Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

V Bruseli, 7. júna 2010

Konferencia o budúcnosti dopravných sietí v Európe

Európska komisia na konferencii o Transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) v Zaragoze 8. a 9. júna ozrejmí, ako plánuje nanovo zamerať svoju politiku dopravných sietí na výzvy 21. storočia. Na podujatí DNI TEN-T 2010, ktoré organizuje v spolupráci so španielskym predsedníctvom, sa stretnú zástupcovia Komisie, členovia Európskeho parlamentu, ako aj ministri a iní poprední predstavitelia členských štátov.

Podpredseda Európskej komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, vyhlásil: „Konferencia je významným krokom pri revízii politiky TEN-T a jej cieľom je skompletizovať vnútorný trh, zlepšiť spojenia medzi východom a západom a pomôcť zabezpečiť medzinárodnú konkurencieschopnosť a hospodársky rast Európy. “

Komisia na konferencii predstaví svoj najnovší pracovný dokument o revízii metódy plánovania TEN-T. Tento pracovný dokument je ďalším krokom na ceste k novej politike TEN-T, ktorej začiatkom bola zelená kniha o doprave z roku 2009. Zosumarizovali sa v ňom výsledky rozsiahlych verejných konzultácií a zistenia šiestich skupín expertov. Komisia – v súlade s závermi skupín expertov – navrhuje koncepciu plánovania na dvoch úrovniach: jednak „jadro“, teda sieť spájajúcu všetky hlavné európske dopravné uzly, a jednak hustejšiu komplexnú sieť, ktorá bude zahŕňať menšie spojenia infraštruktúr a slúžila by ako hlavný referenčný bod pre plánovanie infraštruktúry v členských štátoch. Tento plán sa zverejnil v zelenej knihe z roku 2009 a zainteresované strany a členské štáty vyslovili mu svoju širokú podporu. Odpovede na ďalšie otázky, ako napríklad určenie hlavných dopravných uzlov, ešte treba nájsť. Zámerom Komisie na podujatí DNI TEN-T je zintenzívniť dialóg s členskými štátmi a zainteresovanými stranami o týchto otázkach.

Ďalším bodom programu Komisie na DNI TEN-T je predstaviť svoju správu o pokroku 2010, v ktorej zhodnotila napredovanie 30 prioritných projektov TEN-T. Ide o prvú správu o pokroku založenú na novej databáze TENtec, nového online rozhrania medzi Komisiou a členskými štátmi, ktoré umožňuje prenos údajov v reálnom čase. Vďaka tomuto novému nástroju je hodnotenie pokroku TEN-T a prideľovania fondov a dohľad nad nimi ešte transparentnejší. V závere tohtoročnej správy sa konštatuje, že určité kľúčové sekcie európskej dopravnej siete sa napriek zložitej hospodárskej situácii podarilo dokončiť. Zároveň sa však uvádzajú aj niektoré zostávajúce problémy, ktoré treba prekonať, aby sa mohla vybudovať efektívna dopravná sieť.

Na konferencii sa vymenujú traja noví európski koordinátori prioritných projektov TEN-T. Všetci nominovaní zastávali významné funkcie, či už v EÚ alebo v členských štátoch, a budú mať vynikajúcu východiskovú pozíciu na to, aby pomohli pri koordinácii úsilia o spoluprácu medzi členskými štátmi pri realizácii prioritných projektov. Péter Balázs, bývalý komisár, sa po ukončení svojho mandátu ako maďarský minister zahraničných vecí vráti ako Európsky koordinátor železničného spojenia Paríž - Budapešť. Pat Cox, bývalý predseda Európskeho parlamentu, bude zodpovedný za železničnú os Berlín - Palermo a Giles Savary, bývalý člen Európskeho parlamentu, za železničnú os Atény - Drážďany.

Okrem toho sa v Zaragoze očakáva aj podpísanie troch memoránd o porozumení. Prvé sa týka „Vysokorýchlostnej železničnej osi v juhozápadnej Európe“, ktorá prechádza Francúzskom, Španielskom a Portugalskom vrátane náročného úseku cez Pyreneje, druhé železničnej osi z Lyonu po ukrajinskú hranicu a tretie projektu Rail Baltica z Varšavy do Helsínk. V memorandách sa zdôrazní potreba politickej spolupráce pri týchto komplexných infraštruktúrnych projektoch a budú prejavom politickej vôle dotknutých členských štátov napredovať v týchto otázkach.

Na konferencii sa zúčastnia vysokí predstavitelia Komisie, okrem iných aj podpredseda Siim Kallas a komisár Johannes Hahn, poprední predstavitelia členských štátov vrátane niekoľkých ministrov a štátnych tajomníkov, vedúci členovia výboru Európskeho parlamentu pre dopravu a vyše 500 predstaviteľov zainteresovaných strán.


Side Bar