Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Bryssel den 7 juni 2010

Traditionella könsmönster är den viktigaste jämställdhetsfrågan inom utbildningen

Europeiska kommissionen presenterar i dag en ny undersökning om hur EU-länderna hanterar bristande jämställdhet inom utbildningen. Undersökningen visar att könsskillnaderna kvarstår både när det gäller val av studieinriktning och studieresultat.

– Sambandet mellan kön och utbildningsresultat har förändrats betydligt under de senaste femtio åren och skillnaderna är nu mer komplexa. I skolorna jobbar övervägande kvinnor, men utbildningssystemen styrs av män. Majoriteten av dem som tar examen är kvinnor och de flesta som hoppar av skolan är pojkar. Vi måste bygga jämställdhetspolitiken utifrån dessa förutsättningar, säger EU-kommissionären med ansvar för utbildning, Androulla Vassiliou.

Kommissionens undersökning grundas på arbetet i Eurydice-nätverket, som samlar in och analyserar information om utbildningssystemen. I undersökningen ingår 29 länder (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge).

De viktigaste resultaten

Könsroller och stereotypa könsmönster är det största problemet

Med få undantag har eller planerar alla länder jämställdhetsstrategier inom utbildningen. Huvudsyftet är att bryta ner traditionella könsroller och stereotypa könsmönster. Andra mål är att öka kvinnors medverkan i beslutsfattande organ och att motverka könsbetingade studieresultat och trakasserier i skolor (se fig. 1 i bilagan). Statliga initiativ för att informera föräldrarna om jämställdhetsfrågor och få dem att i högre grad medverka i arbetet med att främja jämställdheten i skolorna är sällsynta.

Flickor får oftast högre betyg och lyckas bättre i examina och pojkar hoppar oftare av skolan eller går om läsår. Internationella undersökningar visar att pojkar oftare är sämre i läsning, medan flickor är sämre i matematik i cirka en tredjedel av de europeiska utbildningssystemen. Den viktigaste faktorn är dock den socioekonomiska bakgrunden.

Bara några få länder arbetar med pojkars sämre skolresultat som en politisk prioritering (den flamländska gemenskapen i Belgien, Irland och Storbritannien). Ännu färre länder har särskilda program för att förbättra pojkars läsfärdigheter och flickors resultat i matematik och naturvetenskap (Österrike och England.

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder mot bristande jämställdhet inom utbildningen både genom uppmuntran till politiskt samarbete mellan EU-länderna och genom sina finansieringsprogram. Kampen mot social utestängning och bristande jämställdhet är en huvudprioritering för EU:s stöd till multinationella utbildningsprojekt och partnerskap inom programmet för livslångt lärande.

Jämställdhetsinriktad yrkesvägledning fokuserar på flickor

Många unga män och kvinnor vid yrkesskolor och allmänna gymnasieutbildningar väljer fortfarande yrken som avspeglar de traditionella könsrollerna. Bättre yrkesvägledning krävs för att åtgärda detta och yrkesvägledarna måste bli mer medvetna om könsmönster för att de ska kunna brytas ner.

Jämställdhetsinriktad yrkesvägledning finns för närvarande bara i hälften av de europeiska länderna (se fig. 2 i bilagan). Den inriktas oftare på flickor än på pojkar och syftar vanligtvis till att uppmuntra flickor att välja tekniska och naturvetenskapliga yrken. Även om det finns intressanta enskilda initiativ och projekt saknas ofta övergripande nationella strategier för att motverka stereotypa könsmönster i yrkesvalet liksom initiativ som inriktas på pojkar.

Strategierna för den högre utbildningen inriktas främst på att öka antalet kvinnor i ämnena matematik, naturvetenskap och teknik

Kvinnor är i majoritet bland studenterna och de utexaminerade i nästan alla länder och de dominerar inom pedagogiska utbildningar, hälso- och socialvetenskap, humaniora och konstvetenskap. Män dominerar inom ingenjörsutbildningar och utbildningar för tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsarbeten.

Omkring två tredjedelar av länderna har jämställdhetsstrategier inom den högre utbildningen (se fig. 3 i bilagan). Nästan alla dessa strategier och projekt inriktas dock bara på kvinnor. Däremot sjunker andelen kvinnor bland lärarna inom den högre utbildningen för varje etapp i befordringsgången, men bara omkring en tredjedel av länderna har infört konkreta strategier för att åtgärda detta problem med den vertikala segregeringen.

Strategier som inriktas på båda dessa frågor finns i Belgien (den flamländska gemenskapen), Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige, Storbritannien och Norge.

Eurydice-nätverket (www.Eurydice.org) ger information om och analyserar europeiska utbildningssystem och utbildningsstrategier. Nätverket består av 35 nationella kontor i alla de 31 länder som deltar i EU:s program för livslångt lärande (EU-länderna, EES-länderna och Turkiet). Det samordnas och administreras av EU:s genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur i Bryssel, som också utarbetar nätverkets publikationer och databaser.

Mer information

Den fullständiga undersökningen Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Närmare nationella beskrivningar av jämställdhetsstrategier kommer att finnas på www.eurydice.org

Tryckta exemplar av undersökningen finns från och med i dag på engelska. Översättningar kommer inom kort på franska och tyska.

Europeiska kommissionen: Utbildning

ANNEX

UTBILDNING: Jämställdhet

Figur 1: Jämställdhetspolitik för att bryta ner traditionella könsroller och stereotypa könsmönster i grund- och gymnasieskolan, 2008/2009

Motverka trakasserier på grund av kön

Öka andelen kvinnor på ledande poster inom utbildningen

Åtgärder mot könsbetingade studiereslutat

Alla länder i rutan har strategier som syftar till att bryta ner traditionella könsroller och stereotypa könsmönster. De inringade länderna har de ytterligare specifika mål som anges. Länder som i stort sett saknar jämställdhetsstrategier inom utbildningen är Estland, Italien, Ungern, Polen och Slovakien.

Källa: Eurydice.

Figur 2: Särskild yrkesvägledning för att motverka traditionella yrkesval i Europa, 2008/2009

Jämställdhetsinriktad yrkesvägledning finns

Ingen särskild yrkesvägledning

Uppgifter saknas

Källa: Eurydice.

Figur 3: Jämställdhetsstrategier eller jämställdhetsprojekt inom den högre utbildningen,
2008/2009

Strategiernas/projektens inriktning

Vertikal segregering

Horisontell segregering

Jämställdhetsstrategier saknas

Uppgifter saknas

Källa: Eurydice.


Side Bar