Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Bryssel 7. kesäkuuta 2010

Euroopan liikenneverkkojen tulevaisuutta käsittelevä konferenssi

Euroopan komissio esittelee Zaragozassa 8. ja 9. kesäkuuta pidettävässä Euroopan laajuista liikenneverkkoa (TEN-T) käsittelevässä konferenssissa, miten se aikoo uudistaa liikenneverkkoja koskevaa politiikkaansa 2000-luvun haasteisiin vastatakseen. Vuoden 2010 TEN-T-tapahtuma, jonka toisena isäntänä toimii puheenjohtajamaa Espanja, kokoaa yhteen komission ja Euroopan parlamentin edustajia sekä ministereitä ja muita jäsenvaltioiden korkean tason virkamiehiä.

Liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: "Tämä konferenssi on tärkeä vaihe TEN-T-politiikan tarkistamisprosessissa, jonka tavoitteena on sisämarkkinoiden toteuttaminen, idän ja lännen välisten yhteyksien parantaminen sekä Euroopan kansainvälisen kilpailukyvyn ja talouskasvun edistäminen."

Komissio esittelee konferenssissa tuoreen valmisteluasiakirjansa TEN-T-suunnittelumenettelyjen tarkistamisesta. Valmisteluasiakirja on edistysaskel TEN-T-politiikan tarkistamisessa, joka alkoi vuonna 2009 laaditulla liikenteen vihreällä kirjalla. Se kokoaa yhteen laajasta julkisesta kuulemisesta saadut tulokset ja kuuden asiantuntijaryhmän tekemän havainnot. Komissio ehdottaa asiantuntijaryhmien päätelmien mukaisesti kahden tason suunnittelua, jossa yhden tason muodostaa Euroopan liikenteen tärkeimmät solmukohdat yhdistävä "ydinverkko" ja toisen tason tiheämpi "kattava verkosto". Jälkimmäinen koostuu pienemmistä liikenneyhteyksistä, ja sitä voidaan käyttää laajempana vertailupohjana jäsenvaltioiden infrastruktuurisuunnittelulle. Tämä vaihtoehto sai sidosryhmien ja jäsenvaltioiden laajan kannatuksen, kun se julkaistiin ensimmäisen kerran vuoden 2009 vihreässä kirjassa. Joitakin kysymyksiä, kuten tärkeimpien solmukohtien määrittely, on vielä selvittämättä. Komissio haluaa TEN-T-tapahtuman yhteydessä tiivistää jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa näistä aiheista käytävää vuoropuhelua.

Komissio esittelee TEN-T-tapahtumassa myös vuoden 2010 edistymiskertomuksensa, jossa arvioidaan 30 ensisijaisessa TEN-T-hankkeessa saavutettua kehitystä. Tämä on ensimmäinen uuteen TENtec-tietokantaan perustuva edistymiskertomus. TENtec on komission ja jäsenvaltioiden välinen uusi verkkoliittymä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron. Tämä uusi väline lisää entisestään avoimuutta TEN-T-hankkeiden edistymisen ja varojen jakamisen arvioinnissa ja valvonnassa. Tämänvuotisessa kertomuksessa todetaan, että joitakin Euroopan liikenneverkon keskeisiä osuuksia on saatu valmiiksi vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Siinä korostetaan kuitenkin myös muutamia jäljellä olevia haasteita, jotka on tarpeen ratkaista tehokkaan liikenneverkon rakentamiseksi.

Konferenssissa tullaan nimeämään kolme uutta eurooppalaista koordinaattoria, jotka vastaavat Euroopan laajuisen liikenneverkon ensisijaisista hankkeista. Kaikki nimettävät koordinaattorit ovat toimineet korkeissa viroissa EU:ssa ja jäsenvaltioissaan, joten heillä on erinomaiset edellytykset edistää koordinointitoimia, jotka ovat jäsenvaltioiden välisen yhteistyön kannalta välttämättömiä ensisijaisten hankkeiden täytäntöönpanon yhteydessä. Entinen komission jäsen Péter Balázs nimetään Pariisin ja Budapestin välisestä rautatieosuudesta vastaavaksi eurooppalaiseksi koordinaattoriksi sen jälkeen, kun hänen toimikautensa Unkarin ulkoasiainministerinä päättyy. Euroopan parlamentin entinen puhemies Pat Cox tulee vastaamaan Berliinin ja Palermon välisestä rautatieyhteydestä ja Euroopan parlamentin entinen jäsen Gilles Savary Ateenan ja Dresdenin välisestä rautatieyhteydestä.

Zaragozassa on määrä allekirjoittaa myös kolme yhteisymmärryspöytäkirjaa. Niistä yksi käsittelee Lounais-Euroopan suurnopeusjunayhteyttä, joka kulkee Ranskan, Espanjan ja Portugalin halki ja johon kuuluu vaikea Pyreneiden halki kulkeva reitti. Toinen pöytäkirjoista koskee rautatiereittiä Lyonista Ukrainan rajalle ja kolmas Varsovasta Helsinkiin ulottuvaa Rail Baltica ‑yhteyttä. Yhteisymmärryspöytäkirjoissa korostetaan poliittisen yhteistyön tarvetta kyseisten monimutkaisten infrastruktuurihankkeiden yhteydessä, ja ne osoittavat, että jäsenvaltioilta löytyy poliittista tahtoa edetä näiden linjausten mukaisesti.

Konferenssiin osallistuu komission korkean tason edustajia, kuten varapuheenjohtaja Siim Kallas ja komissaari Johannes Hahn, jäsenvaltioiden korkeita virkamiehiä, muun muassa useita ministereitä ja valtiosihteereitä, Euroopan parlamentin liikennevaliokunnan johtohenkilöitä ja yli 500 sidosryhmää.


Side Bar