Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

V Bruseli 7. júna 2010

Tradičné stereotypy zostávajú najväčšou prekážkou rodovej rovnosti vo vzdelávaní

Európska komisia dnes predstavila novú štúdiu, v ktorej sa skúma ako sa európske krajiny venujú rodovej nerovnosti vo vzdelávaní. Zo štúdie vyplýva, že rodové rozdiely pretrvávajú v obidvoch oblastiach – pri voľbe štúdia, ako aj vo výsledkoch.

Členka Európskej komisie zodpovedná za vzdelávanie, Androulla Vassiliou, povedala: „vzťah medzi rodom a dosiahnutým vzdelaním sa za posledných 50 rokov podstatne zmenil a rozdiely sú teraz komplexnejšie. V školách sú zamestnané prevažne ženy, ale vzdelávacie systémy riadia muži. Ženy tvoria väčšinu absolventiek a predčasne školskú dochádzku väčšinou ukončujú chlapci. Rodová rovnosť musí vychádzať z týchto skutočností.“

Štúdia Komisie je založená na práci siete Eurydice, ktorá zbiera a analyzuje údaje o vzdelávacích systémoch. Štúdia zahŕňa 29 krajín (všetky členské štáty EÚ s výnimkou Bulharska, plus Island, Lichtenštajnsko a Nórsko).

Kľúčové zistenia:

Rodové roly pohlaví a stereotypy sú hlavným problémom

S niekoľkými výnimkami všetky európske krajiny majú alebo plánujú mať politiky rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania. Hlavným cieľom je spochybniť tradičné rodové roly a stereotypy. Medzi ďalšie ciele patrí podpora zastúpenia žien v rozhodovacích orgánoch, čím sa bojuje proti stereotypným vzorom dosiahnutej kvalifikácie založeným na rode a takisto proti obťažovaniu z dôvodu rodovej príslušnosti na školách (pozri obrázok 1 v prílohe). Vládne iniciatívy, ktoré sú zamerané na informovanie rodičov o problémoch rodovej rovnosti a viac ich zapájajú aj do podpory rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania, sú zriedkavé.

Dievčatá majú zvyčajne lepšie známky a sú úspešnejšie pri záverečných skúškach ako chlapci, v prípade ktorých je pravdepodobnejšie, že predčasne ukončia školskú dochádzku alebo budú opakovať ročník. Z medzinárodných prieskumov vyplýva, že chlapci majú častejšie väčšie problémy pri čítaní, pričom dievčatá majú častejšie problémy (dosahujú slabšie výsledky) v matematike približne v tretine európskych vzdelávacích systémov. Sociálne a ekonomické prostredie však zostáva najdôležitejším faktorom.

Iba niekoľko krajín poníma podpriemerné výsledky chlapcov ako prioritu politiky (flámska komunita v Belgicku, Írsko, Spojené kráľovstvo). A v ešte menej krajinách existujú osobitné programy na zlepšenie čitateľských zručností chlapcov a výsledkov dievčat v matematike a vede (Rakúsko, Spojené kráľovstvo - Anglicko).

Európska komisia sa venuje rodovej nerovnosti vo vzdelávaní podporou spolupráce v oblasti politík medzi krajinami EÚ, ako aj prostredníctvom programov finančnej podpory. Boj proti sociálnemu vylúčeniu rodovej nerovnosti je jednou z hlavných priorít finančnej podpory, ktorú EÚ poskytuje pre mnohonárodné vzdelávacie projekty a partnerstvá prostredníctvom programu celoživotného vzdelávania.

Poradenstvo pre voľbu povolania, ktoré rešpektuje rodové aspekty, je zamerané na dievčatá

Mnoho mladých mužov a žien na odborných školách a v stredných všeobecných školách si stále vyberá povolanie zodpovedajúce tradičným rodovým rolám. Na riešenie tohto problému je potrebné lepšie poradenstvo pri voľbe povolania, ako aj to, aby boli poradcovia pri voľbe povolania vnímavejší k rodovým aspektom a boli schopní spochybňovať stereotypy.

Poradenstvo pre voľbu povolania, ktoré zohľadňuje rodové aspekty a ktoré je v súčasnosti dostupné iba v polovici európskych krajín (pozri obrázok 2 v prílohe) je častejšie zamerané na dievčatá ako na chlapcov a jeho cieľom je zvyčajne podporiť dievčatá pri výbere povolania v oblasti technológie a prírodných vied. Napriek existencii zaujímavých individuálnych iniciatív a projektov, vo všeobecnosti chýbajú národné stratégie boja proti rodovým stereotypom pri voľbe povolania a iniciatívy zamerané na chlapcov.

Politiky v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa zameriavajú hlavne na zvyšovanie počtu žien v matematike, vede a technológii

Ženy predstavujú väčšinu študentov a absolventov takmer vo všetkých krajinách a prevažujú v pedagogických, zdravotníckych a sociálnych odboroch, humanitných vedách a umení. Muži prevažujú v strojárstve, priemyselnej výrobe a v stavebníctve.

Približne v dvoch tretinách krajín existujú politiky v oblasti rodovej rovnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní (pozri obrázok 3 v prílohe). Takmer všetky tieto politiky a projekty sa však zameriavajú iba na ženy. Na druhej strane sa počet žien medzi učiteľmi vo vysokoškolských inštitúciách znižuje úmerne s každým stupňom akademického kariérneho rebríčku. Iba tretina krajín však zaviedla konkrétne politiky na riešenie tohto problému a odstránenie tejto vertikálnej segregácie.

Politiky zamerané na obidva problémy existujú vo flámskej komunite v Belgicku, v Nemecku, Holandsku, Rakúsku, vo Švédsku, v Spojenom kráľovstve a Nórsku.

Sieť Eurydice (www.Eurydice.org) poskytuje informácie a analýzy o európskych vzdelávacích systémoch a politikách. Sieť tvorí 35 národných úradov vo všetkých 31 krajinách, ktoré sú účastníkmi programu celoživotného vzdelávania EÚ (členské štáty EÚ, krajiny EHP a Turecko) a je koordinovaná a riadená Výkonnou agentúrou EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru v Bruseli (EACEA), ktorá pripravuje publikácie a databázy.

Ďalšie informácie:

Kompletná štúdia Rodové rozdiely v študijných výsledkoch: štúdia o prijatých opatreniach a súčasnej situácii v Európe (Gender Differences in Educational Outcomes: study on the measures taken and current situation in Europe)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

podrobné opisy vnútroštátnych politík týkajúcich sa rodovej rovnosti budú dostupné na www.eurydice.org

Vytlačené kópie štúdie v angličtine budú dostupné od dnešného dňa. Francúzsky a nemecký preklad bude dostupný čoskoro.

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

ANNEX

VZDELÁVANIE: rodová rovnosť

Obrázok 1: Politiky rodovej rovnosti zamerané na riešenie problému tradičných rodových rolí a stereotypov v základnom a stredoškolskom vzdelávaní, 2008/09

Boj proti obťažovaniu z dôvodu rodovej príslušnosti

Posilniť zastúpenie žien v riadiacich pozíciách v oblasti vzdelávania

Zamerať sa na vzorce úspešnosti pri dosahovaní cieľov v súvislosti s rodovou rovnosťou

Všetky krajiny uvedené v diagrame majú stratégie zamerané na riešenie problému tradičných rodových rolí a stereotypov. Krajiny vnútri množín sledujú v rámci tejto stratégie uvedené dodatočné špecifické ciele. Krajiny bez zásadnejších stratégií na podporu rodovej rovnosti vo vzdelávaní: EE, IT, HU, PL, SK

Zdroj: Eurydice.

Obrázok 2: Špecifické odborné usmernenia na riešenie problému výberu tradičných povolaní v Európe, 2008/09

Existujú odborné usmernenia pre voľbu povolania v závislosti od rodovej

príslušnosti

Neexistujú špecifické odborné usmernenia

Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice.

Obrázok 3: Stratégie alebo projekty na podporu rodovej rovnosti vo vyššom vzdelávaní,
2008/09

Stratégie/projekty zamerané na

vertikálnu segregáciu

horizontálnu segregáciu

Neexistujú stratégie na podporu rodovej rovnosti vo vyššom vzdelávaní

Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice.


Side Bar