Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/695

Briuselis, 2010 m. birželio 7 d.

Tradiciniai stereotipai vis dar yra didžiausias lyčių lygybės švietimo srityje kliuvinys

Šiandien Europos Komisija pristatė naują tiriamąjį darbą, kuriame analizuojama, kaip Europos šalys sprendžia lyčių nelygybės problemą švietimo srityje. Tyrimas atskleidė, kad studijų pasirinkimo ir rezultatų požiūriu lyčių skirtumų vis dar esama.

Už švietimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou sakė: Per pastaruosius penkiasdešimt metų ryšys tarp lyties ir išsilavinimo lygio labai pakito, o dabar įgyja sudėtingesnių formų. Mokyklose dirba nepaprastai daug moterų, bet prie švietimo sistemų vairo stovi vyrai. Mokslus baigusiųjų dauguma – merginos, o didžioji mokyklos nebaigusiųjų dalis – vaikinai. Tad formuodami lyčių lygybės politiką turime atsižvelgti į šią tikrovę.

Komisijos tyrimas grindžiamas tinklo „Eurydice“, kuris renka ir analizuoja švietimo sistemų duomenis, darbais. Tirtos 29 šalys (visos ES valstybės narės, išskyrus Bulgariją, taip pat Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija).

Pagrindinės išvados

Didžiausia problema – lyčių vaidmenys ir stereotipai

Visos Europos šalys (išskyrus kelias išimtis) švietimo srityje taiko arba ketina taikyti lyčių lygybės politikos priemones. Jomis visų pirma siekiama pakeisti tradicinius lyčių vaidmenis ir stereotipus. Kiti tikslai – stiprinti moterų dalyvavimą sprendimų priėmimo institucijose, naikinti su lytimi susijusius mokymosi pasiekimų stereotipus, ir kovoti su priekabiavimu dėl lyties mokyklose (žr. priedo 1 pav.). Valstybės iniciatyvų, kuriomis būtų siekiama informuoti tėvus apie lyčių lygybės problemas ir skatinti juos skleisti lyčių lygybę švietimo srityje, labai maža.

Mergaitės paprastai gauna geresnius pažymius ir baigiamuosius mokyklos egzaminus išlaiko geriau už berniukus; berniukai dažniau nebaigia mokyklos arba kartoja kursą. Ištyrus apie trečdalį Europos švietimo sistemų paaiškėjo, kad berniukams sekasi sunkiau skaityti, o mergaičių prastesni būna matematikos rezultatai. Vis dėlto svarbiausias veiksnys ir toliau lieka socialinės ir ekonominės sąlygos.

Tik keliose šalyse (Belgijos Flandrijos regione, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje) prastų berniukų mokymosi rezultatų klausimas laikomas politikos prioritetu. Dar mažiau šalių yra sukūrusios specialių programų, skirtų berniukų skaitymo įgūdžiams ir mergaičių matematikos ir gamtos mokslų rezultatams gerinti (Austrija ir Jungtinė Karalystė (Anglija)).

Europos Komisija lyčių nelygybės problemą švietimo srityje sprendžia skatindama politinį ES šalių bendradarbiavimą ir siūlydama finansavimo programas. Kova su socialine atskirtimi ir lyčių nelygybe laikoma vienu pagrindinių prioritetų skirstant finansinę paramą, ES teikiamą tarptautiniams švietimo projektams ir partnerystei pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

Profesinis orientavimas, atsižvelgiant į lyčių lygybę, daugiausiai skiriamas merginoms

Daug vaikinų ir merginų, kurie mokosi profesinėse mokyklose arba bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose, vis dar renkasi profesijas pagal tradicinius lyčių vaidmenis. Tam, kad ši problema būtų išspręsta, o karjeros konsultantai geriau suprastų lyčių klausimus ir sugebėtų priešintis stereotipams, reikia geresnio profesinio orientavimo.

Orientavimas atsižvelgiant į lyčių lygybę, kuris kol kas taikomas tik pusėje Europos šalių (žr. priedo 2 pav.), merginoms skiriamas dažniau nei vaikinams, o jo tikslas neretai būna skatinti merginas rinktis profesijas, susijusias su technologijomis ir gamtos mokslais. Nors yra įdomių pavienių iniciatyvų ir projektų, vis dėlto stinga bendrų nacionalinių kovos su lyčių stereotipais renkantis profesiją strategijų ar vaikinams skirtų iniciatyvų.

Aukštojo mokslo politika daugiausia orientuojama į tai, kad didėtų moterų skaičius matematikos, mokslo ir technologijų (MMT) srityse.

Beveik visose šalyse didžiausia dalis studentų ir aukštąjį išsilavinimą įgijusių žmonių yra moterys; jų daugiausia švietimo, sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos, humanitarinių mokslų ir meno srityse. Vyrų daugiausia inžinerijos, pramonės ir statybos srityse.

Maždaug du trečdaliai šalių taiko lyčių lygybės politikos priemones aukštojo mokslo srityje (žr. priedą, 3 pav.). Vis dėlto beveik visos šios politikos priemonės ir projektai orientuojami tik į moteris. Kita vertus, aukštojo mokslo institucijose moterų dėstytojų skaičius tuo mažesnis, kuo aukštesnė akademinės karjeros pakopa. Tačiau tik trečdalis šalių taiko konkrečias politikos priemones šiai vertikaliojo atskyrimo problemai spręsti.

Politika, skirta šioms problemoms spręsti, vykdoma Belgijos Flandrijos regione, Nyderlanduose, Austrijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Norvegijoje.

Informaciją apie Europos švietimo sistemas bei švietimo politiką teikia ir ją analizuoja tinklas „Eurydice“ (www.Eurydice.org). Jį sudaro 35 nacionaliniai padaliniai 31 šalyje, t. y. visose ES Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančiose šalyse (ES valstybėse narėse, EEE šalyse ir Turkijoje). Tinklo veiklą koordinuoja ir jai vadovauja Briuselyje įsikūrusi ES švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, kurioje rengiami tinklo leidiniai ir kuriamos jo duomenų bazės.

Daugiau informacijos

Visas tyrimas: Lyčių skirtumai ir mokymosi rezultatai. Taikytų priemonių ir dabartinės padėties Europoje tyrimas

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_fr.php

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_de.php

Nacionalinės lyčių politikos kryptys bus išsamiai aprašytos adresu www.eurydice.org.

Spausdintinė tyrimo versija anglų kalba platinama nuo šiandien. Vertimai prancūzų ir vokiečių kalbomis pasirodys netrukus.

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas.

ANNEX

IŠSILAVINIMAS. Lyčių lygybė

1 pav. Lyčių lygybės politikos priemonės, skirtos kovai su tradiciniais lyčių vaidmenimis ir stereotipais pradinio ir vidurinio ugdymo srityse, 2008–2009 m.

Kova su priekabiavimu dėl lyties

Moterų dalyvavimo švietimo valdymo srityje stiprinimas

Kova su mokymosi pasiekimų stereotipais, susijusiais su lytimi

Visos 1 pav. nurodytos šalys taiko politikos priemones tradiciniams lyčių vaidmenims ir stereotipams pakeisti. Apskritimuose nurodytos šalys yra nustačiusios išvardytus papildomus konkrečius politikos tikslus. Šalys, kuriose lyčių lygybės politikos priemonės švietimo srityje nėra taikomos: EE, IE, HU, PL, UK.

Šaltinis – „Eurydice“.

2 pav. Specialusis profesinis orientavimas Europoje skatinant rinktis ne tik tradicines profesijas 2008–2009 m.

Profesinis orientavimas, atsižvelgiant į lyčių lygybę, vykdomas

 

Specialusis profesinis orientavimas nevykdomas

Duomenų nėra

Šaltinis – „Eurydice“.

3 pav. Lyčių lygybės politikos priemonės arba projektai aukštojo mokslo srityje 2008–2009 m.

Politikos priemonės (projektai) kovai su:

vertikaliuoju atskyrimu

horizontaliuoju atskyrimu

Aukštojo mokslo srityje lyčių lygybės politikos priemonės netaikomos

Duomenų nėra

Šaltinis „Eurydice“.


Side Bar