Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/697

V Bruselu dne 7. června 2010

Konference o budoucnosti dopravních sítí v Evropě

Na konferenci, která je věnována tematice transevropské dopravní sítě (TEN-T) a koná se v Zaragoze ve dnech 8. a 9. června, zveřejní Evropská komise, jak hodlá v reakci na úkoly 21. století přepracovat svou politiku v oblasti dopravních sítí. Na dnech TEN-T 2010, pořádaných společně se španělským předsednictvím, se setkají Komise, členové Evropského parlamentu, jakož i ministři a další přední zástupci členských států.

Místopředseda Komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Tato konference je zásadním krokem při revizi politiky TEN-T, jejímž cílem je dokončit vnitřní trh, zdokonalit spojení mezi východem a západem a pomoci zajistit mezinárodní konkurenceschopnost a hospodářský růst Evropy.“

Komise na konferenci představí svůj nedávný pracovní dokument o revizi metodiky plánování TEN-T. Tento dokument je dalším krokem v revizi politiky TEN-T, na jejímž počátku stála v roce 2009 zelená kniha o dopravě. V dokumentu jsou uvedeny výsledky konzultace široké veřejnosti a zjištění učiněná šesti skupinami odborníků. Komise v souladu se závěry skupin odborníků navrhuje duální strukturu plánování, která sestává ze základní sítě spojující hlavní evropské dopravní uzly a z hustší komplexní sítě, jejíž součástí jsou menší články infrastruktury, a která bude sloužit jako širší referenční základ pro plánování infrastruktury v členských státech. Zúčastněné strany i členské státy tuto variantu po jejím prvním zveřejnění v zelené knize v roce 2009 široce podpořily. Je však třeba vyřešit další otázky, jako například definici hlavních uzlů. Komise hodlá v rámci dnů TEN-T posílit dialog, který ohledně této problematiky vede s členskými státy a zúčastněnými stranami.

Rovněž hodlá předložit svou zprávu o pokroku za rok 2010, ve které zhodnotí vývoj 30 prioritních projektů TEN-T. Jedná se o první zprávu o pokroku, která vychází z nové databáze TENtec, což je nové internetové rozhraní mezi Komisí a členskými státy, které umožňuje přenos údajů v reálném čase. Tento nový nástroj přispívá k ještě vyšší transparentnosti při hodnocení a sledování pokroku TEN-T a přidělování finančních prostředků. Letošní zpráva dospěla k závěru, že i přes obtížnou ekonomickou situaci byly dokončeny některé klíčové úseky evropské dopravní sítě. Zpráva však rovněž poukazuje na některé nevyřešené problémy, které je třeba překonat, aby mohla být vybudována účinná dopravní síť.

Na konferenci budou jmenováni tři noví evropští koordinátoři pro prioritní projekty TEN-T. Všichni nominovaní zastávali vysoké pozice v EU i ve svých členských státech, a budou tak mít vynikající předpoklady pro koordinaci úsilí nezbytného pro spolupráci mezi členskými státy při provádění prioritních projektů. Péter Balázs, bývalý komisař, bude zastávat funkci evropského koordinátora pro železniční spojení mezi Paříží a Budapeští poté, co skončí své funkční období jako maďarský ministr zahraničních věcí. Pat Cox, bývalý předseda Evropského parlamentu, bude odpovídat za železniční osu Berlín-Palermo a Gilles Savary, bývalý člen Evropského parlamentu, bude mít na starosti železniční osu Atény-Drážďany.

Dále se očekává, že v Zaragoze budou podepsána tři memoranda o porozumění. Jedno memorandum se bude týkat „vysokorychlostní železniční osy v jihozápadní Evropě“, která prochází Francií, Španělskem a Portugalskem, včetně obtížného úseku přes Pyreneje, druhé memorandum se bude vztahovat na železniční osu z Lyonu k ukrajinské hranici a třetí bude podepsáno v souvislosti s projektem Rail Baltica týkajícím se trati z Varšavy do Helsinek. Memoranda zdůrazní potřebu politické spolupráce na těchto komplexních projektech v oblasti infrastruktury a prokáží politickou vůli dotčených členských států dosáhnout v tomto smyslu dalšího pokroku.

Konference se zúčastní přední zástupci Komise, včetně místopředsedy Siima Kallase a komisaře Johannese Hahna, přední zástupci členských států, včetně několika ministrů a státních tajemníků, vedoucí členové výboru Evropského parlamentu pro dopravu a zástupců více než 500 zúčastněných stran.


Side Bar