Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Brüssel, 7. juuni 2010

Euroopa transpordivõrgustiku tulevikku tutvustav konverents

8. ja 9. juunil Zaragozas toimuval üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) konverentsil teeb Euroopa Komisjon teatavaks, kuidas ta kavatseb 21. sajandi probleemidest lähtuvalt oma transpordivõrkude poliitikat uuendada. TEN-T päevad 2010 korraldatakse koos eesistujariigi Hispaaniaga ning sellel osalevad komisjoni ja Euroopa Parlamendi liikmed, samuti ministrid ja teised liikmesriikide kõrged esindajad.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Konverents on oluline etapp TEN-T poliitika läbivaatamise protsessis. Poliitika eesmärk oleks kujundada välja siseturg, parandada Ida-Lääne ühendusi ning aidata kindlustada Euroopa rahvusvahelist konkurentsivõimet ja majanduskasvu.”

Komisjon esitab konverentsil oma hiljutise töödokumendi TEN-T kavandamismetoodika läbivaatamine kohta. TEN-T poliitika läbivaatamisel, mis algas 2009. aastal transpordi rohelise raamatuga, märgib töödokument järgmist etappi. Dokumendis on koondatud laiapõhjalise avaliku arutelu tulemused ja kuue eksperdirühma järeldused. Eksperdirühmade järeldustele tuginedes pakub komisjon välja kahetasandilise planeerimisviisi, mis koosneb Euroopa peamisi transpordisõlmi ja sõlmsadamaid ühendavast põhivõrgust ning tihedamast üldisest võrgust, mis hõlmab väiksemaid infrastruktuuriühendusi. Osutatud viis pakub laiemat lähtealust infrastruktuuri planeerimiseks liikmesriikides. Pärast oma esialgset avaldamist 2009. aasta rohelises raamatus on see võimalus leidnud sidusrühmade ja liikmesriikide laialdast toetust. Osad küsimused, näiteks peamiste transpordisõlmede määratlemine, on siiski veel vastuseta. Komisjon kavatseb TEN-T päevade raames elavdada selleteemalist dialoogi liikmesriikide ja sidusrühmadega.

Ühtlasi soovib komisjon esitada TEN-T päevadel oma 2010. aasta eduaruande, milles on antud hinnang TEN-T 30 peamise projekti kohta. See on esimene eduaruanne, mis põhineb uuel TENtec andmebaasil, komisjoni ja liikmesriikide vahelisel uuel võrguliidesel, mille abil saab andmeid edastada reaalajas. See uus vahend soodustab veelgi suuremat läbipaistvust nii TEN-T arengu hindamisel ja järelevalvel kui ka vahendite eraldamisel. Käesoleva aasta aruandes leitakse, et hoolimata keerulisest majanduskeskkonnast on olnud võimalik viia lõpule Euroopa transpordivõrgu mõned kõige tähtsamad lõigud. Samas on aruandes osutatud ka mõnedele probleemidele, mis tuleb tõhusa transpordivõrgu ehitamiseks edukalt lahendada.

Konverentsil nimetatakse ka TEN-T prioriteetsete projektide kolm uut Euroopa koordinaatorit. Kõik kandidaadid on olnud Euroopas ja liikmesriikides kõrgetel ametikohtadel ning nende positsioon võimaldab suurepäraselt aidata koordineerida prioriteetsete projektide elluviimiseks vajalikku liikmesriikidevahelist koostööd. Endine volinik Péter Balázs asub pärast oma ametiaja lõppu Ungari peaministrina Pariisi ja Budapesti vahelise raudteeühenduse Euroopa koordinaatori ametikohale. Berliin–Palermo raudteetelje eest vastutab endine Euroopa Parlamendi president Pat Cox ja Ateena–Dresden raudteeteljega tegeleb Euroopa Parlamendi endine liige Gilles Savary.

Lisaks loodetakse Zaragozas allkirjastada kolm vastastikuse mõistmise memorandumit. Ühes memorandumis käsitletakse Edela-Euroopa kiirraudteetelge, mis läbib Prantsusmaad, Hispaaniat ja Portugali, sealhulgas keerulist Püreneede lõiku, teine memorandum hõlmab Lyonist kuni Ukraina piirini ulatuvat raudteetelge ning kolmas Rail Baltica projekti Varssavist Helsingini. Memorandumites rõhutatakse, et nende komplekssete infrastruktuuriprojektide puhul on vaja teha poliitilist koostööd ning need väljendavad asjaga seotud liikmesriikide poliitilist tahet liinide edasiarendamisel.

Konverentsil osalevad komisjoni kõrgetasemelised esindajad, sealhulgas asepresident Siim Kallas ja volinik Johannes Hahn; liikmesriikide kõrgetasemelised esindajad, sealhulgas mitmed ministrid ja riigisekretärid; Euroopa Parlamendi transpordikomisjoni juhtivliikmed ning enam kui 500 sidusrühma.


Side Bar