Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Bruselj, 7. junija 2010

Tradicionalni stereotipi še vedno največji izziv za enakost spolov v izobraževanju

Evropska komisija je danes predstavila novo študijo o odpravljanju neenakosti spolov v izobraževanju v evropskih državah. Izsledki kažejo, da so razlike med spoloma tako pri izbiri študija kot pri uspešnosti.

Evropska komisarka za izobraževanje Androulla Vassiliou je povedala: Razmerje med spoloma in uspešnostjo pri izobraževanju se je v zadnjih petdesetih letih korenito spremenilo in razlike postajajo danes čedalje bolj kompleksne. Med zaposlenimi v šolah prevladujejo ženske, vendar izobraževalne sisteme upravljajo moški. Večina diplomirancev so ženske, šolski osip pa je pogostejši pri fantih. Politike za enakost spolov moramo razvijati na teh dejstvih.

Študija Komisije se je oprla na delo mreže Eurydice, ki zbira in analizira podatke o izobraževalnih sistemih. Študija zajema 29 držav (vse države članice EU razen Bolgarije ter Islandijo, Lihtenštajn in Norveško).

Ključne ugotovitve:

Vloge spolov in stereotipi so glavna težava

Vse evropske države, razen nekaterih izjem, imajo ali nameravajo imeti politike za enakost spolov v izobraževanju. Glavni namen je odprava tradicionalnih vlog spolov in stereotipov. Drugi cilji zadevajo krepitev zastopanosti žensk v organih odločanja, spremembo vzorcev učne uspešnosti, značilnih za spol, in odpravo nadlegovanja na podlagi spola v šolah (glej sliko 1 v prilogi). Pobude vlad za osveščanje staršev o enakosti spolov in njihovo aktivnejše vključevanje v spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju so redke.

Dekleta navadno dosežejo višjo stopnjo izobrazbe in uspešneje opravljajo zaključna preverjanja znanj, medtem ko fantje pogosteje ponavljajo ali predčasno zapustijo šolanje. Mednarodne raziskave kažejo, da so fantje slabši pri branju, dekletom pa gre težje matematika v približno tretjini evropskih izobraževalnih sistemov. Vendar je najpomembnejši dejavnik še vedno socialno in ekonomsko ozadje.

Samo nekatere države prednostno obravnavajo podpovprečno uspešnost fantov (Flamska skupnost v Belgiji, Irska in Združeno kraljestvo). Še manj držav ima posebne programe za izboljšanje bralnih sposobnosti fantov in uspešnosti deklet pri matematiki in naravoslovnih predmetih (Avstrija, Združeno kraljestvo (Anglija)).

Evropska komisija se spoprijema z neenakostjo spolov v izobraževanju s spodbujanjem sodelovanja politik držav članic EU in s programi financiranja. Boj proti socialni izključenosti in neenakosti je ena ključnih prednostnih nalog za finančno pomoč, ki jo EU zagotavlja večnacionalnim izobraževalnim projektom in partnerstvom s programom vseživljenjskega učenja.

Poklicno svetovanje z vidika spolov predvsem za dekleta

Veliko mladih v poklicnih šolah in splošnem sekundarnem izobraževanju se še vedno odloča za poklicne poti, ki odražajo tradicionalne vloge spolov. Za spremembo tega stanja je treba mlade bolje usmerjati pri izbiri poklica, svetovalci pa se morajo močneje zavedati razlik med spoloma in se učinkoviteje spoprijemati s stereotipi.

Svetovanje z vidika spolov je trenutno na voljo samo v polovici evropskih držav (glej sliko 2 v prilogi) in pogosteje namenjeno dekletom kot fantom. Dekleta se običajno spodbuja, da se odločijo za poklice v tehnoloških in naravoslovnih vedah. Kljub zanimivim posamičnim pobudam in projektom pa primanjkuje celostnih nacionalnih strategij za boj proti stereotipom spolov pri izbiri poklica in spodbud za fante.

Politike za visoko izobraževanje predvsem za večje število žensk pri študiju matematike ter naravoslovnih in tehnoloških ved

Ženske predstavljajo večino študentov in diplomirancev v skoraj vseh državah in prevladujejo v izobraževanju, zdravstvu, družboslovju in umetnosti. Moških je več v tehnoloških vedah, proizvodnji in gradbeništvu.

Približno dve tretjini držav ima politike za enakost spolov v visokem izobraževanju (glej sliko 3 v prilogi). Vendar so skoraj vse te politike in projekti namenjeni le ženskam. Po drugi strani se delež žensk med pedagoškim osebjem v visokošolskih ustanovah manjša z vsako stopnjo na akademski poklicni lestvici. Toda samo približno tretjina držav je uvedla konkretne ukrepe za odpravo teh vertikalnih razlik.

Politike za obravnavo obeh problemov imajo Flamska skupnost v Belgiji, Nemčija, Nizozemska, Avstrija, Švedska, Združeno kraljestvo in Norveška.

Mreža Eurydice (www.Eurydice.org) ima na voljo informacije in analize v zvezi z evropskimi izobraževalnimi sistemi in politikami. Sestavljena je iz 35 nacionalnih enot s sedeži v vseh 31 državah, ki sodelujejo v evropskem programu vseživljenjskega učenja (države članice EU, države EGS in Turčija). Koordinira in vodi jo Izvajalska agencija EU za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju, ki pripravlja objave in podatkovne zbirke.

Več o tem:

Celotna študija Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

podrobni opisi nacionalnih politik o spolih bodo na voljo na www.eurydice.org;

tiskane študije v angleščini bodo na voljo od danes; francoski in nemški prevod bosta na voljo v kratkem;

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

ANNEX

IZOBRAŽEVANJE: Enakost spolov

Slika 1: Politike za enakost spolov, namenjene odpravi tradicionalnih vlog spolov in stereotipov v primarnem in sekundarnem izobraževanju, 2008/09

Odprava nadlegovanja zaradi spola

Krepitev zastopanosti žensk pri upravljanju izobraževanja

Odprava vzorcev učne uspešnosti, značilnih za spol

Vse države v okviru imajo politike za odpravljanje tradicionalnih vlog spolov in stereotipov. Obkrožene države imajo tudi prikazane dodatne specifične cilje politik. Države brez posebnih politik za enakost spolov v izobraževanju: EE, IT, HU, PL, SK

Vir: Eurydice.

Slika 2: Posebno poklicno svetovanje za odpravo tradicionalne izbire poklica – razpoložljivost v Evropi 2008/09

Poklicno svetovanje z vidika spola

obstaja

Ni posebnega poklicnega svetovanja

Ni podatkov

Vir: Eurydice.

Slika 3: Politike ali projekti za enakost spolov v visokem izobraževanju, 2008/09

Politike/projekti

Odprava vertikalnih razlik

Odprava horizontalnih razlik

Ni politik za enakost spolov v visokem izobraževanju

Ni podatkov

Vir: Eurydice.


Side Bar