt.

Företrädare från kommissionen på hög nivå, inklusive Siim Kallas och kommissionär Johannes Hahn, höga beslutsfattare från medlemsstaterna, inklusive flera ministrar och statssekreterare, ledande medlemmar från Europaparlamentets transportutskott och över 500 berörda parter kommer att delta i konferensen.


Side Bar