Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

Bruxelles, den 7. juni 2010

Europas fremtidige transportnet præsenteres på en konference

På en konference om det transeuropæiske transportnet (TEN-T) i Zaragoza den 8. og 9. juni 2010 vil Europa-Kommissionen afsløre, hvordan den påtænker at tilpasse sin politik for transportnet til det 21. århundredes udfordringer. Det spanske formandskab og Kommissionen tilrettelægger i fællesskab TEN-T-dage 2010, hvor Kommissionen, medlemmer af Europa-Parlamentet, ministre og andre højtstående repræsentanter fra medlems­staterne vil mødes.

Næstformand Siim Kallas med ansvar for transport, udtalte: "Konferencen er et afgørende led i den proces, hvormed TEN-T-politikken revideres med sigte på at virkeliggøre det indre marked, forbedre forbindelserne mellem øst og vest og bidrage til at sikre EU's internationale konkurrenceevne og økonomiske vækst."

På konferencen vil Kommissionen forelægge sit nylige arbejdsdokument om revisio­nen af den planlægningsmetode, der benyttes til TEN-T. Arbejdsdokumentet er et yderligere led i revisionen af TEN-T-politikken, som blev iværksat med grønbogen om transport i 2009. I dokumentet samles resultaterne af en bred offentlig høring og seks ekspertgruppers konklusioner. Kommissionen foreslår – i overensstemmelse med ekspertgruppernes konklusioner – en planlægningstilgang i to lag bestående af et hovednet, som forbinder de vigtigste europæiske transportknudepunkter og "hubs", og et mere fintmasket samlet net, som består af mindre infrastruktur­for­bindelser, og som danner et bredere referencegrundlag for infrastrukturplanlæg­ningen i medlemsstaterne. Dette alternativ fik bred opbakning fra interessenter og medlemsstater efter den oprindelige offentliggørelse i grønbogen af 2009. Visse spørgsmål er endnu ubesvarede, f.eks. er de vigtigste knudepunkter endnu ikke defineret. I forbindelse med TEN-T-dagene har Kommissionen til hensigt at intensivere dialogen med medlemsstater og interessenter om disse spørgsmål.

I løbet af TEN-T-dagene vil Kommissionen også forelægge sin statusrapport for 2010, hvori fremskridtene med de 30 prioriterede TEN-T-projekter vurderes. Dette er den første statusrapport på grundlag af den nye TENtec-database – en ny onlinegrænseflade mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som muliggør tidstro dataoverførsel. Dette nye værktøj bidrager til endnu større gennemsigtighed ved evaluering og tilsyn for så vidt angår fremskridtet med og tildelingen af midler til TEN-T. I dette års rapport konkluderes det, at det er lykkedes at færdiggøre nogle afgørende strækninger i det europæiske transportnet trods vanskelige økonomiske forhold. Men der peges også på nogle af de resterende udfordringer, som må overvindes for at opbygge et effektivt transportnet.

Tre nye europæiske koordinatorer for de prioriterede TEN-T-projekter vil blive udnævnt på konferencen. Alle repræsentanter har beklædt høje stillinger i EU og i deres medlemsstater, og de vil være godt rustet til at støtte den koordinerings­indsats, der er afgørende for samarbejdet mellem medlemsstaterne ved gennem­førelsen af de prioriterede projekter. Péter Balázs, forhenværende kommissær, vender tilbage som europæisk koordinator for jernbaneforbindelsen mellem Paris og Budapest efter at have beklædt posten som Ungarns udenrigsminister. Pat Cox, forhenværende formand for Europa-Parlamentet, får ansvaret for jernbaneaksen Berlin–Palermo, og Gilles Savary, forhenværende medlem af Europa-Parlamentet, vil få ansvaret for jernbaneaksen Athen–Dresden.

Det forventes, at yderligere tre aftalememoranda vil blive undertegnet i Zaragoza. Et memorandum vil vedrøre "jernbanekorridoren til højhastighedstog i Sydvesteuropa", der gennemløber Frankrig, Spanien og Portugal, herunder en vanskelig strækning i Pyrenæerne. Et andet memorandum vil omhandle jernbaneaksen fra Lyon til Ukraines grænse, og et tredje memorandum om projektet "Rail Baltica" fra Warszawa til Helsinki vil blive undertegnet. I disse memoranda vil behovet for politisk samarbejde om disse komplekse infrastrukturprojekter blive understreget, og der vil blive givet tilsagn om de berørte medlemsstaters politiske vilje til at skabe fremskridt på disse ruter.

Konferencen vil blive overværet af repræsentanter for Kommissionen på højt niveau, herunder næstformand Siim Kallas og kommissær Johannes Hahn, repræsentanter for medlemsstaterne på højt niveau, herunder flere ministre og statssekretærer, ledende medlemmer af Europa-Parlamentets transportudvalg og mere end 500 interessenter.


Side Bar