Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Brussel, 7 juni 2010

Conferentie over de toekomst van vervoersnetwerken in Europa

Tijdens een conferentie over het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) in Zaragoza op 8 en 9 juni zal de Europese Commissie bekendmaken hoe zij haar beleid inzake vervoersnetwerken een nieuwe impuls wil geven om in te spelen op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Bij de in samenwerking met het Spaanse voorzitterschap georganiseerde TEN-V-dagen 2010 zullen de Commissie, leden van het Europees Parlement, alsook ministers en andere hoge vertegenwoordigers van de lidstaten bijeenkomen.

Vicevoorzitter Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, verklaarde: "De conferentie is een essentiële stap in de herziening van het TEN-V-beleid met het oog op de voltooiing van de interne markt, de verbetering van de oost-west-verbindingen en de bevordering van het internationale concurrentievermogen en de economische groei van Europa."

Tijdens de conferentie zal de Commissie haar recente werkdocument over de herziening van de planningsmethode voor het TEN-V presenteren. Het werkdocument is een verdere stap in de herziening van het TEN-V-beleid, dat is ingezet met het Groenboek over vervoer in 2009. Het document is een bundeling van de resultaten van een brede openbare raadpleging en de bevindingen van zes deskundigengroepen. Conform de conclusies van de deskundigengroep stelt de Commissie een dubbelgelaagde planning voor met een "kernnetwerk", dat de belangrijkste Europese verkeersknooppunten en hubs met elkaar verbindt, en een dichter, uitgebreid netwerk met kleinere infrastructuurverbindingen, dat als referentiebasis voor de infrastructuurplanning in de lidstaten zou dienen. Deze optie kreeg brede steun van de belanghebbenden en de lidstaten na de eerste bekendmaking ervan in het Groenboek van 2009. Andere vragen, zoals de vaststelling van de belangrijkste knooppunten, blijven vooralsnog onbeantwoord. De Commissie wil de dialoog hierover met de lidstaten en de belanghebbenden tijdens de TEN-V-dagen intensiveren.

Voorts zal zij tijdens deze dagen haar voortgangsverslag 2010 presenteren, waarin de ontwikkeling van de 30 prioritaire TEN-V projecten wordt geëvalueerd. Dit is het eerste voortgangsrapport dat gebaseerd is op de nieuwe TENtec-databank, een nieuwe online-interface tussen de Commissie en de lidstaten waarmee gegevens in real-time kunnen worden doorgegeven. Dit nieuwe instrument draagt bij tot een nog grotere transparantie in de evaluatie en de voortgangsbewaking op het gebied van TEN-V en de toewijzing van middelen. In het verslag van dit jaar wordt vermeld dat een aantal belangrijke trajecten van het Europese vervoersnetwerk ondanks de moeilijke economische context konden worden voltooid. Er wordt echter ook gewezen op een aantal uitdagingen die nog moeten worden overwonnen om een efficiënt vervoersnetwerk uit te bouwen.

Tijdens de conferentie zullen drie nieuwe Europese coördinatoren voor de prioritaire TEN-V-projecten worden benoemd. Alle genomineerden bekleedden hoge functies in Europa en in hun lidstaat, en zullen zich in een uitstekende positie bevinden om de coördinatie-inspanningen te ondersteunen die essentieel zijn voor de samenwerking tussen lidstaten bij de uitvoering van de prioritaire projecten. Péter Balázs, voormalig commissaris, zal na beëindiging van zijn mandaat als Hongaars minister van Buitenlandse Zaken de functie van Europees coördinator voor de spoorverbinding tussen Parijs en Boedapest op zich nemen. Pat Cox, voormalig voorzitter van het Europees Parlement, zal verantwoordelijk zijn voor de spoorwegas Berlijn-Palermo, en Gilles Savary, voormalig lid van het Europees Parlement, voor de spoorwegas Athene-Dresden.

Voorts zullen in Zaragoza naar verwachting drie memoranda van overeenstemming worden ondertekend. Eén memorandum zal gaan over het "hogesnelheidsnet van Zuidwest-Europa", dat Frankrijk, Spanje en Portugal, inclusief een moeilijk traject door de Pyreneeën, doorkruist; een tweede zal betrekking hebben op de spoorwegas van Lyon tot de Oekraïnse grens en een derde op het Rail Baltica-project van Warschau tot Helsinki. In de memoranda zal de nadruk worden gelegd op de behoefte aan politieke samenwerking rond deze complexe infrastructuurprojecten, en zal uiting worden gegeven aan de politieke wil van de betrokken lidstaten om op deze weg verder te gaan.

De conferentie zal worden bijgewoond door hoge vertegenwoordigers van de Commissie, waaronder vicevoorzitter Siim Kallas en commissaris Johannes Hahn; hoge vertegenwoordigers van de lidstaten, waaronder een aantal ministers en staatssecretarissen; vooraanstaande leden van het comité vervoer van het Europees Parlement en meer dan 500 belanghebbenden.


Side Bar